Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0014 • Carl Linnaeus to Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala, 25 April 1732 n.s.
Dated 14 Aprl. 1732. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Högwälborne Hr GrefweHorn, Arvid Bernhard
(1664-1742). Swedish. Politician and
statesman. President of the Royal
Society of Sciences in Uppsala.
,
Kungl. Maij:tts samt Sweriges rikes Råd, President,
Abo Academie Cancellaire
och
Praeses Illustris wid Kongl. Wetenskaps
Societeten
samt
Hög- och Wälborne, Högwördige, Höglärde, Edle och
Högachtade Herrar, samtlige Membra
Societatis.

Förleden Decembris månad fördristade jag mig för Kongel. Wetenskaps societeten ödmiukast ingifwa ett project till en resa åht Lapmarken uti nu instundande sommar, den samma uti Historia naturali att dilucidera. Men som man altsedan eij hört något slut, mehr än hwad af några Herrar Sociorum privata meningar in hämtats, wågar jag mig äfwen nu här om om giöra en ödmiuk påminnelse, hälst såsom snart blifwer periculum in mora, och man i annor händelse annorledes tänker stäla sin Curse.

Jag wågade äfwen då utsätta, med huru ringa summa jag denna resan trodde mig absolvera; nämligen med 600 dlr kpmt, hwilket dock wore eij förmycket. Men såsom staten måste in dragas så noga han någonsin kan, kan man klarl. finna, att hwarken jag älr någon annan den samma resan med frucht kan anställa under 450 eller aldra minst 400 dlr kpmt.

Ty då man rächnar äffter att ifrån Upsala till Törno är 100 mihl; från Törno till öfwerst uti Lapmarken 40 mihl; härtill lägger 20 älr 30 mihl till ambages (ty en Historicus naturalis får eij föllia landswägen, utan måste gå in uti Ume, Lule och flere Lapmarker och åter till landswägen åht hafskanten) blifwer tillsamans 170 mil, afwen så långt tillbakas åt Kimi Lapmark etc., gifwer in summa 240 mihl, hwilka rächnade å 8 styfwer mihlen giör 65 dlr Smt.

Tiden, som här på måste anwändas, är ifrån medium Maji till medium Septembris, hkt giör 20 wickor. Hwar wicka till nödtorfftigt uppehälle 2 dlr S:mt. Summa 40 dlr.

Till släpkläder af Buldan älr sämskat skin,[1] kiängor etc., till sammans 14 dlr. Smt.

Summa summar[um] 119 dlr S:rnt.

Med mycket annat, som här eij kan specificeras, till wägwisare, nathärberge, dubbla pgr genom städerna etc.

Skulle nu Kongl. societeten samma resa anställa och mig här till approbera, skall jag med all macht söka giöra Kongl. socie teten fult nöje och mig eij för hwariehanda swårigheter undraga.[2] Jag förblifwer med all wördnad Kongl. Societetens

allerödmiukaste
tienare

Carol. Linnaeus

Ups: d. 14 Apr.1732.

upSUMMARY

As Linnaeusís first applicationLetter L0010 had not been answered by the Royal Society of Sciences in Uppsala he reminds the President of the Society that he, in order not to waste time, must know the decision of the Society soon.

Linnaeus writes that even if the sum he had asked for before, 600 dalers of copper, was not much, he thinks that nobody could manage with less than 400.

Even if the distance to Torneå is not more than about 100 Swedish miles, he says one has to consider that he has to go through the inner parts of Lapland, the lands of Ume, Lule, Kemi and other parts of Lapland, 170 Swedish miles in each direction, alltogether 340 Swedish miles. (In the letter Linnaeus however wrongly sums it up as 240 Swedish miles.)

Linnaeus thinks the journey would take 20 weeks, from the middle of March until the middle of September. He estimates the costs to 2 dalers a day. Clothing, shoes, etc. will cost 14 dalers. He also points at other costs for lodging, guides, etc.

upMANUSCRIPTS

a. draft holograph (UUB, U2000, 19). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 86-89   p.86  p.87  p.88  p.89.
2. Bref och skrifvelser (1907), vol. I:1, p. 312-314   p.312  p.313  p.314.

upEXPLANATORY NOTES

1.
Everyday clothes made of either buldan, a kind of coarse linen, or chamois.
2.
Both of Linnaeusís letters were read publicly at the meeting of the society on 15 April 1732 o.s. and it was decided that 400 dalers should be taken from the income of the society. The decision was submitted to the presiding committee which gave its consent on 2 May 1732.