Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0005 • Carl Linnaeus to Olof Celsius, 12 January 1730 n.s.
Dated 1 Jan. 1730. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Viro
Maxime Reverendo et Amplissimo
D:no OLAVO CELSIO
S. S. Theologiae Doctori et Professori in
Academia Upsaliensi
celeberrimo,
Consistorii ecclesiastici Adsessori gravissimo,
Pastori in Waxala et vicini districtus Proposito
accuratissimo,
nec non Regiae Societatis Membro lo[n]ge dignissimo,
Maecenati Optimo
D. D. D.

En gamal plägsed är att upwachta sina förnämme Gynnare på Nyåhrsdagar med verser och Lyckönskningar, hwar till jag äfwen framför alla andra finner mig högst förbunden. Och welle jag wähl skrifwa vers, men måste beklaga att på mig sannas rättel. dett gambla ordspråket: Poëtae non fiunt, sed nascuntur.

Icke är jagh född någon Poët, men någorlunda Botanicus; ty frambär jag en liten frucht af den lilla åhrswäxt, Gud mig förlänt hafver. Skulle jag framgifwa en Nyåhrsgåfwa att swara emot alt godt, Högvördige Hr Doctoren mig så oförskyldt bewisat, borde den vara af röda Gullet, men hvar tager jag guld i öknen? Jag vill finna på någott sådant, som jag offta förnummit Högwördige Hr Doctoren mehr aestimerat än guld, neml. några små och förgänglige örter, som fuller om wintren förfalla, men hwar sommar komma igen, upvisandes den store Skaparens mäster stycke.

På dessa få blad är handlat om den stora analogie, som be finnes emällan örter och Diur, i dett de på lika sätt föröka sitt slächte. Och hwad jag härom i enfaldighet skrifwet, beder jag gunstigt måtte uptagas.

Min önskan skall wara, att den alsmächtige Guden tächtes wälsigna Högwördige Hr Doctoren med hela sin förnämma Familia pa detta nya åhret och förlänga Högwördige Hr Doctorens lifztid med hälsa och alskiöns wählsignelse till långa tijder, pa dett, att af en så stor Patron, jag uti många Nyåhrsdagar kan hafwa att hugna.

Jag blifwer städse med wördnad

Högwördige Hr Doctorens, Min förnämme Gynnares
ödmiukaste Tiänare

Carolus Linnaeus.

Upsala d 1 Jan. 1730.

upSUMMARY

Linnaeus’s New Year’s greetings for the year 1730 to his benefactor, Olof Celsius the Elder, consist of a dedication in his manuscript “Praeludia sponsaliarum plantarum”.

Linnaeus says he is not a poet, just a botanist. He believes that Celsius would prefer plants to gold. Linnaeus describes his manuscript as an analogy, explaining the similarities between the reproduction of plants and animals.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, Ms D 63).

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 2, p. 47-48   p.47  p.48.
2. Linné. Lefnadsteckning (1903), p. 285 .
3. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 248-249   p.248  p.249.