Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0004 • Carl Linnaeus to Uppsala Universitets konsistorium, 4 July 1729 n.s.
Dated 23 Junii 1729. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Magnifice Domine Rector
och
Venerandum Consistorium.

Eders Magnificence och Venerandum Consistorium täcktes låta sig eij oförtänkt förekomma den ödmiuka ansökning jag härmedelst giör, att blifwa antagen wid Hortum botanicum academicumLinnéträdgården,
Swedish. The Uppsala University
Botanical Garden was founded by Olof
Rudbeck the Elder in 1655.
uti nys afledne Oluf VingesVinge, Erik (?-1729). Swedish.
Gardener of the Uppsala University
Botanical Garden.
[1] ställe. Jag har ifrån barndomen hoos mina käre föräldrar[2] i Smoland, Stenbrohult några mihl ifrån Wexiö hafft lägenhet, att öfwa mig wid Trägårdzwäsendet och sedan jag kom till Academien LundLunds Universitet, Swedish.
The University of Lund was founded in
1666.
och mig Studium Medicinae utwalde, erkannerligen idkat Botaniken, och nu jag hit kom till Upsala, hafft den äran att wisa Herrar Professores Medicinae[3] här i Upsala och androm en liten min förteckning enkannerl. på de Planter jag i Småland och Skåne funnit,[4] samt understådt mig, att determinera till hwad Classer hwardera slaget föras kunde. Kan ock upwisa mitt Herbarium vivum, dett jag såwähl af Skånske, som Upländiske örter församlat.[5] Och jämwähl är beredd uti detta måhlet Examen när påfodras att undergå. Den senare och förrige Hortulani kan hända hafwa hafft en liten färdighet både att läsa och skrifwa, des utan genom sitt åckerbruk och hushålds bekymber Hortum publicum föga påtänckt, som nu är i ett sådant tillstånd, som den nu för allas ögon ligger. Man kan wähl lättelig. bekomma någon tysk Trägårdsdräng från Stockholm äller någon Kåhlplantare ute från landet; Men där någon studerad person Trägårdens wård anbefald och anbetrodd blefwo, skule den förmodeligen, att hedra sin tiänst, kanhända bringa Trägården i dett stånd, att den i framtiden arenderades bort, i stället gården nu sitt tiänstefolk löna måste äffter staten. Jag skulle willia leta mig upp ock antaga en dräng under mig, med den jag mig således hehl wähl behiälpa wille, jämte de öfrige dagzwärken, som till Trägården lagde äro. Är också beredd Catalogum Plantarum horti Upsaliensis, sådan som för detta Hr Olavus RudbeckRudbeck, Olof (1630-1702).
Swedish. Physician, historian,
naturalist. Founder of the Uppsala
University Botanical Garden. Professor
of medicine at Uppsala.
salig den låtet utgå,[6] äller ock som Hr Professoren Högädle Doctor RudbeckRudbeck, Olof (1660-1740).
Swedish. Professor of medicine,
botanist, ornithologist, travelled in
Lapland. Linnaeus’s teacher.
den att ändra täckes af trycket publicera, äffter en Catalogus öfwer Trägården af många åstundas och äffterfrågas, allenast jag Privilegium uppå boken bekom, och booktryckaren, som kan hända ibland tör tillgå eij mig owetterligit flere Exemplar aftrycker och föryttrar. Jag afwachter en höggunstig resolution;[7] och förblifwer

Magnifici Dni Rectoris
och
Venerandi Consistorii
ödmiuke tiänare

Carolus Linnaeus.

Upsala d: 23 Junii 1729.

upSUMMARY

Linnaeus applies for the post of gardener at the Uppsala University Botanical Garden, wishing to succeed Eric Vinge, who has died recently. Linnaeus refers to his knowledge of gardening and mentions that he has already made a catalogue of plants in Smolandia and in Scania. He can also demonstrate a collection of dried plants from Scania and from Uppland. Arguing that Vinge’s lack of education might be responsible for the neglected state of the garden, and trying to prevent any simple garden hand from abroad or from the countryside from getting the commission, Linnaeus now offers his services. He is ready to catalogue the plants, thus continuing the work made by Olof Rudbeck the Elder in Catalogus plantarum. If Linnaeus is granted the privileges, he says that Olof Rudbeck the Younger could revise the catalogue.

upMANUSCRIPTS

a. draft holograph (UUB, UUA, Acta consistorii academici, E III a:28,, 777-779).

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1907), vol. I:1, p. 110-111   p.110  p.111.

upEXPLANATORY NOTES

1.
Linnaeus was mistaken regarding Winge’s Christian name, which was Eric, not Oluf.
2.
3.
4.
5.
See Otto Gertz’s account of Linnaeus’s collections of dried plants from Scania and Uppland from 1729, “Olof Celsius d.ä. och Flora Uplandica”Gertz, O. “Olof Celsius
d.ä. och Flora Uplandica.
Ett blad till Uppsalabotanikens
historia”, SLÅ 3 (1920),
36-56.
, 41-45, 50 and “Linneanska herbarieväxter i domprosten Celsii herbarium”Gertz, O. “Linneanska
herbarieväxter i domprosten Celsii
herbarium”, SLÅ 5 (1922),
106-113.
.
6.
Linnaeus refers to the catalogues published by Olof Rudbeck the Elder, Catalogus plantarumRudbeck, Olof Catalogus
plantarum tam exoticarum quam
indigenarum quibus hortum academicum
Upsaliensem primum instruxit

(Uppsala 1658).
, Hortus UpsaliensisRudbeck, Olof Hortus
Upsaliensis academiae ex auctoritate
S.R.M.tis prunum instructus
(Uppsala
1666).
and Hortus botanicusRudbeck, Olof Hortus
botanicus variis exoticis indigenisque
plantis instructus
(Uppsala 1685).
. Linnaeus catalogued the plants later. See Soulsby, Catalogue of the works of Linnaeus in the British MuseumSoulsby, Basil A catalogue of
the works of Linnaeus in the British
Museum
(London 1933).
, 27-28, for the different versions and revisions of “Hortus Uplandicus” from 1730, none of which was published in Linnaeus’s lifetime.
7.
Linnaeus never became the University’s gardener. Christopher HermanHerman, Christopher (?-?).
Swedish. Gardener at the Uppsala
University Botanical Garden.
was appointed instead.