Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0006 • Carl Linnaeus to Kilian Stobaeus, 5 April 1730 n.s.
Dated 25 Martii 1730. Sent from Uppsala (Sweden) to Lund (Sweden). Written in Swedish.

Ädle och högtförfarne Hr Professor
Höggunstige Gynnare!

I begynnelsen af Februario, hade jag den stor ähran och hiärtans nöjet blifwa hugnad af Hr Professorens högtärade skrifwelse.[1] De små stenar, fast af intet wärde, hoppas jag H. Hr Professoren redan bekommit. Hwad angår Osten af bönderna och skall wara god att bota med, så är Osten icke caseus, utan O-sten sive Lapis cum anteposito O. äller Lapis O dictus. Här i brefwet skickar jag litet koppar, cuprum statim suum :(si ita dicere liceat:), hkt är tagit i Falun wid koppargrufwan. När arbetarne grofwo och bruto i grufwan, funno de på en watenådra, som rant uht af bärget; om något järn lades i watnet (:som stadnade utan före ådran:), sattes på dett en skorpa per appositionem externam, och säger den som mig gaf detta, att detta koppar-älr Vitril-watn muterade siälfwa järnet till koppar, begynnandes på yttre sidan och sedan sensim införe, hkt jag eij wett om jag skall tro. Dett är wist, att denna skorpa som med skickas har satt sig utan på en järnstör på 24 timmar, hkt är sälsamt nog. Nu begynner watnet tryta, hwar med många experimenter skedt. Jag skickar ock innelyckt ett litet insectum, som jag håller rätt sälsamt, hkt är fuller ett species af de gambles Cimices sylvestres, fast dett icke har några wingar. Jag kaller dett siälf Orsodachna dorso faciem humanam repraesentans. I förstone fant jag bara ett, men sedan jag lärde att dett war så godt sambla insecta om vintren under muscis arboreis, som om sommaren, har jag fått många. Ack, hur mång otalig gång har jag ångrat min dumhet i Lund, där äst war så godt tillfälle att lära stenar, att jag aldrig får lika, då jag så wähl kunnat få lära mig känna namnen och stenarna, men så lideligen dett försummade. O mi praeteritos Jupiter si referas annos. Jag bad Dr KoulasKoulas, David Samuel
(1699-1769). Swedish. Physician,
Malmö.
att söka få skrifwa af dett åht mig, men frustra. Ty blef jag så hiärtel. glad, när Hr Professoren lofwade mig få hela catalogen,[2] hkn gunst jag aestimerar mehr än jag nogonsin kan afsäga. Jag beklagar att jag däremot ingen ting kan praestera, utan dett wore en upstoppad Lagopus som jag redan har, med 12 styckn andra upstoppade foglar. Fiskar har jag ock begynt att inlägga, neml. af hwart slag en liten fingers lång, ty porpotionen är eadem. Men här med har jag eij så långt hunit, ty jag har nys begynt. Den lilla Nyåhrsgåfwa[3] som jag gaf Dr CelsiusCelsius, Olof (1670-1756).
Swedish. Orientalist and theologian,
professor at Uppsala. Botanist and plant
collector, benefactor of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
, lät jag afskrifwa, men skrifwaren war så wårdslös, att jag eij wett om jag törs wisa henne, eij heller hafwer jag nu tid att låta afskrifwa henne om igen. Detta fula biuggpapperet tillåter eij mehra. Ty nödgas jag sluta, men förinnan beder jag att min ödmiuka respect må anmählas hoos fru Professorskan.[4] Jag förblifwer med wördnad

Ädle och högtförfarne Hr Professorens Min förnäme Gynnares ödmiukaste tiänare

C. Linnaeus.

Jag skrifwer pro more solito illa hkt jag ock pro more solito beder må ursächtas!

Upsal. d. 25 Martii 1730.

[d][d] : MS1 fol. 2v [added
in the left margin, there is no
indication where it should be
inserted
]
Jag förmodar att Dr Koulas redan lärer wara på tyska botnen, ty skrifwer jag intet honom nu till; om icke, beder jag, han måtte hälsas.[d][d] : MS1 fol. 2v [added
in the left margin, there is no
indication where it should be
inserted
]

upSUMMARY

In early February Linnaeus received a letter from Kilian Stobaeus. The O-sten is said to be good in medical treatment. Linnaeus sends a piece of copper from the Great Copper Mine of Falun. The person who gave this to Linnaeus explained the process of mutation from iron to copper. Linnaeus communicates this information to Stobaeus. He sends a small insect, which seems to be a species of Cimex sylvestris. Linnaeus regrets that he neglected the study of stones while in Lund. He asked David Samuel Koulas to transcribe this information for him, but in vain. Linnaeus was thus delighted when Stobaeus presented him with the “Hecatombe Gorgoneae”. He can give nothing in return, except a stuffed bird. Linnaeus has 12 other stuffed birds too and has begun preparing specimens of fish. Linnaeus had the “Praeludia sponsaliorum plantarum” transcribed for Olof Celsius the Elder as a New year’s gift. The transcription was so carelessly made that he does not want to show it to anyone. There is no time to redo it. Linnaeus greets Stobaeus’s wife.

P.S.1 Linnaeus excuses his handwriting.

P.S.2 Linnaeus greets Nils Retzius and Mathias Benzelstierna.

P.S.3 Linnaeus wants Stobaeus’s “Hecatombe Gorgoneae” to be sent via Carl Wilhelm Cederhielm to Linnaeus’s parents, so that they will get it in the summer.

P.S.4 Lars Roberg is very sick from an abscess between the shoulder-blades. Linnaeus wants him to pass away. If he recovers this time, Linnaeus is afraid he will never die.

P.S. 5 Linnaeus assumes David Samuel Koulas is in Germany, therefore he will not write now. If he is still at home, Linnaeus greets him.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LUB, Brevsaml., Stobaeus, K.). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. De La Gardieska archivet (1837), p. 218-220 .
2. Svenska arbeten (1878), vol. 2, p. 21-24   p.21  p.22  p.23  p.24.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 fol. 1r [added in the left margin, there is no indication where it should be inserted]
b.
MS1 fol. 1v [added in the left margin, there is no indication where it should be inserted]
c.
MS1 fol. 2r [added in the left margin, there is no indication where it should be inserted
d.
MS1 fol. 2v [added in the left margin, there is no indication where it should be inserted]