Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0001 • Carl Linnaeus to Kilian Stobaeus, 19 November 1728 n.s.
Dated 8 Nov: 1728. Sent from Uppsala (Sweden) to Lund (Sweden). Written in Swedish.

Ädle och Högtförfarne Hr Doctor
Höggunstige Gynnare!

Med hwad för hiärtans fägnad jag bekom d: 4 hujus Högl: Hr Doctors förnämma skrifwelse af d: 18 Octobr.[1] Kan jag aldrig nogsamt betyga; hälst som jag för en tijd sedan beklageligen nödgades förnimma, huru ledes jag war uti H: Doctorens ogunst råkad, hwilket mig sannerligen för Gud war största sorg jag någonsin haft här i werlden; besynnerligen som mitt sinne altid frätte den stora Obligation jag står uti hoos Hr Doctoren, hwilken är större än hoos någon, näst mine föräldrar, i wärlden, som jag för hwar måste och skall tillstå. Och huru jag lönt godt med ondt, hwilket är diefwulst; detta bekänner jag ångrar och deprecerar. Förlåt därföre, förlåt Min Hr Doctor af sitt wanliga ädla sinne mig som där om så träget bönfaller och mitt brott will afbedia. Jag aflägger en ödmiuk tacksägelse för Hr Doctore[ns][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1 or ED2
].
högtärade bref och önskar mig än en gång blifwa så lyckelig äga samma fromma. Hwad de swarte corpora sexangularia angår, så ärkienna de för sitt original den samma Eruca caudata som jag sände i flaska med {sym-alcohol+alcohol} vini conserverad, och äro eij annat än des excrementa s. faeces alvinae; Medan han ännu lefde, hade jag honom uti en stor flaske och gaf honom dageligen friska folia salicis till spis, hwilka han lät sig wara mycket angelägen om, samt giorde sin sysla utan försummelse. Så att jag undrade högeligen att en så liten matsk kunne åstad komma en så stor qvantitet om dagen, som wähl gick till l/2 manipel, sc. corpora sexang[b][b] : MS1 [added above the line] och till proportionen så stora. De twänne Herbae innominatae, war äffter Hr Doctorens utsago den första Triglochim Riv:Rivinus, August Quirinus
(1652-1723). German. Professor of
medicine and botany at Leipzig.
Constructed a plant classification
system based on petals.
Men den andra lilla Scirpus foliaceus humilis, önskade jag wetta, hwars namn woro, ty jag har söckt uti så många böcker uti Botaniken, som jag nästan öfwerkommet på Bibliotheket, men har tills aldrig ännu funnet samma, mer än allenast uti BurseriBurser, Joachim (1583-1639).
Danish. Professor of medicine and
botany, Sorö, 1625-1639.
Herbarium Vivum,[2] hwilket är 30 tomer in folio, som han siälf wähl och nätt inlagdt och gifwet till Bibliotheket; uti dett kallar han denna Cariophyllus marinus pumilio flore, men utan all citation äller autoritet, Dett är wist att denna är aldrig beskrifwen Methodice af någon. Om Min Hr Doctor kan ärhindra sig, så skänckte han mig en ört, som war inlagd på ett qvart paper, som han bad mig söke äffter, hwilket är Ammi. Här uppe twiflar jag på, lärer finnas några Petrificata i någon qvantitet. Ty här är hwarken kalksten äller flinter, men Lerjord är här. Jag har allenast funnet några Petrificerade träd, men ännu eij wähl haft stunder söka mycket där äffter. Här om kring fins en stor hoop af bruk och Malmarter, hwilka jag skall skicka neder första jag får någon sammling. Ifrån Dannemora järnbruk har jag allredan fått, och från några andra wäntar jag. När dett kommer till sommaren, om Gud gifwer hälsan, har jag tänkt resa omkring uti Bergsbögden och till bruken, att bese curieusiteterna, hwilket är ett gammalt maner för med. studiosis här uppe; Då jag tror mig lofva något rart. Hwad ö[r]rter[a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1 or ED2
].
här uppe finnas skall jag ock communicera, så wähl d[e][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1 or ED2
].
som finnas sponte som in cultis ex horto AcademicoLinnéträdgården,
Swedish. The Uppsala University
Botanical Garden was founded by Olof
Rudbeck the Elder in 1655.
, h[wil]ken[a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1 or ED2
].
dagel. förfaller, så att knapt nu fins 2 [hun]drade[a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1 or ED2
].
[c][c] : MS1 <några> 2
h[un]drade
uti hela Horto botanico och eij öfwer 100 rara. Profess. RudbeckRudbeck, Olof (1660-1740).
Swedish. Professor of medicine,
botanist, ornithologist, travelled in
Lapland. Linnaeusís teacher.
läs om sina Aves Svecanas, hwilka han så nätt och wähl med sina egne couleurer afritat, att dett syns eij wara menskeligit wärk.[3] Jag skulle önska, Hr Doctoren såge dem, han skulle sannerl. få sin förnögelse däraf. Den lilla foglen som är så lik en Motacilla; hkn blef upstoppad på Hwitsiöfle, nämligen Charadrius s. Hiaticula flavipes Rudb: differar från den, so[m][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1 or ED2
].
Aldrov.Aldrovandi, Ulisse (1522-1605).
Italian. Naturalist and ornithologist,
physician and professor at Bologna.
pag. 536 afmålat, hkn senare Rudbecken kallar Char. s. Hiaticula Fulvipes[d][d] : MS1 < class="Uline">Rudb.> , ty den senare har wassare näb och något annor couleur. Men ... flavipes har runnare näb och liusare couleur, samt är af ingen här tills beskrifwen. Han har ock giort mästerprof på Capella s. Vanellus RajRay, John (1627-1705).
British. Naturalist and clergyman. One
of the most influential botanists before
Linnaeus.
så att couleuren ändrar sig äffter som han wännes mott dagen och huruledes på Mas är fiädrarna i stiärten med många couleurer af swart, rödt & målade, med på faemina bara svart. Papperet tillåter eij mer. Ty förblifvr jag städse Ädle och Höglärde Hr Doctorens ödmiukaste tiä[nare][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1 or ED2
].

