Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0033 • Carl Linnaeus to Gustaf Cronhielm, end of 1734 or beginning of 1735 n.s.
Dated . Sent from () to (). Written in Swedish.

Högwälborne Hr Grefwe
Kongl. Maijtts och Rikets Råd
Praesident samt Academie Canceller.

Eders Höggrefl. Excellences Nådiga försorg om de wid Upsala AcademieUppsala University, Swedish.
Uppsala University was founded in 1477.
studerande, är så mycket namnkunnogare, som Eders Höggrefl. Excellence altid låter förmärkia en särdeles nådig omwårdnad om den, som med flit och mycken möda bracht sine studier där hän, att han kan framte någon nytta uti de wettenskaper, hwarmed publicum framdeles kan wara betient. Och emädan jag uti 7 åhrs tijd wid berörda under Eders Höggrefl. Excellence höga [wård][a][a] : MS1 [manuscript
damaged;inserted readings have been
taken from ED1
]
anförtrodde Academia studerat Medicinen och Historiam naturalem, samt i anseende till min därwid anwända möda i Botanicen, Docimastiquen och Mineralogien med mehra, genom Eders Höggrefl. Excell. och facultatis medicae[b][b] : MS1 <Ven. Consist. acad.>
facultatis medicae [added over the
line
]
tillstånd hafft

[...][c][c] : MS1 <[illegible]>
hålla
hålla privata collegier till den studerande ungdomens nytta, samt uti några åhr läsa publice Botaniquen. Men som till samma studiers widare utöfwande genom utländska resor och fordras anseliga utgifter; Så att ehuru wähl jag af stipendii Wrediani öfwerskotz Medeln hafft något understöd, seer jag mig doch twungen att lämna academien i brist af nödigt underhåld. Fördenskuld har hoos Eder Höggrefl. Excell. jag allerödmiukligt understått mig att anhålla, om en nådig föreskrift till Ven. Consist. Acad. i UpsalaUppsala Universitets konsistorium,
Swedish. The Consistorium [Board]
of Uppsala University.
, att blifwa förhulpen till Koraeanska rese stipendium, som nu snart kommer att vacera äffter Dr GrönqvistGrönquist, Nils Magnus
(1697-1771). Swedish. Clergyman.
, på dett jag där igenom måtte finna tillfälle genom utländska resor wid [...][d][d] : MS1 <[illegible]>
universiteter
universiteter[e][e] : MS1 <Academier>
universiteter
ärsatta dett, som uti mitt ändamåhl till fäderneslandetz tienst nu kan åstundas.

[...][f][f] : MS1 <[illegible]>
höga
höga nåde jag med ouphörlig submission i diupasta wördnad framhärdar

Eders höggrl. Excellences
underdånödmiukaste tie[nare][g][g] : MS1 [manuscript damaged]

upSUMMARY

Linnaeus wants Gustaf Cronhjelm to recommend him for the Kåhre scholarship at the University of Uppsala after Nils Magnus Grönquist. If Linnaeus gets it, he can finance his planned studies abroad, otherwise he will have to leave Sweden penniless. He reminds Cronhjelm of his career at the university sofar. By studying abroad, Linnaeus might be able to compensate his native country for this in the future.

upMANUSCRIPTS

a. draft (LS).

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 318-319   p.318  p.319.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [manuscript damaged;inserted readings have been taken from ED1]
b.
MS1 <Ven. Consist. acad.> facultatis medicae [added over the line]
c.
MS1 <[illegible]> hålla
d.
MS1 <[illegible]> universiteter
e.
MS1 <Academier> universiteter
f.
MS1 <[illegible]> höga
g.
MS1 [manuscript damaged]

upEXPLANATORY NOTES

1.
The letter is undated, with no signature or place-name, presumably written by Linnaeus in the end of 1734 or in the beginning of 1735, shortly before he went abroad.