Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0009 • Carl Linnaeus to Kilian Stobaeus, 23 October 1731 n.s.
Dated 1731 Octobr. 12. Sent from Uppsala (Sweden) to Lund (Sweden). Written in Swedish.

Högädle och widtförfarne Hr Professor,
Höggunstige Gynnare!

Att jag så lång tid uteblefwet med min skyldiga upwachtning, skulle jag befara redan stött mig uti Högädle Hr Professorens mis-credit, där äst icke den gambla fromheten mig tröstade, hkn mig eij hanterat såsom en praeceptor sin discipel, utan som en mild fader ende sonen, ty faller jag äfwen nu min fromme fader till fota. Jag har nu något bättre måst ärfara, huru dyr tiden är, som mästadelen måste anwändas på andra, att den swåra oeconomia ventriculi och kroppens rätta och nödiga intradier måge obtineras. Sedan jag nu en tijd titat uti Therapien äffter Höglärde Hr Professorens rättsinta förmaning, hafvr den intet fallit mig mindre behagelig än sielfwa Historia naturalis, hälst såsom jag någorlunda fått en liten anledning af D. RosenRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
, men har dock eij tillfälle få freqventera siukstugan och lära af den swidandes egna mun, såsom fordom. O mi praeteritos etc., men barndom och wisdom föllias eij åht, hinc illae lacrymae! Min Historia naturalis har nu eij så fritt inträde, men smyger dock undertiden in; hon minner mig ock på, hwad hon såg uti dett liufwa musaeo Stobaeano, men mästadels såsom i en dröm. Jag skulle ock nog önska blifwa uti ett par saker under rättad, där jag icke Höglärde Hr Professorens tålamod, så ofta missbrukade. Men gambla ordspråket plägar ofta giälla, att den som tager den fule i båten måste ock föra honom fram, & per bonam similitudinem Högl. Hr Professorn släcka min appetit, som han siälf altid af mig blifwer tillwijtad. Jag ärhindrar mig sedt ibland de rara örter, äfwen en blomma under namn af Flos Auriculae off: hkn blefwen bracht ifrån Siberien af fångarne. Så mycket som jag kan påminna mig, såg hon tämel. lik uht Asclepiastrum JussieuJussieu, Joseph de (1704-1779).
French. Botanist, mathematician,
explorer. Member of the French
expedition in South America 1735.
Brother of Antoine and Bernard de
Jussieu. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu.
, att jag nog undrar, om dett är samma älr eij. Äller om Asclepiastrum och Flos Auriculae komma genere öfwerens. Frågas alltså, om Flos Auriculae in Herbar. Stobaeano harcalicem älr eij? Vel qvalem? Qvot petala. Och om stamina och pistillum sine laceratione ipsius floris kunna synas huru många de äro? Älr om stamina och pistillum äro intricata et coalita, ut in Asclepiastro? Woro dett re ipsa Flos Auriculae, hkt blifvr klart af partes floris, meriterade dett nogare consideration.

Jag ärinrar mig äfwen sedt uti Högl. Hr Professorens Musaeo instructissimo en särdeles rostrum, af tämelig. stor mole, men pondere levis[si]mo,[a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1 or ED2
]
och undrar nu mycket, cujus generis avium han är. Om jag mins rätt, hölts han för wara rostrum pelecani; men som jag sedt uti Colleg[io][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1 or ED2
]
Medio HolmenseCollegium Medicum, Swedish.
The Swedish Board of Physicians,
originally Collegium medicorum, in
Stockholm, was founded in 1663.
, rostrum Onocrotali och hoos Professor[en],[1] min Patron, Plateae (:tagen i Österbotn med hela foglen:), hka begge komma af Ornithologis sub nomine Pelecani, lärer den vara rostrum alius avis rarioris exotici. Jag önskade ock nog wetta, hwad andra species avium Högl. Hr Professor[en][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1 or ED2
]
samblat uti sitt musaeo, ty här uppe är sw[årt][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1 or ED2
]
äffter stenar, men v: v: godt äffter åtskillig[e][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1 or ED2
]
handa foglar, kanske jag kunne tiena Hr Professoren med några exuviae af dem. Jag h[ade][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1 or ED2
]
tänkt fåt den fägnaden resa neder öfvr julhelgen, så wähl till att fått hälsa på mina gambla föräldrar,[2] som wähl wärkel. förnämst att ännu en gång få se den mig uti min enfaldighet i Lund af hiärtat unde så mycket godt, hkt jag eij kan mehr än med en grata recordation aftiäna. Men nu ser dett tämel. olikt, sker dett icke förr, tör wähl hända, att jag komer näst kommande rötmånad, der Gud gifwer hälsan &, nedföre, då jag önskade kunna fägna H. Hr Professoren med några fogleskin.

