Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0032 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, January-March 1734 n.s.
Dated 1734. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Högtärade Herre
gunstige Bror!

Dett stora nöjet tienst och heder Min förtrognaste Hr Bror behagade betyga mig så lång tijd, har jag ej rett saknat, förn jag mistat samma. Tack emedler tijd k. Bror för sin ärlighet och stadighet, som hela tijden igenom här i Upsala continuerat sin begynte affection. I, k. Bror, är den endaste, som med mig gått igenom alla 3 natursens widlöftige riken,[2] I har warit den förste som dett giort, I lärer och blifva den siste; ty hwart hufvd är intet skurit efter methode och naturliga admirationer öfr konstmästaren, eij häller lärer någon synnerl. lägga sin hierna i blot öfwer observationer och experimenter på små osynliga insecter när man kan få både kläder och mat för en ynkelig mässa. Jag beklagar mig aldrig wara i stånd k. Brors hurtighet att aftiena, skulle någonsin något af mig åstundas, skall jag wisa att med alware saknar dett jag mist. Ett will jag dock bedia mig lof skräppa och skryta af, näml. att jag haft den ähran få conferera med en reel studioso historiae na[tur]alis, som k. Brors namn bär priset före. Om ödet ej woro alt för widrigt giorde dett mig näppeligen större tienst, än att dett än engång låte mig få conversera en tijd men en så ärlig och god man. Hwad dett öfwerskickade angår, tackar jag där för med simpelt tack, ty att med ord willia bemöta hinner jag eij nu 1000sende dehl. Räcknar M: B dett för recompence, beklagar jag mig, men skänker k. B mig dett utaf liberalitet och kiärlek (:som jag är förwissad på:) tackar jag k: B öfwermåttan, men swettas dock ty dett är alt för drygt; hwad menar wähl k. B. jag skall täncka nu, som Gudi lof ännu ej glömt hur ofta h. B. till förene har wist sin hurtighet mot mig; hur ofta mig liberalt och honett accomoderat; hur ofta giort mig så många ärlighets prof; Nu, Gud wälsigne k. Bror, som har mig älskat till, med Des bortmistande miste jag, jag tör säga utan flärd, min ärligaste wän i Upsala.

Matthesierne bägge twå hålla nu på att uppstiga af sina swåra frosse passioner, som satt mig någon tijd nog arbete.[3] Hälsa dem mig kenna i Österbotn, och om k. B. komer till Åbo, recomendera mig då hoos dem, som kunna giöra mig godt.

Herrans ängel ware med Bror på sin resa, och låte alt gå wähl,

far wähl
far wähl!
önskar
min gunstige Her Brors
skyldigaste t[ienare]

Carl Linn[aeus]

Upsal 1734.

[address] Monsieur / Monsieur Charles Friedric / Menander Etudiant philosoph / & historiae / natural: tres renommé / Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus is distressed that Carl Fredrik Mennander has left Uppsala. Mennander is the only one so far, who has followed Linnaeus’s teaching in all the three realms of nature. Linnaeus fears that he will be the last one, as there are few who are so well suited for studies in natural history. Mennander has sent him a gift (presumably money), for which Linnaeus is very grateful. He hopes that it is given out of love and affection and not as some kind of payment. Linnaeus has lately been occupied with his medical practice. His patients, Johan Mathesius and Per Niclas Mathesius, are now recovering from an intermittent fever. Linnaeus asks Mennander to greet everyone who knows him in Ostrobothnia. If Mennander comes to Åbo, Linnaeus wants Mennander to recommend him to potential benefactors.

Linnaeus wishes Mennander a safe journey and hopes that everything goes well.

upMANUSCRIPTS

a. draft holograph (LS, IX, 227-228). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 306-307 .

upEXPLANATORY NOTES

1.
The letter was sent after Carl Fredrik Mennander left Uppsala to go to Åbo via Stockholm in 1734. He had entered the Uppsala University in October 1732. As he was still there at the end of May 1734, the letter must have been written after that, see Fries, Linné. LefnadsteckningFries, T. M. Linné.
Lefnadsteckning
, I-II (Stockholm
1903).
, I, 127, n. 3, art., SBL Svenskt biografiskt
lexikon
(Stockholm 1918-).
, 415. Exactly when he returned to Åbo is unclear.
2.
In the autumn of 1732 Mennander arrived in Uppsala where Linnaeus tutored him privately in natural history. Mennander also attended Linnaeus’s private lectures in botany and in mineralogy, which started in the summer of 1733, and learnt how to analyse ore and minerals from Linnaeus later that year. See Fries, Linné. LefnadsteckningFries, T. M. Linné.
Lefnadsteckning
, I-II (Stockholm
1903).
, I, 126-128, art., SBL Svenskt biografiskt
lexikon
(Stockholm 1918-).
, 415. In 1733 Mennander was also given a manuscript of Linnaeus, Fundamenta botanicaLinnaeus, Carl Fundamenta
botanica, quae majorum operum prodromi
instar theoriam scientiae botanices per
breves aphorismos tradunt
(Amsterdam
1736). Soulsby no. 253.
, see Fredbärj, “Ett nyfunnet manuskript till Fundamenta botanica”Fredbärj, T. “Ett nyfunnet
manuskript till Fundamenta
botanica
”, SLÅ (1964),
5-15.
, 11-13.
3.
Linnaeus had earned extra money practising medicine in Uppsala, where the Finnish brothers, Johan MathesiusMathesius, Johan (1709-1765).
Swedish. Civil servant in public
administration in Sweden and Finland
from 1734, governor of Ostrobothnia
1763, student of Linnaeus. Brother of
Per Niclas Mathesius.
and Per Niclas MathesiusMathesius, Per Niclas
(1711-1772). Swedish. Clergyman in
Finland, student of Linnaeus. Brother of
Johan Mathesius.
, were two of his patients. They entered the University of Uppsala in 1724, but there is no evidence of them being students of Linnaeus. Johan Mathesius had just started his career in public administration and Per Niclas Mathesius graduated in 1734, having offered Dissertatio geographica de OstrobotniaMathesius, Per Niclas
Dissertatio geographica de
Ostrobotnia
(Uppsala [1734]).
as a thesis; see Lidén, Catalogus disputationumLidén, Johan Henrik
Catalogus disputationum, in academiis
et gymnasiis Sveciae [...] collectore
Joh. Henr. Lidén
, I-V
(Uppsala 1779-1780).
, I, 222, Fries, Linné. LefnadsteckningFries, T. M. Linné.
Lefnadsteckning
, I-II (Stockholm
1903).
, I, 137 n.1, art., SBL Svenskt biografiskt
lexikon
(Stockholm 1918-).
, 245-246.