Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0007 • Carl Linnaeus to Kilian Stobaeus, 12 September 1730 n.s.
Dated 1 Septemb. 1730. Sent from Uppsala (Sweden) to Lund (Sweden). Written in Swedish.

Edle och höglärde Hr professor
Förnämme Gynnare.

På dett jag icke aldeles må synas äftersättia min skyldighet, tager jag mig den dristigheten nu beswära höglärde Hr Professoren med min upwachtning, och mitt till stånd notificerar höglärde Hr Professoren, som jag wet altid tager dehl af min lycka. Jag hade långt sedan den ähran, få ett bref af höglärde Hr Professoren,[1] som jag intet haft tillfälle för många expeditioners skull, att beswara förn nu. Där till med skref jag ock på samma tid straxt föruht, som jag förmodar kom fram.[2] Angående den Minera Martis magnetizans, så kallar jag henne så, emedan hon drog järn som en Magnet straxt då jag tog henne, och lärer än idag wisa profwet. Osten är O-stenn. Lapis O dictus; forte Olsten, Lapis suillus, male pronunciatus. Men lapis suillus wet jag nog, dett aldrig war, men jag kallar honom, som jag fick honom. I November hölt jag collegium uti botanicis och hade många af adelsmännerna och Baroner förutom många andra. Jag fick mäst 1 Spec. ducat af hvar. I Sommar från Påsk till Midsommar läste jag uti Horto academicoLinnéträdgården,
Swedish. The Uppsala University
Botanical Garden was founded by Olof
Rudbeck the Elder in 1655.
, publice för Professor RudbeckRudbeck, Olof (1660-1740).
Swedish. Professor of medicine,
botanist, ornithologist, travelled in
Lapland. Linnaeus’s teacher.
, och hade mäst altid 200 à 400 auditores, där äst Professorerne sällan hafwa öfvr 80. Och hoppas att jag altid gick från mig texten med heder. Wid Midsommarstiden fick jag Condition hoos Professor Rudbeck med hans små herrar,[3] där äst jag nu mår wähl. Jag hafvr 3 stycken disciplar af hans barn[4] med sista frun,[5] och därför allenast 50 dlr smt om åhret. En hans son[6] med förra frun[7] skall jag informera i Medicinen[a][a] : MS1 <Botanicis> Medicinen
[added above the line]
wid lediga stunder, och har där före 40 dlr smt om åhret, och i stipendium 60 dlr smt; så att jag nu nog genom Guds nåd kan ha min utkomst. Min samling af insecter har stigit nu till 400 och något öfvr, alla med egen hand samlade. Af dessa äro: Papilion: 84. Libell: 15. Ichneumones: 32. Bombylid: 13. Musc: 42. Locustae: 21: Orsodachnae s. Cimic. sylvestres 19. Men Apes och Rhinocerotem kan jag här uppe eij få. Gärna budo jag, om jag dett wågade, få wetta,[b][b] : MS1 <bedia> få wetta hwad man skall stryka på alas papilionum att de eij mista sin fiun, jag har brukt här tills färnissa, men de mista litet glantzen. Item, huru spinlar Aranei skola conserveras, de mista coleuren då de inläggas en hehl hoop. Nu har jag fått några Malmarter från Wärmeland, som jag skall öfvrskicka wid första tillfälle. Om höglärde Hr Professoren skulle äga någon qvantitet af Nummis Brattenburgensibus, skulle jag ödmiukast anhålla om ett enda exemplar. Jag lofwar per deos imortales att om jag någon sin får någon sälsam sten igen, att jag skall honom straxt communicera med höglärde Hr Professoren. Jag recomenderar mig uti höglärde Hr Professorens gunst och näst ödmiuk helsning till dess förnäma k. fru,[8] förblifvr

Edle och höglärde Hr Professorens ödmiuke tiänare

Carolus Linnaeus

Upsala d. 1 Septemb. 1730.

upSUMMARY

Linnaeus thanks Kilian Stobaeus for a letter. He explains the naming of the Minera Martis magnetizans, i.e. it attracted iron as a magnet, and the spelling of O-sten. Last November Linnaeus lectured in botany; many noblemen and baronets attended. Last summer Linnaeus lectured in the Uppsala University Botanical Garden, between 200 and 400 attended. At mid-summer he tutored the young sons of Olof Rudbeck the Younger. Three children of his are Linnaeus’s disciples at 50 dalers yearly. In his free time Linnaeus will tutor Rudbeck’s son Johan Olof at 40 dalers yearly. A scholarship of 60 dalers yearly in addition to that gives Linnaeus an income. His collection of insects now contains more than 400 items, everyone collected by Linnaeus himself. Linnaeus would like to know how to prepare his specimens so they do not decay. He has got some ores from Vermlandia, which he will share with Stobaeus. If Stobaeus has some specimens of Numulus Brattensburgensis left, Linnaeus would like to have at least one of them. If he ever finds a rare stone he will share it with Stobaeus. He greets Stobaeus’s wife.

P.S. Linnaeus wants Stobaeus’s “Hecatombe Gorgoneae”.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LUB, Brevsaml., Stobaeus, K.). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. De La Gardieska archivet (1837), p. 221-223 .
2. Svenska arbeten (1878), vol. 2, p. 24-27   p.24  p.25  p.26  p.27.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 <Botanicis> Medicinen [added above the line]
b.
MS1 <bedia> få wetta
c.
MS1 fol. 1v [added in the left margin, there is no indication where it should be inserted]

upEXPLANATORY NOTES

1.
This letter has not come down to us.
2.
See Linnaeus to Kilian Stobaeus, 25 March 1730 o.s., 5 April n.s.Letter L0006.
3.
4.
The disciples are Olof Fredrik Rudbeck, Alexander Rudbeck and Christina Charlotta RudbeckRudbeck, Christina Charlotta
(?-?). Swedish. Daughter of Olof
Rudbeck the Younger.
.
5.
6.
7.
8.
9.