Af alt hiärta giör mig ondt, så ofta jag hogkomer Arch. BromelsBromell, Magnus von
(1679-1731). Swedish. Physician and
naturalist, geologist. Head of the
Laboratorium Chymicum in Stockholm from
1724. Natural history collector.
död, som skedde förn hans Specimina Lithogr Svecanae[3] blefwo completa, men gratulerar oss ändock, att wij hafwom succedaneum meritissimum & aequipollens uti Högl. Hr Professoren, (:gud gifwe helsan och lifstiden:) som jag wet och har redan persuaderat allom här uppe, giör de Swänskes nation en odödelig ära i stenar. Hela SocietetenKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
, gratulerar sig der åht. Figurerna woro extraordinairt wäl exprimerade, men gifwe Gud, att detta genom disputationer[4] droges eij för långt uht. Man ser så många terribla exempel huru många härliga wärk blefvt om intet, dels genom dett att Auctor williat samma alt förwähl expoliera, dels att han förlitat sig på manuscriptet, hkt redan warit färdigt, men af oförståndiga successores blifvt afsido satt, hkt man, om någon sin någorstädes, hälst af wåra, har att förwänta. Man wett och att Fatum är omnibus Literatis invidum.

Ibland alla methodicos, som jag ännu sedt tracterat Lithographien, så wähl som de andra partes Historiae naturalis, har jag ännu eij sedt någon som warit rätt angelägen om sielfwa systemet, ty kunna de på intet wis, med mindre wara obscura, hkt eij häller är att undra på, emedan ing. ännu rätt raffinerat systemen älr wist dess necessaria requisita, här af har upkomit så många tabulae synopticae, så många galna sectioner, genera och species, ja mästadels hwart och ett confust namn, hkt dock här tils eij attenderats, emädan alla kommit öfvr ens uti ett; Behagade Högl. Hr Professoren wid sina stenar här uti giöra en reformation. Blefwe han ännu förträffeligare och altså räknades för Mineralogiens första restaurator, jag önskade få munteln tahla då jag något klarare skulle persvadera, men lappen tohl ej långt argumenterande.

Min Hortus Uplandicus[5] emplojerade jag wid julii slut i Stockholm, och skulle af en Bokförare, som honom tog sig på upplägga, få allenast 100 exemplar, men ännu är han eij påbegynt att tryckas. Mina öfriga Lucubrationes har jag tänkt hoos Tyskarne förytra. Mon dett äfwen intet skulle behaga Högl. Hr Professoren på samma sätt, allenast man finge nogon resonabel bookförare, ty älliest fruchtar jag att min stora appetit blifvr altförlångt och sent mättad.[6] Act:Literaria societatis äro nu under trycken, och dett lilla, som Högl. Hr Professoren mig befalte, blef corrigeradt.[7] Jag sade och några i societeten min mening, som eij wist med tillbörlig tack bemöta de härliga observationer som insändes, de sade sig då straxt skola skrifwa, om så skedde, wet jag eij.

Prof. Rudbeck har fått 5 Studenter, som skola renskrifwa hans stora wärk,[8] och derföre bekomma stipendium regium, så att möjeligt syns, att dett i hans lifstid kan se liuset, som älliest warit omögligt.

Då jag war i somras i Stockholm fick jag en stor hop conchilier af åtskilliga sorter, och ville altför gierna communicera dem med Högl. Hr Professoren, om jag wiste att jag hade några som eij funnos ibland Hr Professorens. Lappen tillsäger eij mehr ty måste jag sluta och mig uti Höglärde Hr Professorens w[an]liga[a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1 or ED2
]
gunst recommendera. Jag framhärdar städse

HögEdle och Höglärde Hr Professorens Min Hög-gunstigste Gynnares ödmiukaste tiänare

Carl Linnaeus.

