Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0110 • Carl Linnaeus to Olof Celsius, November-December 1736 n.s.
Dated . Sent from Hartecamp (Netherlands) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Högwördige Hr Doctor, Domprobst
och Primarius theologiae Professor
Bewågne Gynnare!

Jag blyges sannerligen som åter hela åhret warit försummelig, hälst som jag intet aflagt skyldig tacksäjelse för beswäret af dedicationen.[2] Jag hade tänckt min hoplappade Flora[3] skolat först af året utkommit, men ser jag är lyckelig om jag får af henne till åhrets slut. Mina Genera plantarum[4] blefwo nu i weckan äntelig. afgiorde hoos tryckaren.[5] D. DilleniusDillenius, Johann Jacob
(1684-1747). German/British. Studied at
Giessen. Sherardian professor of botany
at Oxford. Correspondent of Linnaeus.
fick halfwa delen då den war tryckt äffter begiäran, då han såg hur jag williat mästra hans genera blef den herren på mig så ond, som han till förene war hurtig.[33] Då jag kom till honom i Oxford wille han knapt bedia mig stiga in med sig, äntelig. brast det löst med små pikar och förachteliga miner; jag war hoos honom i staden 3 dagar, fick se näppelig. en älr annan ört; jag betalte wagnen i hans närwaro med hkn jag dagen äffter skulle afresa, då han mente mihr wohl. Jag kunne då ej längre smälta, begynte taga up gambla argumenter, då wij begynte på examinera flores och låta autopsien dömma os emällan; då kom wij först öfvr ens; jag måste då lämna min rese Camerad och nolens volens blifva qwar. Alt sedan war wij ej från hwarandra näppelig. 2 timar all den tijd jag war i Oxford, och då jag äntelig. bortreste släpte han mig med tårar. Han förärade mig sin Hortum Elthamensem.[6] SherardsSherard, William (1659-1728).
British. British consul in Smyrna.
Collector of botanical specimens. Took
the initiative to the first chair in
botany at Oxford. The first professor
was Johan Jacob Dillenius. Owner of the
estate Eltham in Kent.
collection är i Europaeis sine pari, men i Exoticis ganska mögli[ig][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings taken from ED2 and
ED3
].
. Hortus Oxoniensis är god uti plantis Europaeis, men Hybernacula och hypocausta[7] äro ganska tomma. Nu hade han begynt på renskrifwa sista gången Pinacem Sherardi,[8] men ej långt hint. Jag önskade hans Historia Muscorum[9] kommo ut, den är träffelig. D. SchawShaw, Thomas (1692-1751).
British. Explorer, professor of Greek at
Oxford. Collector of natural history
objects. Travelled in the Middle East
and in Africa.
är theologus här, har warit i Africa, hans itinerarium[10] tryckes, är en makalös omgiängs man. Dillenius kan jag försäkra med alt estime talte om Högw. H. Doctoren och lofwade sig skrifwa straxt äffter min afresa.

