Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0025 • Carl Linnaeus to Uppsala Universitets konsistorium, 25 September 1733 n.s.
Dated 1733 d 14 Sept:. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Magnifice Domine Rector
samt
Högwördige, Högtförfarne och Höglärde
Herrar Professores.

För snart ett åhr sedan då jag så hårdt af swåra wilkor war inskränckt, att näppel. någon wäg sågs mig widare öppen anholt jag hoos Venerandum Consistorium ödmiukest om yttersta hielp och undsättning uti min store nöd, då ock Ven: Consist: war af den obegrifliga gunst och mig till underhåll hugnade med extraordinarie rummet uti Stipendio Wrediano. På samma stipendium sedermera försäkrad har jag mig städse uppehållet wid Academien, och härigenom någre kunnet persuadera om Credit på oumgängeligt uppehälle till middsommarstijden då förenämde stipendium årligen utfalla borde; ja altsedan tills nu med största swårighet hunnit, warandes altid wid dett goda hopp, att så snart förledne Räntmästares Sl. LandbergsLandberg, Johan (1679-1733).
Swedish. Treasurer of Uppsala
University. Married to Catharina
Margareta, born Celsia. Son-in-law of
Olof Celsius, brother-in-law of Olof
Celsius the Younger, Magnus von Celse,
Bernhard Celsius.
räkningar blifwet giorde, jag då skulle få glädia mig af den lycka Hans Magnificence och Vener. Cons: mig så gunstigt förundt. Sedermera har jag offta anhållet hoos nu warande Räntmästare[1] om samma Beneficii ärnående, då jag blifwit befalt wänta, men änteligen låtit mig förstå att penningar woro inne, och att där på woro redan i Consistorio rächning ingifwen, så att nu allenast stodo i Hans Magnificences och Vener. Consistorii macht gifwe där på assignation, då han penningarna utdele wille. Är altså till hans Magnificence och Ven: Consist: min ödmiukaste bön, att jag nu på något sätt måtte få niute dett De mig så gunstigt lofwat, på dett jag måtte komma uhr min skuld, och mina sinnen altså få ställa någorlunda i roo. Jag afwachtar Hans Magnif: och Venerand: Consistorii gunstige bijfall och resolution[2] städse framhärdandes

Hans Magnificences
och
Venerandi Consistorii
ödmiukaste tienare

Carolus Linnaeus.

Ups: 1733 d 14 Sept:

upSUMMARY

Linnaeus asks for additional funds from the Wrede scholarship at Uppsala University. He was hoping to receive them as soon as the finances of the university were sorted out after the death of the treasurer, Johan Landberg. His successor Nils Rommel has finally informed Linnaeus that the money has arrived. Linnaeus therefore appeals to the University to rescue him from his financial problems.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, UUA, Acta consistorii academici, E III a:32,, 999-1001).

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1907), vol. I:1, p. 113   p.113.

upEXPLANATORY NOTES

1.
2.
Linnaeus had no success. The University promised to consider his application, but the additional payment was not made.