Carl. Linnaeus.

Upsala d: 8 Nov 1728

[f][f] : MS1 fol. 2v [added
in the left margin, there is no
indication when it should be
inserted
]
För all ting beder jag Höglärde Hr Doctoren är så gunstig anmäler min ödmiuka respect hoos fru Doctorinna.[4] Likaledes hoos fru Svenonia[5] och Hr Räntmästare.[6] [f][f] : MS1 fol. 2v [added
in the left margin, there is no
indication when it should be
inserted
]

upSUMMARY

Linnaeus has received a letter from Kilian Stobaeus, dated 18 October o.s., 29 October n.s. He is distressed at having fallen out of the favour with Stobaeus, and begs his forgiveness. He explains that the black pieces are faeces from the worm Eruca caudata, which, bottled in alcohol, Linnaeus sent to Stobaeus. As for the two unnamed plants, one is Triglochin Rivini, as Stobaeus suggested, the other might be Cariophyllus marinus pumilio reptans. The latter Linnaeus found in Joachim Burserís herbarium, but with no authoritative identification. The dried plant, which Stobaeus sent Linnaeus, is Ammi majus Casp. Bauhin. Linnaeus doubts there are fossils where he is staying, as there is mostly clay soil. There are plenty of ores, of which Linnaeus will send Stobaeus more specimens. He has recently received some from Dannemora iron works. In the summer, Linnaeus intends to visit the iron works, as students of medicine usually do in this part of the country. He will inform Stobaeus which plants are growing, both cultivated, as in the Uppsala University Botanical Garden, and not. The garden is in a state of decay; of 200 plants, no more than 100 are rare. Olof Rudbeck the Younger lectures on Swedish birds, which he has illustrated himself. Linnaeus admires these illustrations and compares one of them with an illustration by Ulysse Aldrovandi.

P.S. 1 Among several items in Lars Robergís collection of natural history specimens, there is a two-headed snake and a lizard with wings.

P.S. 2. Linnaeus greets Stobaeusís wife and the treasurer of the University of Lund and his wife.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LUB, Brevsaml., Stobaeus, K.). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. De La Gardieska archivet (1837), p. 213-216 .
2. Svenska arbeten (1878), vol. 2, p. 11-17   p.11  p.12  p.13  p.14  p.15  p.16  p.17.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [manuscript damaged; inserted readings have been taken from ED1 or ED2].
b.
MS1 [added above the line]
c.
MS1 <några> 2 h[un]drade
d.
MS1 <Rudb.>
e.
MS1 fol. 2r [added in the left margin, there is no indication where it should be inserted]
f.
MS1 fol. 2v [added in the left margin, there is no indication when it should be inserted]

upEXPLANATORY NOTES

1.
This letter has not come down to us.
2.
Joachim Burserís herbarium in 25 volumes has been in the possession of the University of UppsalaUppsala University, Swedish.
Uppsala University was founded in 1477.
since 1666.
3.
4.
5.
6.