[b][b] : MS1 fol. 2v and
3r [added in the left
margin, there is no indication where it
should be inserted
]
P.S. Prof. Rudbecks son,[9] som nästkommande åhr tänker besöka de utländska orter, har jag persvaderat wänta ett åhr i Lund att profitera af Högl. Hr Professoren; han lärer komma dit nästkommande påsk. Kanske äfvn då komma 2ne andra medicinae studiosi,[10] som sig nästan redan resolverat äfwen betiäna sig af samma förmon.[b][b] : MS1 fol. 2v and
3r [added in the left
margin, there is no indication where it
should be inserted
]

Upsal 1731 Octobr. 12.

upSUMMARY

Following Stobaeus’s advice, Linnaeus has started to study medicine, tutored by Nils Rosén von Rosenstein. He has not visited the patients at the Nosocomium Academicum. He wants to know about Flos Auriculae, observed by Linnaeus in Stobaeus’s collections and brought to Sweden from Sibiria. Linnaeus discusses its similarities with the Asclepiastrum Jussieu. He would like to know the number of stamina and petals of the Flos Auriculae, and if they are accreted or not.

Linnaeus would like to know the genus of the big bill in Stobaeus’s collection. It was said to be a pelican’s bill, but Linnaeus, having seen two such specimens in the Collegium medicum in Stockholm and at Olof Rudbeck the Younger’s, says Stobaeus’s specimen must come from another rare bird.

Linnaeus also would like to know how many birds Stobaeus collected. Linnaeus can perhaps give him some stuffed birds in return, as he will go to Lund later this year.

Linnaeus feels pain when thinking of the death of Magnus von Bromell, which occurred before Lithographia Suecana was completed. The Society of Sciences at Uppsala congratulates Stobaeus for his treatise on Numulus Brattensburgensis. Linnaeus hopes the process of publishing will not be postponed because of disputations.

Linnaeus wants a systematic description of rocks and minerals. He asks Stobaeus if he would like to be the first restaurator of mineralogy.

In July Linnaeus finished the Hortus Uplandicus in Stockholm. He was promised 100 copies, but it is not yet being printed.

Linnaeus is considering publishing his other studies in Germany. He advices Stobaeus to do the same. The observations which will be published by the Society of Sciences are being printed. Linnaeus has executed the small corrections Stobaeus requested.

Olof Rudbeck the Younger has five students, who will transcribe Thesaurus linguarum for him.

When in Stockholm during the summer Linnaeus got a big heap of conchylia. If he knew they were not represented in Stobaeus’s collection, he would share with him.

P.S. Linnaeus has advised Johan Olof Rudbeck to wait a year in Lund in order to profit from Stobaeus’s tutorship. Maybe two other students, Claes Sohlberg and Peter Leetström will be there too.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LUB, Brevsaml., Stobaeus, K.). [1] [2] [3] [4] [5]

upEDITIONS

1. De La Gardieska archivet (1837), p. 223-227 .
2. Svenska arbeten (1878), vol. 2, p. 31-41   p.31  p.32  p.33  p.34  p.35  p.36  p.37  p.38  p.39  p.40  p.41.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [manuscript damaged; inserted readings have been taken from ED1 or ED2]
b.
MS1 fol. 2v and 3r [added in the left margin, there is no indication where it should be inserted]

upEXPLANATORY NOTES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stobaeus’s dissertations and observations were published posthumously, Kilian Stobaei opusculaStobaeus, Kilian Kilian
Stobaei opuscula, in quibus
petrefactorum, numismatum et
antiquitatum historia illustratur

(Danzig 1752-1753).
.
7.
Linnaeus refers to observations made by Kilian Stobaeus and published in ALSS Acta literaria et
scientiarum Sueciae
, 1-4 (Uppsala
1720-1739).
. See Fürst, Kilian Stobaeus brefväxlingFürst, C. M. Kilian
Stobaeus och hans brefväxling

(Lund 1907).
, 140.
8.
9.