Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0003 • Carl Linnaeus to Kilian Stobaeus, 4 July 1729 n.s.
Dated 23 Junii 1729. Sent from Uppsala (Sweden) to Lund (Sweden). Written in Swedish.

Edle och Högtförfarne Hr Professor,
Min Höggunstige Gynnare!

Att jag så länge underlåtet giöra, genom min enfaldige skrifwelse, min ödmiuka upwachtning hoos Hr Professoren, har warit de många beställningar, hwarmed jag på en tid warit öfwerhopad, aldeles orsaken till. Jag har opponerat ett par gånger[1] ; jag var i Dannemora 3 weckor;jag har haft att beställa hoos Doct CelsiusCelsius, Olof (1670-1756).
Swedish. Orientalist and theologian,
professor at Uppsala. Botanist and plant
collector, benefactor of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
dagel. förutan nu sista wecka dubbelt, då han gifte bort sin dotter,[2] et sexcenta alia. När jag war wid Dannemora, dit jag reste för pingst att informera en studiosus Medicinae[3] uti Botanicis, såg jag många rariteter uti alla tria regna naturae. Uti Vegetabili. Dentaria heptaphyllos. Taxus. Orchis palmata flore viridi, Orobanche radice dentata. Viola martia alba. Viola martia palustris flore obsoleto, Laureola officinalis. Bistorta alpina media. Aloë palustris, sanicula officinalis. Ophioglossum. Fragaria parvi pruni magnitudine. Veronica serpyllifolia flore albo. Saxifraga Verna annua humilior TTournefort de, Joseph Pitton
(1656-1708). French. Botanist and
explorer, professor of botany at Paris.
: Muscus sqvamosus dendroides repens T: &. och ganska många andra. Uti Regno animali, där jag ännu eij är hemma. Fant jag många Insecta e. gr. en scarabaeus :(salvo errore:) med antennis qwarterslånga. En liten fisk Aculeatus SchonfeldSchonevelde, Stephan (d.
1616.). Dutch. Author of Ichtyologia
Slesvici et Holsatiae
(1624).
: Och många andra, som Exemplaren bättre kunna wisa, än jag dem beskrifwa. Uti Regno Minerali fans inga petrificationer, ej heller har jag dem funnit sedan jag kom upp. Jag var 100 alnar neder uti grufworna och söckte äfter Stenar. Jag fant några Magneter, fluores chrystallinos, Asbestus, omogna Granater, och andra Malmarter, som Exemplaren med första budd bättre skola säga än jag dem nämna kan. Jag hade med mig så många stenar jag beqwämel. kunna föra uti wåtsäcken med mig från Dannemora, af hka alla Hr Professoren med nästa bud skall få part. Uti Dannemora såg jag continuerl. på TrivaldsTriewald, Mårten
(1691-1747). Swedish. Merchant and
technician, one of the founders of the
Royal Swedish Academy of Sciences.
eld Machin; hkns kraft är så stor att hela grufwan, huset och all des behör ristas; bielken på hken Axis sitter, som är af 3 timmerstockar swichtar.[4] Jag skulle mehra tala om denna konst, där jag icke förmodade att hon woro så wehl Hr Professoren tillförne bekant, ty jag menar att jag aldeles förstår huru hon drifvs. Noveller äro inga särdeles. Ty har jag den ähran recommendera mig uti Högtförfarne Hr Professorens wanliga Gunst och förblifwer

Edle och Högtförfarne Hr Professorens Min Höggunstige Gynnares ödmiuke tiänare

Carl Linnaeus

Upsala d. 23 Junii 1729.

Ädle och Högtförfarne Herre / Hr Doctor Kilian Stobaeus / Högtrenomerad Professor physices experimentalis och Historiae / naturalis wid Lunds AcademieLunds Universitet, Swedish.
The University of Lund was founded in
1666.
/ a Lund

upSUMMARY

Linnaeus has neglected writing to Kilian Stobaeus, being occupied with other things. He has opposed twice at the University of Uppsala. During a visit to Dannemora, he daily met with Olof Celsius the Elder, except for the last week when Celsius’s daughter got married. At Dannemora he tutored Johan Humble, student of medicine, and observed the following plants: Dentaria heptaphyllus baccifera, Taxus, Orchis palmata flore viridi, Orobanche, radice dentata, major etc. He found many insects, a fish, Aculeatus Schonfeld, and many other things, but no fossils. Linnaeus was deep down in the mines looking for stones, where he found magnets, crystals, asbest, garnets and other ores. He will send as many as he can of these to Stobaeus. At Dannemora mine he was fascinated by Mårten Triewald’s steam engine, whose power made the whole mine, its house and all the equipment shake. Linnaeus presumes that Stobaeus is familiar with the technology, otherwise he would have been more explicit about it.

P.S.1 Celsius has communicated Stobaeus’s “Methodus” to Linnaeus, who praises it.

P.S.2 Linnaeus greets Stobaeus’s wife.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LUB, Brevsaml., Stobaeus, K.). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. De La Gardieska archivet (1837), p. 216-218 .
2. Svenska arbeten (1878), vol. 2, p. 17-20   p.17  p.18  p.19  p.20.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 fol. 1v [added in the left margin, there is no indication where it should be inserted]
b.
MS1 fol. 2r [added in the left margin, there is no indication where it should be inserted]

upEXPLANATORY NOTES

1.
Linnaeus acted as opponent at the university of UppsalaUppsala University, Swedish.
Uppsala University was founded in 1477.
once only this year, on 26 March 1729. See Fries, Linné. LefnadsteckningFries, T. M. Linné.
Lefnadsteckning
, I-II (Stockholm
1903).
, I, 75.
2.
3.
4.
On Linnaeus’s description of Mårten Triewald’s steam engine, see Lindquist, Technology on trialLindquist, S. Technology on
trial: the introduction of steam power
technology into Sweden, 1715-1736

(Uppsala 1984).
, 263, 306-307.
5.
Stobaeus, “Methodus”Stobaeus, Kilian “Methodus
nobilissimis juvenib[us] physices et
medicinae studiosis [...], iter per
Scaniam curiosum historiae na[tur]alis
et patriae ornandae et perficiende
gratia strenue suscepturis prescripta”,
in A. Hj. Uggla, “Kilian Stobaei
instruktion för en
forskningsfärd i Skåne 1729”,
SLÅ 15 (1932), 138-139.
. Stobaeus wrote this instruction for the scientific investigation of the flora and fauna of Scania, made by his students Mathias BenzelstiernaBenzelstierna, Mathias
(1713-1791). Swedish. Public official,
member of the Royal Swedish Academy of
Sciences. Linnaeus’s fellow student at
Lund. Correspondent of Linnaeus.
and Nils RetziusRetzius, Nils (1717-1757).
Swedish. Physician, Scania. Linnaeus’s
fellow student at Lund.
. Johan FjellströmFjellström, Johan
(1699-1760). Swedish. Physician of the
admirality at Karlskrona in 1737,
brother of Pehr Fjellström.
. He communicated the instruction to Olof Celsius, who gave it to Linnaeus, whose transcription of it Uggla published in 1932, “Kilian Stobaei instruktion”Uggla, Arvid Hjalmar “Kilian
Stobaei instruktion för en
forskningsfärd i Skåne 1729”,
SLÅ 15 (1932), 132-139.
.
6.