SloanesSloane, Hans (1660-1753).
British. Physician, naturalist and
collector. Secretary of the Royal
Society in 1693, president in 1727.
Sloane’s collections of natural history
objects were donated to the English
nation and were one of cornerstones of
the British Museum (1759). Correspondent
of Linnaeus.
stora samling är helt i o[r]reda[a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings taken from ED2 and
ED3
].
; jag fick en hehl hoop rara örter i Engeland hälst Americaniska, såsom Sassafras, Canella alba, Alpinia, Barleria, Bauhiniae 6., Bellonia, Bocconia, Breynia, Brunsfelsia, Cameraria, Coa, Cornutia, Dioscorea, Dodonaea (mea, non Plumieri), Fuchsia, Hernandia (formosissima arbuscula) Jan roja, Karatas, Magnoliae 2da spec; Mancinella (venenatiss:), Maranta, Petivera, Ruellia, Tabernaemontana, Ximenia, Petrea (nomina praecedentia sunt Plumieri.) Milleria Houst., Kaempferia Nobis, Collinsonia nob:, Mollugo nob., Dorstenia Plum., Catesbaea Gronov:, Ammannia Houst. Triopteris nob: Tetracera nob: Lippia Houst. Dalea nob. Trigonella nob. Guazuma Plum &c. dem jag mäst alla förde lefwandes med mig till Holland. Nu tör jag tråtsa alla orangerier att intet går öfvr CliffortsClifford, George (1685-1760).
Dutch. Banker and merchant in Amsterdam,
Linnaeus’s benefactor. Owner of
Hartecamp and its botanical garden
outside Haarlem. Correspondent of
Linnaeus.
. Nu arbetar jag med krafft på Clifforts Hortum,[11] som nu är skrifvn till 300 paginer i 4to, hehl och hållen går wähl till öfvr 1000. Där skall jag wisa, hwad exotica jag sedt i wår trädgård om dagl. några och tiugo sköna nya planter äro förträffelig. wähl afcopierade. Dessa dagar lärer man begynna att trycka. Jag förmodar mitt systema regnorum Naturae[12] och Musa Cliffortiana,[13] som jag först i wåras afskickade är framkommen, hon gick under Mag. Joh. BrowalliBrowallius, Johan (1707-1755).
Swedish. Professor of physics, later of
theology. Bishop of Åbo.
Correspondent of Linnaeus.
couvert i Fahlun till Högw. Hr Doctoren. BoerhaavenBoerhaave, Herman (1668-1738).
Dutch. Professor of medicine, botany and
chemistry at Leiden. One of the most
influential professors of medicine of
the eighteenth century. Linnaeus visited
him during his stay in Holland.
Correspondent of Linnaeus.
har 2 gånger med all fors persuaderat mig utgifwa straxt min Critica plantarum[14] den han genomläsit. Hade jag tijd skulle jag giörat, men Hortus Cliffortianus sätter mig alt för mycket att giöra. Huru har dett lyckats med planterne ifrån Calmuckiet; wij hade en hehl hoop från China och Japan, men få slogo an, inga nya genera af dem. Dillenius hade doch Trigonellum, som war artig för andra. Americaniska gå långt lättare. Mina genera skall jag med första öfwerstyra, No 518 är högw. Hr Doctorens. [15] Species skall jag upräkna i Horto Cliffortiano; jag tror H.H. Doctoren skall undra hwar jag kommit om en så ansenlig sambling, alla genera äro 935. Jag har dock snart 150 af TournefortsTournefort de, Joseph Pitton
(1656-1708). French. Botanist and
explorer, professor of botany at Paris.
giort til intet. Prof. BurmanBurman, Johannes (1707-1779).
Dutch. Botanist, professor of medicine
in Amsterdam. Close friend of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
och 5 b[o]ckförare[a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings taken from ED2 and
ED3
].
hafwa äffter mitt långsamma persuaderande påtagit sig RumpfiiRumpf, Georg Eberhard
(1628-1702). Dutch. Naturalist and
merchant in the service of the Dutch
East India Company. Governor of the
Dutch colony Ambon. He published two
works on the flora of the isle of Ambon.
stora wärk[16] att utgifwa, uplaget går öfvr 30000 gylden. När skall den tractaten utkomma som lofwades?[17] När skall Fl. Lapponica i sin extension utgå?[18] Jussieu skrifvr jag alt från årets begynnelse intet bref hafft.[19] SiegesbecksSiegesbeck, Johann Georg
(1686-1755). German. Prussian botanist,
doctor of medicine at Wittenberg in
