Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0008 • Carl Linnaeus to Kilian Stobaeus, late 1730 or early 1731 n.s.
Dated . Sent from Uppsala (Sweden) to Lund (Sweden). Written in Swedish.

[----] jag genom dem skulle på mig draga alla Botanicorum ogunst uti hela Europa. Men sedan skall jag ingå compact med Aesculapius om jag är en ärlig gosse. Men min method de Nuptiis plantarum NB[a][a] : NB – [added in the left margin,
fol. 1r
].
– NB. Nuptiae pl., med dett förstår jag min nova methodus plantarum,[2] men ej dett jag för ett åhr sedan dumt resonerade om samma sak, förn jag confererat naturen genom autopsien – giör jag aldrig till en gemen disputation, utan skall wisa, hwad han doger till om jag nogonsin får den lyckan resa. Han syns mycket enfaldig och stäld på narrachtiga fötter, doch wett jag fuller att ingen tager reda på honom, som eij har clavem. Jag har wist indelningen för SocietetenKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
som tänkte i förstone att jag war galen, men nar jag fick explicera min mening höllo de sig från löjo. Och lofwade sig skola befrämia mina upsåt. SpöringSpöring the Elder, Herman
Diedric
(1701-1747). Swedish.
Professor of medicine at Åbo in
1728. Father of Herman Diedric
Spöring the Younger.
har intet gifwit några observationer ännu, jag tror eij heller honom om mycket. Historicus naturalis är han intet. H. H. Professorens curieuxe observationer[3] will jag gå karl före, äro de bäste, som kommit och blefwo med största nöje uptagne, fast somliga blinda döma om färgen. Jag tackar öfwermåttan för Nummos Brattenburgenses som jag så länge önskat få se med attention. Kan jag någon sin med dylikt äller annat sådant recompensera, skall jag eij underlåta. Doch woro alla mina sönder, och de mäste af Societens i brefn söndergångne. Några dagar för juhl fick en student en raptus att resa till Småland, med honom skickade jag några stenar af min: {sym-iron+iron}, men helt små stycken, så stora som en ärt af hwart slaget, emedan han wille skicka dem där ifrån på löösposten, om han höll ord. När lägligare tillfälle gifvs, skola fulkomligare stycken sändas. Af samma war No 1 M: [4] {sym-iron+iron} från Utterbäcks grufwa i Carlskoga. No 2 Åhl grufwesten. No 3 från bonde-grufwan uti Beilsbro[5] socken uti Närkie. No 4 Wrettgrufwan. No 5 från Tiärnegrufwan uti Carlskoga bergsslag i Wermland. No 6 Persbergs malm wid Philipstad, är kostelig malm. No 7 Tagen wid Philipstad i Wärmland i gamla Kroppa: grufwan heter Arnswiks grufwan. Han lortar sig älr fäster sig wid Masugnen, om han ej med annor melleras.

Jag slutar och recomenderar mig uti H. Hr Prof. vänliga gunst och jag, näst ödmiuk helsning till Frun[6] förblifvr stadigt

Edle och Höglärde Hr Professorens ödmiuke tiänare

Carl Linnaeus

Jag har sannerl. stor försyn bortskicka ett så illa skrfvt och confust skrifwet bref, utan till att renskrifwat, men nödgas nolens volens att anting. denna gången lämna aldeles älr låta gå oförskamat. Hoppas doch att min ungdoms fehl nu som för ursächtas.

upSUMMARY

[---] Linnaeus has presented his new method of classification to the Royal Society of Sciences at Uppsala. At first they thought he was mad; but when he explained himself they stopped smirking and promised to promote his purposes. Herman Diedric Spöring has communicated no observations so far. Linnaeus does not belive in him, as he finds him no naturalist. Stobaeus’s observations were accepted with pleasure by the Society of Sciences. Linnaeus thanks him for Numulus Brattensburgensis, although all the specimens he received were destroyed, and so were most of those received by the Society of Sciences. A student who left for Scania before Christmas, received some specimens of iron from Linnaeus to deliver to Stobaeus. Linnaeus names the mines where he collected these specimens.

P.S. Linnaeus says he should not have sent such a badly written and confused letter, he should have made a new transcription of it.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LUB, Brevsaml., Stobaeus, K.). [1] [2]

upEDITIONS

1. De La Gardieska archivet (1837), p. 229-231 .
2. Svenska arbeten (1878), vol. 2, p. 27-31   p.27  p.28  p.29  p.30  p.31.

upTEXTUAL NOTES

a.
NB – [added in the left margin, fol. 1r].

upEXPLANATORY NOTES

1.
This fragment of a letter is undated, but presumably written at the end of 1730 or early in 1731.
2.
Linnaeus refers to a second, practically unaltered version of the work, “Praeludia sponsaliorum plantarum”Linnaeus, Carl “Praeludia
sponsaliorum plantarum, in quibus
physiologia earum explicatur, sexus
demonstratur, modus generationis
detergitur, nec non summa plantarum cum
animalibus analogia concluditur”
(manuscript; UUB).
. The second version was presented at the Royal Society of Sciences at Uppsala in April 1730.
3.
Linnaeus refers to observations made by Kilian Stobaeus and published in ALSS Acta literaria et
scientiarum Sueciae
, 1-4 (Uppsala
1720-1739).
. See Fürst, Kilian Stobaeus brefväxlingFürst, C. M. Kilian
Stobaeus och hans brefväxling

(Lund 1907).
, 140.
4.
Abbreviation for “Minera martis”=iron.
5.
Beilsbro, probably misspelling for Fellingsbro.
6.