Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0017 • Carl Linnaeus to Lars Roberg, 25 August 1732 n.s.
Dated 14 Aug. 1732. Sent from Svappavaara (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Edle och höglärde professor!
Specielle gynnare!

Såsom jag Herr Professoren för all stor betygad gunst är högst obligerad, altså fodrar äfwen min skyldihet nu öfwerst i norden att sådan synnerlig gunst med wördsam tacksägelse ärkenna.

Dett är en gamal plägsed skicka den på galejan som eij will giöra godt, men jag wett bätre grep, näml. sända honom till fiels, som är för mycket ostadigt.Aldrig hade jag påtagit mig en så osserderlig resa och med så många oräkneliga ögonskenliga dödsgap upfyld wäg, om jag hade kunnat sådant se för uth. Neij!

Crede mi bene, qui bene latuit, bene vixit.[1] Åtminstone sannas på mig gambla Pauli ordspråk, jag har mycket färdats. långt öfwer 300 mihl har jag redan rest, ja, om jag räknar noga inmot 400 sedan jag hade den ähran senast tahla med Hr Professoren.

Jag har sedt solem inocciduum[2] i stakaste winter. Jag har frusit i starkaste wintren att fingrarna och ansigte måtte gå af, fast sommaren kunna synas hwaräst war så het att rofworna kunna stekas på bärgen.

Jag har fallit neder för bärg en half fierdings wäg i ett fall, och slapp ändå med lifwet.

Jag har warit i hohl där watnet minat under snöen och man mig med tog most updragit;

Jag har måst stå måhl för Lappen (.på norska sidan:) som intet plägar slå felt.

Jag har warit i farlighet i floden:&c.

Curieux har min resa warit, men Gud tröste den som skall så dyrt som jag måst, betala sin curieuxitet.

Stenar och Mineralier har jag fått en stor sambling af. många foglar, några insekter och fiskar. en hoop conchilier och zoophyta, men ganska många örter.

När jag kom på fiällen, wiste jag eij antingen jag war komen i ost älr. wästindien, så aldeles war wärden olik. så många sälsama objecter förekomo. Jag såg då intet annat än skallota bärg på stå på bärg. Inga skogar, inga träd, inga huus, inga gierdsgårdar, inga wägar, inga sångfoglar, ingen sohls nedgång. Fåga örter, af dem jag för sedt, fans här. utan alt nytt, alt sälsamt. Ovidii descriptio aetatis aureae(:om man allenast snöbärgen will taga undan:) tycktes träffel. qvadrera.

Jag lefde så länge i fiällan att jag trodde mig i alt kunna imitera lapparnes oeconomie, allenast språket undantagande. Af deras missung,[3] som jag fick morgon middag och afton, blef jag på slutet mättad af, att jag mäd de knorrande Israëls barn önskade få kött, ja än betta bröd.

Dett norska folket war mig eij så särdeles favorabelt, ty blef jag eij hoos dem synnerl. länge. Nu tänker jag, will gud, resa till Åboë och där ifrån till Upsala, dit gud alsmächtig mig förhielpa. Jag är redan ledsamt wid så mycket resande. Jag är aldeles trott af dett myckna springande med lapparne i fiällen, med h[vil]ka jag kämpade öf[ve]r 100 mihl.

Jag trotnar nu mehra skrifwa, referandes dett öfrige till muntelig conferance,[4] och beder att Hr Professoren wähl och gunstigt uptager, hwad jag i hastighet skrifvet. Och jag har den ähran recomendera mig uti höglärde Hr Professorens hägn och omsorg, som så många sine discipler hulpit till bröd; lätt icke mig wara den endaste förgätne, som lefwer

Edle och höglärde Hr. Professoren
ödmiukaste tienare

Svappavari, d. 14 Aug. 1732.

[address] A Monsieur Lorentz Roberg. Le docteur & Professeur en medicine tres celebre a Upsala

upSUMMARY

In his letter sent from Svappavari, in northern Lapland, Linnaeus describes for Roberg, professor of medicine in Uppsala, his adventurous journey. He estimates that he has travelled 400 Swedish miles. He has seen the midnight sun and he has frozen in the midst of winter. On the other hand the sun had been so strong that the turnips could be fried directly on the on the rocks. Linnaeus says he had fallen down a mountainside and almost drowned in a river. He has collected minerals, birds, conchylia, zoophytes and plants. He says about fields were so different from the rest of Sweden that it was like coming to either the East or the West Indies. He has studied the life of the Lapps and he dislikes their monotonous eating habits. He longs to come to Uppsala as he is tired of travelling. He will go to Åbo and from there take the boat to Sweden.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Bergius, XIX, 577-578).

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 2, p. 71-77   p.71  p.72  p.73  p.74  p.75  p.76  p.77.

upEXPLANATORY NOTES

1.
Ovid, Tristia, 3, 4, 25.
2.
The midnight sun.
3.
The origin of this word is uncertain. Bengt BergiusBergius, Bengt (1723-1784).
Swedish. Historian and naturalist. Known
for his copies of Swedish scientific
correspondences and sources, now in the
Royal Swedish Academy of Sciences,
Stockholm. Linnaeus’s student.
Correspondent of Linnaeus.
, who made the transcription from the original letter might have been mistaken. Ährling suggests that it is a derivation from Missne or Misse, Calle palustris, of which the dried roots were used for preparing flour during periods of famine in Västerbotten. He often complains of the monotonous dairy products which he had to eat every day during his Laplandian journey. In Lachesis LapponicaLinnaeus, Carl Lachesis
Lapponica, or a tour in Lapland. Now
first published from the original
manuscript journal of the celebrated
Linnaeus,
, ed. J. E. Smith, 2 vol.
(London, 1811). Soulsby no. 192.
, I, 317, he says “I was treated with östamos or milk turned to curd or rennet, which, together with a great proportion of cheese that I had eaten of late, disagreed violently with me, and almost brought on a tenesmus”.
4.
Linnaeus fulfilled his promise to Roberg to give a full account of his journey in Lapland. Roberg took notes which were copied and were preserved in Bergius’s correspondence (vol. XX, p. 21-27) in the Archives of the Royal Academy of Sciences: see Linnaeus to Roberg.