1716, physician and director of the
botanical garden at St Petersburg
1735-1747. One of the most bitter
opponents of Linnaeus’s sexual system.
Correspondent of Linnaeus.
Hortus[20] lärer snart wara färdig, jag fruchtar han förhastar sig. Nu wet jag säkert att wåra miölbär, älr Vitis idaea fructu farinaceo, är uva ursi Tournefortii, och samma species som han upräknar, fast han mer kryper i Sverige än utomlands. Jag har hafft henne från Ryssland, Engeland, Paris och från GesnerGessner, Johannes (1709-1790).
Swiss. Naturalist, Zürich.
Correspondent of Linnaeus.
i Sveitz. Wårt ordinaire Cirsium är dätt andra species i Synopsi RajanaRay, John (1627-1705).
British. Naturalist and clergyman. One
of the most influential botanists before
Linnaeus.
.[21] Antingen är Dillenius älr wij confusa wid Lycopodium sabinae facie, han sannerligen och intet [wij][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings taken from ED2 and
ED3
].
.[22] Jag bad honom änd[ra][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings taken from ED2 and
ED3
].
sig i Sherards pinax, men han kunne intet begripa mig. Han wiste sitt extremum. Med Engelsmännerne kom jag wähl öfvr ens, allenast ej så särdeles med MortimerMortimer, John (1656?-1736).
British. Author of agricultural works.
, hoss hkn wåra Swenska logerat, qui valet minus nihilo. Hur står till med Prof. CelsiusCelsius, Anders (1701-1744).
Swedish. Professor of astronomy,
Uppsala. Correspondent of Linnaeus.
i Lappland, ligger Societeten i Torneå älr i Lappland?[23] Jag wille icke wara där i winter. Är Hr MagnusCelse, Magnus von (1709-1784).
Swedish. Royal librarian and Swedish
national historiographer. Correspondent
of Linnaeus.
utrest, äller huru snart[24] ? Hur må Herrar Professores Medicinae?[25] Hur Archiater Rosén? Anmähla hoos dem wid tillfälle min respect. Ursächta jag beswärar o[ck][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings taken from ED2 and
ED3
].
med inneslutne. Här om dagen hade jag en hehl hoop rara frön från China och den tracten af [Sie]gesbeck[a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings taken from ED2 and
ED3
].
med hans majanthemum.[26] HeisterHeister, Lorenz (1683-1758).
German. Anatomist and surgeon,
considered the father of German surgery.
Professor of anatomy and surgery in
1720, of theoretical medicine and botany
at Helmstädt in 1730. He rejected
Linnaeus’s sexual system. Correspondent
of Linnaeus.
är hiertelig ond på mig, men tör ej mycket yttra sig, så läng[e] [a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings taken from ED2 and
ED3
].
han dagelig. måste bedia mig om rara örter.[27] Nyligen w[ar][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings taken from ED2 and
ED3
].
här i medicinen publique disputation, då en satte för thesis att min method war den bästa; förswarte dett ock; Boerhaaven censurerte.[28] Jag begynner trotna wid tyskarnas commercier, ty de äro ej annat än titlar och böner och frågningar, ganska få tycker jag mig profitera af. Är möjeligt war så gunstig, Högw. Hr Doctor, skicka mig några frön af Betula nana i ett bref. Browallius har länge lofwat men ej hållet, Boerhaaven frågar mig hwar gång jag kommer där äffter. Sceptrum Carolinum ä[r][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings taken from ED2 and
ED3
].
wähl afritat i Flora quasi modo genit[a][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings taken from ED2 and
ED3
].
[29] [b][b] : MS1 [manuscript damaged] [...][b][b] : MS1 [manuscript damaged] i Raji Historia af [Pe]tiverPetiver, James (c.1663-1718).
British. Apothecary. Collector of
natural history specimens. His herbarium
contained more than 5000 items.
[a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings taken from ED2 and
ED3
].
[30] insatt. Hälsa med min ödmiuka [b][b] : MS1 [manuscript damaged] [...][b][b] : MS1 [manuscript damaged] Fruen, Herrar sönerna[31] och hela familien; lyckeligit ny[å]r önskas.

