Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0002 • Carl Linnaeus to Kilian Stobaeus, 15 July 1728 n.s.
Dated . Sent from Stenbrohult (Sweden) to Lund (Sweden). Written in Swedish.

Höglärde Hr Doctor
Mächtige Befordrare!

Här uppe i Landet fins inga Petrificationer, ty jag har icke en enda funnet, sedan jag kom upp, ehuru flitigt jag har äffter sökt.

Metall-arter skickas några, som mäst äro tagne wid Husaby Järnbruk, hwar äst brukas gemenl. 3 sorter.

1o Järn-metal, som tages i siöen Åsnen, hkn är lik Järnhagel; af denna blifvr ganska skiört järn.

2do Järn Metall som tages i siöen Sahlen, af denna blifvr något segare järn, än som af den förra, hwar före denna ock tillägges den förra, att dett må blifwa så mycket bättre. Denna Metall hafvr Hr Doctoren :(om jag mins rätt:) tillförna, men något flatare.

3io Järn-Metall, hkn är för ett åhr sedan upfunnen och fins i en siö, som ligger 3/4 mihl från Husaby Öster-nor, wid en gård som heter Snogge; uti denna fins alt här och där små hohl, och altid i dem små kulor, lika den Järn Metall, som No 2 omtaltes; på denna Metals öfre sida, är fäst en pur ocra helt gohl. Af denna Metall blifwer ganska segt järn.

4to Järn-Metall, som understundom (:doch sällan fins:) i Åsnen; denne har en särdeles form;han är rotundus och på den ena sidan något convexus, samt har en särdeles form, män hwar af kan jag just intet säga. Här af blifwer ock ganska segt järn, män fins icke uti någon ömnoghet. Därföre nödgas de bruka endast No 1, hkn altid fins till öfvrflöd, och lätteligast kan föras till bruket. Desse föreskrefne Metaller brukas alla wid Husaby Järnbruck, tillika med No 5 och 6.

5to Grön-Sten denna fins allestädes här och där i skogarna, är lik ungefär gemen gråsten, men mycket mörkare[a][a] : MS1 <gråare>
mörkare
; denna sönderslå dhe och blanda ihope med Malmen, hwar af de säga flussen skall så mycket befodras, och slagget bättre skillia sig frå järnet. Denne sten säga de ock skall innehålla något litet järn.

6to Är samma sten, som No 5 är omtald, sådan som han fins, sedan han waret en gång i smältningen och är odogelig.

7 Sand af Saker-Soun backe (:här i socknen belägen, och ligger här in vid Landswägen, en mihl ifrån Skånska gräntsen:) 2ne slag; den ena är rödare och ligger lösare, doch är han in loco suo natali tämel. compact, att man med möda kan dela honom med knifwen.

8 Den andra är något gråare och liusare, samt mycket hårdare, men när han blifvr torr, är han mycket friabel. Ibland desse sander fins inga andra stenar, än gemena gråstenar, utan ganska rart, om man finner någre micas aureas, sådane, som ibland No 7 en liten ligger.

9no Ett slags sten, som är tagen på ett Sätteri, som heter Möckels näs, hwaräst ett ganska stort bärg ligger uti Siön :(Siöen heter Möcklen:), som innehåller allenast sådan sten, hkn ligg[er][b][b] : MS1 [the manuscript is damaged;
inserted readings have been taken from
ED1 or ED2
]
öfwer på så löös att man kan skrapa af d[en][b][b] : MS1 [the manuscript is damaged;
inserted readings have been taken from
ED1 or ED2
]
samma sådane stycken, som här skickes, m[en][b][b] : MS1 [the manuscript is damaged;
inserted readings have been taken from
ED1 or ED2
]
ju längre man kommer neder, ju hårdare ä[r][b][b] : MS1 [the manuscript is damaged;
inserted readings have been taken from
ED1 or ED2
]
han. Inbyggarne mena att detta skall wara ett slags Malm, och somlige gissa JärnMalm.

In zoologicis

1 Insectum s. vermiculus quidam viridis, punctis albis notatus, med en liten udd vid stiärten, hufdt har en form af ett hiärta.

2 Aliqua corpora formam habentia lapidum asterias columnares, ut puto dictor, & an tales lapides sint, talia corpora petrificata? Får jag dett wetta skall beskrifningen på dem strax föllia.

3. Nidus insecti cujusdam in ramulo Ericae vulgaris ab arena & materia paludosa, hirundinum[c][c] : MS1 <avium> hirundinum simili, fabrefacta. Locus uti en tuf i ett kärr.

4. Insectum quoddam volans & alatum, Lijk en humbla, flores depascens, coleoptris incanis, maculis nigris notatis.

[5] Aranea antennis, scorpionum [d][d] : MS1 [added above the line] pedibus similibus[d][d] : MS1 [added above the line] instructa. An species scorpionum, corpus omnino quadrat cum araneae.

upSUMMARY

Linnaeus has not found any fossils where he is staying. He encloses some specimens of iron produced at Husaby iron works. In section 1-4 Linnaeus describes the appearance and properties of those specimens. In section 5-9 he describes different rocks and stones in the area. Lake Möcklen contains a large stone, which some of the locals take for iron ore.

Under the heading zoology Linnaeus describes five low-order animals which he calls insects.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LUB, Brevsaml., Stobaeus, K.). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. De La Gardieska archivet (1837), p. 231-234 .
2. Svenska arbeten (1878), vol. 2, p. 8-10   p.8  p.9  p.10.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 <gråare> mörkare
b.
MS1 [the manuscript is damaged; inserted readings have been taken from ED1 or ED2]
c.
MS1 <avium> hirundinum
d.
MS1 [added above the line]

upEXPLANATORY NOTES

1.
This fragment of a letter is the first item in the Linnaean correspondence. It is undated, has no signature or place-name, and was presumably written by Linnaeus in the summer of 1728, during a stay at his parents home at Stenbrohult.