Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0027 • Carl Linnaeus to Gabriel Gyllengrip, c. 5 October 1733 n.s.
Dated . Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

1) Har iag wid Academien beflitat mig om ett stilla, dust, nychtert och Christeligit Lefwerne, at ingen kan mig öfwertyga begått något minsta Crimen, så at iag ännu aldrig warit för domaren anklagad, eij häller har iag någon således molesterat.

2) Wid Academien i Lund blef Archiat.StobaeusStobaeus, Kilian (1690-1742).
Swedish. Physician and naturalist.
Professor of philosophy, physics and
natural history, from 1732 of history,
at Lund. Linnaeus’s teacher.
så bewekt af min flijt och nöije för det studium, hwartill jag mig applicerat, at han på slutet bestod mig fri kost och information.

3) Men som jag hörde så mycket talas om Upsala Academia, des Professorer, Biblioteqve etc. Lämnade jag Lund, begaf mig hijt. Men som jag eij hade at underhålla mig med, wart iag när totalt destruerad, dereij Doctor CelsiusCelsius, Olof (1670-1756).
Swedish. Orientalist and theologian,
professor at Uppsala. Botanist and plant
collector, benefactor of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
blefwit bewekt af mitt willkohr och någorlunda anlagde flijt, at han lämnade mig frij Cammar och Kåst samt öppet Bibliotheque; men då han 1729 kom till Stockholm uti Ecclesiastiq. Deputationen, måste iag denna förmohn um bära, då jag hade åter blifwit ruinerad, der icke mine Camerader Medicina? studiosi begynt betiena sig af mina Collegier, at iag någorlunda kunde släpa mig fram.

4) Ähr 1730 wart jag af Professor D. RudbeckRudbeck, Olof (1660-1740).
Swedish. Professor of medicine,
botanist, ornithologist, travelled in
Lapland. Linnaeus’s teacher.
anordnad, at i des ställe företräda Publique Lectionerne, det iag och giorde det och fölljande 1731, till Adjunctus Medicinae kom hem från sine utländske resor.

5) I begynnelsen af Åhr 1732 war jag utwald af Kongl. Wettenskaps Societeten at illustrera Lappland uti Historia naturali, till hwilken iag i största släp anwände halfwa Åhret ifrån Maij begynnelse till octobris slut.

6) Alt sedan jag kom till Academien i Lund intills nu, har iag ingen termin legat ifrån Academien, utan mäst dragit mig fram utan Conditioner eller Praeceptorerande, på det iag min tijd med des större alfware måtte nyttia.

Skulle och frågas huru iag min tijd anlagt länder följande:

Disputera har jag eij kunnat för medellöshet, eij heller har en Medicinae studiosus deraf minsta förmohn, då en annor gång frågas effter gradum Doctoratus på annor ort.

Om någor förstår sine delar i Medicinen af alla som här studera, anstår eij mig förhäfwa mig öfwer.

Chirurgin har iag lärdt Theoretice, Dosimasticam ex professo, Mineralogien älskat städse, Diaeteticam, Zoologicam, Botanicam har warit mitt förnämsta studium.

Såsom frukter kan jag wisa följande tomer i M.s.s. af mig propria Minerva elaborerade, såsom

1) Bibliotheca Botanica, hwilken alla Botaniska Böcker resenserar, rangerade i naturel ordning; alla Methodicorum asseclae under sine primores.

2) Systemata Botanica, der alla Botanicorum theorie wisas i Compendio.

3) Philosophia Botanica. där alla Botanici ej ägt öfwer 20 å 30 generelle grundsatzer, har iag bracht dem genom en otrolig autopsie till 200 å 400. Wisar först, huru han och hon aflar hos örterne på nästan lika sätt med diuren. Hwarutaf man bör kiänna alla örter af första påseendet; hwaruti Botanici bedragit sig, då de gjort de nye galne systemer.

4) Harmonymia Botanica wisar, hur alla örters namn böra giöras, åt eij 10.de delen af alla nomina generica äro richtige, och at intet nom. specificum är rätt giordt; huru de böra giöras.