Far wähl, gynna mig, som altid framherdar
Högwördige Hr Doctorens
ödmiukaste tienare

[c][c] : MS1 [added in the left margin;
there is no indiciation of where it
should be inserted
]
Andra måste resa hem för pgr skull, jag fruchtar att resa hem för pgr skull, här kan jag ha så mycket jag behöfwer genom dett jag tienar mig sielf, men ej så hemma.

För Gud skull ursächta mig Högw. Hr Doctor, som understod mig gifwa adressen på Högw. Hr Doctoren, med Hortus Elthanensis, den SprekelsenSpreckelsen, Johann Heinrich von
(?-1764). German. Collector of natural
history specimens, Hamburg.
Correspondent of Linnaeus.
ifrån Hamburg lärer öfwerstyra i wårtiden.[c][c] : MS1 [added in the left margin;
there is no indiciation of where it
should be inserted
]

[address] a Monsieur / Monsieur Olof / Celsius / Docteur et Professeur en theologie / Upsala / in Schweden / Franco / Hamburg

upSUMMARY

Linnaeus is ashamed of having neglected his correspondence with Olof Celsius the Elder. He is indebted to Celsius for all the trouble he has taken with the dedication in Flora Lapponica. Linnaeus intended to publish it in the beginning of 1736, but now he will be happy if it comes out by the end of the year. The printing of the Genera plantarum was finished this week. At the request of Johan Frederik Gronovius, Johan Jacob Dillenius got the first part from the printer. Dillenius was angry with Linnaeus for criticising him. When Linnaeus came to Oxford, Dillenius hardly asked him to come in, taunted him and showed his contempt. Linnaeus spent three days at Oxford and hardly saw any plants at all. He prepared for his return to London and paid for the carriage in the presence of Dillenius. Linnaeus could no longer contain himself and started arguing with Dillenius. Then they began to examine flowers together by dissection to judge which was right. Finally they agreed with each other. Linnaeus’s travel companion left for London alone, while Linnaeus decided to stay with Dillenius. They were together all the time. When Linnaeus finally returned to London, Dillenius was in tears. He gave a copy of Hortus Elthamensis to Linnaeus. William Sherard’s collection is incomparable when it comes to European plants, but outdated as to exotic plants. The Oxford Botanical Garden has a good collection of European plants, but the orangery and the hothouse are quite empty. Dillenius has started to copy his intended supplement to Caspar Bauhin’s Pinax theatri botanici but he has not got far. Linnaeus hopes that Dillenius’s Historia muscorum will be published, it is an excellent piece of work. The theologian Thomas Shaw’s Travels is being printed. Dillenius has spoken well of Celsius and promised to write to him after Linnaeus’s return to Holland.

Hans Sloane’s large collection is in a mess. Linnaeus got a whole bunch of rare herbs in England, most of them American, such as Sassafras, Canella alba, Alpinia, Barleria etc. After what Linnaeus succeeded in obtaining in England, no other orangery will compare with Georg Clifford’s. Linnaeus is working hard on the Hortus Cliffortianus, where 300 pages are finished. The final result will be at least 1000. There Linnaeus will be able to show the exotic plants he observed in the garden. Some of these are excellently illustrated as well. The printing will start one of these days. Linnaeus assumes that the Systema naturae and the Musa Cliffortiana, which he sent to Celsius by Johan Browallius in Falun, has reached him. Herman Boerhaave has persuaded Linnaeus to publish Critica botanica very soon. Linnaeus is too busy with the Hortus Cliffortianus to do it now. Linnaeus asks Celsius about the growing of the plants from the region populated by Kalmuckians. At Hartecamp they received a lot of seeds from China and Japan, but only a few plants grew. Dillenius however had Trigonellum growing in the Oxford Botanical Garden. There are less problems with plants from America. Linnaeus will send Celsius the Genera plantarum, where the genus Celsia has got number 518. Linnaeus will enumerate the species in Hortus Cliffortianus. He has soon overruled 150 of the genera listed by Joseph Pitton de Tournefort. Linnaeus has persuaded Johannes Burman and five booksellers to publish Georg Everhard Rumpf’s Herbarium Amboinense at a cost of 30,000 golden. Linnaeus wonders when Celsius’s “Plantarum circa Upsaliam” will be published. He would also like to know when his own “Florula Lapponica” will be published in the Acta literaria et scientiarum Sueciae. Linnaeus has got a letter from Jussieu saying that the second part of Pietro Antonio Micheli’s Nova plantarum genera iuxta Tournefortii methodum is being printed. Johann Georg Siegesbeck’s Primitiae florae Petropolitanae is said to be finished soon, Linnaeus fears that he is rushing. Linnaeus is now certain that Mjölbär is identical with de Tournefort’s Uva ursi and of the same species. Linnaeus has got specimens from Russia, England and Paris, and from Johannes Gessner in Switzerland. What is called Cirsium in Sweden is species number 2 in John Ray’s, Synopsis methodica stirpium Britannicarum. Dillenius and Linnaeus disagree with the classification of Lycopodium Sabinae facie. Linnaeus has had no problems with the English, except for John Mortimer, with whom many Swedes have been lodging. Linnaeus would like to know how the expedition to determine the shape of the earth is proceeding. He wonder where they are based, and is glad he will not be there himself in the winter. He wonders when Magnus von Celse will start his journey abroad. Linnaeus sends his greetings to Lars Roberg, Olof Rudbeck and Nils Rosén von Rosenstein. The other day Linnaeus got from Siegesbeck a whole bunch of rare seeds from China and a copy of De Majanthemo. Lorenz Heister is very angry with Linnaeus but he dare not say a word because he depends on Linnaeus for rare seeds. John Boswell recently defended his doctoral thesis and argued that Linnaeus’s method was best. Boerhaave was the censor. Linnaeus is tired of communicating with the Germans, as they have nothing but titles, requests and questions. Linnaeus profits from very few of them. He asks Celsius to send him some seeds from Betula nana. Browallius had not kept his promise to do so. Boerhaave asks for this every time Linnaeus visits him. The Sceptrum Carolina is well illustrated in Georg Andreas Helwing’s Flora quasimodo-genita sive Prussica. Linnaeus refers to James Petiver’s, A catalogue of Mr Ray’s English herbal illustrations, illustrating Ray’s Historia plantarum. Linnaeus sends his greetings to Margareta Celsia, Bernhard and Magnus Celsius and Olof Celsius the Younger and wishes a happy new year.

