Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0016 • Carl Linnaeus to Kilian Stobaeus, 23 June 1732 n.s.
Dated 12 Jun. 1732. Sent from LuleŚ? (Sweden) to Lund (Sweden). Written in Swedish.

Edle och Höglärde Hr Archiater
Höggunstige Herre och Gynnare!

Straxt äfter min afresa från Upsala hade jag bref från Prof. KlingenstiernaKlingenstierna, Samuel
(1698-1765). Swedish. Physicist and
mathematician, professor of experimental
physics at Uppsala. Correspondent of
Linnaeus.
,[2] att Hans Majt haft Högl. Hr Archiatren hogkommen med ett nytt augment på wehlförtiänt heder, hwar till jag af hiertat gratulerar, och ser altså, att veritas triumphat, licet sero. Nu omsider äffter stor möda och stadigt resande är jag komen dit jag önskat mig komma, men nu önskade mig wara entledigad, näml. på öfvrsta fiällryggen Här må jag wäl säga, att jag eij wet mitt lif wist på 24 timar, ty lapparne som altid gå omkring i sina trängsel på siuterij, äro räddare för folk, än för ramen, nu pekade åht mig med bössan, men skrämd flydde dock att jag den resan slapp stå måhl. De grufweliga floder och forsar, och de små lapp håpar hafvr en lång tid pröfwat modet. Komer jag med helsan och lifwet hem, detta jag räknar för ett guds särdeles underwärk, ville jag eij resa samma för 2000 plåtar. Jag gratulerar mig doch, att min resa eij är fåfäng. En stor hoop foglar har jag fådt, som jag twiflar äro beskrefne. Insecta nog många. Örter har jag på en tijd eij särdeles många rara bekommit, förnpå 8 dagar, sedan wintren gått öfvr såsom Camerariam Dill:Dillenius, Johann Jacob
(1684-1747). German/British. Studied at
Giessen. Sherardian professor of botany
at Oxford. Correspondent of Linnaeus.
Viola marti. alba. Viola rotundifolia ramosa flore luteo. Astragalus minima ......., gramina nog många artiga. Besynnerl. Carices. Salices 13 species. Aconitum galea angusta: Betula nana mesomora, Campan. serpill. Bistorta embryonibus foliaceis, rectius vivipara dicenda, den lilla alltför täcka Calceolus laponum pusillus unifolius. Rudb:Rudbeck, Olof (1660-1740).
Swedish. Professor of medicine,
botanist, ornithologist, travelled in
Lapland. Linnaeusís teacher.
&.

Bäfwern och Sälen har jag fådt anatomicera. Jerfven elr vielfrasen examinera. Några curieusa fiskar har jag fådt, såsom Truttae 3 species. En liten anonymus vid stränderne, Laponis Golsensodus dictus. Stenar har jag efvn fådt en tämelig. qvantitet, men beklagel. ännu inga petrificata. Malmarter tämelig. många, så wid bruken, som besynnerl. wid floder, där bärg. äro sönderbrutne, älr af watnet löste. Jordarter en hehl hoop, några serdeles curieusa, om hka widare wid bätre tillfälle. Silfvr malm har jag här och der i floderna på de slipade stenarne funnit, men ännu icke något berg. Ett slags sten ligger här nog, som jag eij förstår mig på. Se uht aldeles, som woro de componerade af pura muslortar s. v. consistancen är talkaktig, ser uht som horn älr eller hästhofvr. Hiälper gud mig hem med alt detta skraplet, skall jag wara communicabel. Jag talte i lapmarken med Hr FielströmsFjellström, Johan
(1699-1760). Swedish. Physician of the
admirality at Karlskrona in 1737,
brother of Pehr Fjellström.
Bror[3] . Om Hr Archiatren bär samma gunst för mig som till förene, bude jag högel. att blifva recomenderad till resemynt uti Stipendio Piperiano äffter Dr KoulasKoulas, David Samuel
(1699-1769). Swedish. Physician,
Malmö.
hkt ing. kan giöra mächtigare än Högl. Hr Archiatren, dett beder jag ödmiukast i norden, och förblifr.

Edle och Höglärde Hr Archiatrens ödmiukaste tiänare

C. Linnaeus

Lapon. jug. d. 12 Jun. 1732.

[address] à / Monsieur / Monsieur Kilian Stobaeus / Le Professeur & Medecien du / Royal / à Lundh

upSUMMARY

Just after Linnaeus left Uppsala he received a letter from Samuel Klingenstierna, saying that Kilian Stobaeus is remembered by letters of appointments. Having reached the mountain tops of Lapland, Linnaeus fears for his life as the Laps, who are afraid of people, are using their guns. If Linnaeus returns home safely it will be a miracle, and he will not repeat this journey. It has not been in vain so far. He has collected a heap of birds and insects. As for plants he did not found so many rare ones until a week ago, when winter was over, such as: Cameraria Dillenii, Viola martia alba, Viola rotundifolia lutea, Astragalus alpinus etc.

Linnaeus has performed an autopsy on beaver and seal, and an examination on a wolverine. He has collected three species of trout, and a fish called Golsensodus by the Laps. He has also collected stones, earth deposits, which he will discuss later, but found no fossils. There is plenty of ore on the river-banks and some silver ore on the river-bed. Linnaeus has found a new kind of stone of a horny substance. In Lapland, he has spoken to Johan Fjellströmís brother Pehr Fjellström. Linnaeus would like Stobaeus to recommend him for the Piperian scholarship after David Samuel Koulas.

upMANUSCRIPTS

a. original (LUB). [1] [2]

upEDITIONS

1. De La Gardieska archivet (1837), p. 228-229 .
2. Svenska arbeten (1878), vol. 2, p. 41-46   p.41  p.42  p.43  p.44  p.45  p.46.

upEXPLANATORY NOTES

1.
Lapon. jug.= the mountain tops of Lapland. 12 June Linnaeus had not reached that far. However, the letter might have been sent from Rörstad in Norway in early July.
2.
This letter has not come down to us.
3.