5) Characteres generici. At kiänna alla örter af första påseendet, genom blommans definition, bewises här practice. Och at desse kunna appliceras alla Methoder, som giorde äro eller som giöras kunna; det ingen Botanicus förstått.

6) Species Plantar. under sina genera.

7) Spec. Plant. Tomus alter.

8) Nuptiae plantar. Ingen Swänsk har ännu gjordt någon Methode, men utomlands gemenligen en i hwart Rike, ty detta är största konsten i Bolaniquen. Ty har iag giordt denna af ett nytt principio, där alla andra äro at et falskt, men min är nu ute i Tyskland och tryckes.

9) Adonis Uplandicus, alla Trädgårds örter i Upland beskrefne för dem studerandom, äfwen utskickad at tryckas.

10) flora Lapponia beskrifwer de örter och Träd som i Lapp land wäxa, så noga at alle fungi och musci achtas, med nyttan och bruket af hwarje hos Lapparne, med figurer och beskrifningar på mehr än 100 rara örter och mäst aldrig sedde, mycket mindre någonsin tillförne beskrefne.

11) Lachesis Lapponica gifwer wid handen Lapplands Physiqve och Oeconomie, klädedräckt, Iackt etc. på Swänska.

12) Aves Sveciae beskrifwer öfwer 300 species af foglar i Swerige observerade, och lärer känna deln af första påseendet.

13) Insecta Uplandica beskrifwer 1200 insecter i Upland observerade, samblade och af mig ännu bellållne.

Appendix innehåller de rara Lappske insecter.

14) Diaeta naturalis lärer ex principiis Zoologicis på et ohördt sätt wisa, hur en menniska kan hinna en lång ålder, bestyrckt med alla dem som länge lefwat, och hur en swag, kropp länge kan uppehållas.

upSUMMARY

In his letter to Gabriel Gyllengrip, which has the form of a curriculum vitae, Linnaeus in six points gives a short account of his career until 1733. He has behaved according to his Christian faith and not committed any crime. His diligence was witnessed by Kilian Stobaeus in Lund. Linnaeus went to Uppsala when he had heard of its professor and the library. He was offered free board and lodging by professor Olof Celsius the Elder until 1729 and in 1730 he was asked by professor Olof Rudbeck the Younger to give lectures in his place. In 1732 he says he was chosen by the Royal Society of Sciences in Uppsala to “illustrate” Lapland in natural History. Linnaeus indirectly says he had nearly dedicated all his time to his studies since he became a student of the university of Lund and explains how the period has been used.

He has not become a doctor due to lack of money. On the other hand he has studied medicine and surgery both theoretically and through pharmacology. He says he has always loved mineralogy. Dietetics, zoology and botany have been his best subjects.

The result of his studies is written down in fourteen manuscripts

1. Bibliotheca Botanica

2. Systema Botanica

3. Philosophia Botanica

4. Harmonymia Botanica

5. Chracteres generici

6. Species plantarum under their genera

7. Species plantarum, the second volume

8. Nuptiae Plantarum. Linnaeus states that no Swede has ever invented a method, while there is one in every other country. To find a new method is the highest art of botany. Linnaeus says he has created his method by using a new principle and adds that all other methods are false. He concludes by saying his method will be printed in Germany.

9. Adonis uplandicus, a description of all the garden plants of Upland. This manuscript, he says, will also be printed.

10. Flora Lapponica

11. Lachesis Lapponica is the physical and economic account of Lapland; clothing, hunting, etc. are treated. It is written in Swedish.

12. Aves Sveciae describes over 300 species of birds observed in Sweden

13. Insecta Uplandica describes 1200 insects, collected and observed by Linnaeus. The appendix contains rare insects from Lapland.

upMANUSCRIPTS

b. copy (RA). a. (Luleå Allmänna Läroverks Bibliotek).

upEDITIONS

1. (1807)
2. Egenhändiga anteckningar (1823), p. 142-144 .
3. Svenska arbeten (1878), vol. 2, p. 84-87   p.84  p.85  p.86  p.87.
4. Bref och skrifvelser (1912), vol. I:6, p. 240-242   p.240  p.241  p.242.