P.S. 1. Linnaeus says that John Martyn’s Historia plantarum rariorum is said to be finished. He has given what was already printed to Linnaeus. Gronovius is working day and night with the proofs of Linnaeus’s books.

P.S. 2. Linnaeus says that other foreigners in Holland have to go home because of lack of money. In Linnaeus’s case it is the opposite, he cannot go home because there is no money. In Holland he can buy what he needs from his earnings, but not so at home. The Hortus Elthamensis will be delivered to Celsius by Johann Heinrich von Spreckelsen in Hamburg next spring.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LUB, Biografi, Linnaeanae). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Antiquitates Linnaeanae (1826)
2. Svenska arbeten (1878), vol. 2, p. 48-67   p.48  p.49  p.50  p.51  p.52  p.53  p.54  p.55  p.56  p.57  p.58  p.59  p.60  p.61  p.62  p.63  p.64  p.65  p.66  p.67.
3. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 255-260   p.255  p.256  p.257  p.258  p.259  p.260.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [manuscript damaged; inserted readings taken from ED2 and ED3].
b.
MS1 [manuscript damaged]
c.
MS1 [added in the left margin; there is no indiciation of where it should be inserted]

upEXPLANATORY NOTES

1.
This is the only surviving letter from Linnaeus to Sweden during his stay abroad. It must have been written late in 1736. The Flora LapponicaLinnaeus, Carl Flora
Lapponica exhibens plantas per Lapponiam
crescentes, secundum systema sexuale
collectas in itinere [...] Additis
synonymis, & locis natalibus omnium,
descriptionibus & figuris rariorum,
viribus medicatis & oeconomicis
plurimarum
(Amsterdam, 1737).
Soulsby no. 279.
and Genera plantarumLinnaeus, Carl Genera
plantarum eorumque characteres naturales
secundum numerum, figuram, situm &
proportionem omnium fructificationis
partium
(Leiden 1737). Soulsby no.
284.
were being printed and Linnaeus sends his new year greetings. See also Olof Celsius the Elder to Linnaeus, 14 January 1737 o.s., 25 January 1737 n.s..
2.
3.
4.
5.
6.
7.
“Hybernacula” = orangery, “hypocausta” = hothouse.
8.
9.
Micheli, Nova plantarum genera iuxta Tournefortii methodumMicheli, Pietro Antonio Nova
plantarum genera iuxta Tournefortii
methodum disposita quibus plantae MDCCCC
recensentur, scilicet fere MCCCC nondum
observatae, reliquae suis sedibus
restitutae; quarum vero figuram exhibere
visum fuit, eae ad DL aeneis tabulis
CVIII graphice expressae sunt;
adnotationibus, atque observationibus,
praecipue fungorum, mucorum, affiniumque
plantarum sationem, ortum &
incrementum spectantibus, interdum
adiectis
, I (Florence 1729).
(1729); vol II, Catalogus vegetabilium marinorumMicheli, Pietro Antonio
Catalogus vegetabilium marinorum
musei sui; opus posthumus ad secundum
partem novorum generum plantarum [...]
P. A. Micheli inserviens, cum notis
Octaviani Targioni-Tozzetti
, II, ed.
G. Targioni-Tozzetti (Florence 1826).
, was edited by Giovanni Targioni-TozzettiTargioni-Tozzetti, Giovanni
(1712-1783). Italian. Naturalist and
physician, associate of Pietro Antonio
Micheli. Father of Ottaviano
Targioni-Tozzetti.Uncle of Antonio
Targioni-Tozzetti.
and published with notes by Ottaviano Targioni-TozzettiTargioni-Tozzetti, Ottaviano
(1755-1826). Italian. Naturalist. Son
of Giovanni Targioni-Tozzetti. Cousin of
Antonio Targioni-Tozzetti.
(1826). – It has not been possible to determine if the information communicated by Linnaeus came from Antoine JussieuJussieu, Antoine de
(1686-1758). French. Botanist,
professor of botany, Paris. Brother of
Bernard and Joseph de Jussieu. Joseph
Pitton de Tournefort’s successor. Uncle
of Antoine Laurent de Jussieu.
Correspondent of Linnaeus.
or Bernhard JussieuJussieu, Bernard de
(1699-1777). French. Professor of
botany, brother of Antoine and Joseph de
Jussieu. Demonstrator at the Jardin des
plantes. Sébastien Vaillant’s
successor. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu. Correspondent of Linnaeus.
. In a letter to Linnaeus, written in July 1736, Antoine Jussieu says nothing about Micheli.
For the difference in opinion between Dillenius and Linnaeus in this particular case, the classification of “Lycopodium Sabinae facie”, see ED2, 65 n.36, and ED3, 260 n.23.
The expedition to Lapland to determine the shape of the earth, of which Anders Celsius was a member, was undertaken by the Académie royale des sciencesAcadémie royale des sciences,
Paris,
French. The French
Académie des sciences was founded
in 1666 and became a royal academy in
1699. Correspondent of Linnaeus.
in Paris. The expedition, based in Torneå 1736-1737, was led by Pierre-Louis MaupertuisMaupertuis, Pierre-Louis Moreau de
(1698-1759). French. Astronomer
and geodesist. Leader of the French
expedition to Lapland in 1736-1737 to
determine the shape of the earth.
President of the Prussian Academy of
Sciences.
. Other participants were Alexis Claude ClairautClairaut, Alexis Claude
(1713-1756). French. Mathematician.
Member of the French expedition to
Lapland in 1736-1737 to determine the
shape of the earth.
, Pierre Charles Le MonnierLe Monnier, Pierre-Charles
(1715-1799). French. Astronomer. Member
of the French expedition to Lapland in
1736-1737 to determine the shape of the
earth.
, Charles Etienne Louis CamusCamus, Charles Etienne Louis
(1699-1768). French. Astronomer and
mathematician. Member of the French
expedition to Lapland in 1736-1737 to
determine the shape of the earth.
and Reginaud OuthierOuthier, Reginaud (1694-1774).
French. Clergyman and astronomer. Member
of the French expedition to Lapland in
1736-1737 to determine the shape of the
earth. Author of Journal d’un voyage
au Nord fait en 1736-1737
(1744).
.
Magnus von Celse travelled to Holland, France and Germany in 1741-1742. About this, see art., SBL Svenskt biografiskt
lexikon
(Stockholm 1918-).
.
See letters from Lorenz Heister to Linnaeus, 31 March 1736 n.s.Letter L0076, 11 June 1736 n.s.Letter L0088, 26 March 1737 n.s. and 28 January 1738 n.s.Letter L0240.
Linnaeus refers presumably to some particular item in one of the two volumes of copper-plates, illustrating Ray’s, Historia plantarumRay, John Historia plantarum;
species hactenus editas aliasque insuper
multas noviter inventas & descriptas
complectens. In qua agitur primo de
plantis in genere, earumque partibus,
accidentibus & differentiis; deinde
genera omnia tum summa tum subalterna ad
species usque infimas, notis suis certis
& characteristicis definita, methodo
naturae vestigiis insistente
disponuntur
, I-III (London
1686-1704).
, produced by James Petiver. He published A catalogue of Mr Ray’s English herbal illustrationsPetiver, James A catalogue of
Mr Ray’s English herbal illustrations
with figures on folio copper plates, on
which are engraven their names to each,
as also the places where growing, colour
of their flowers and time of
flourishing, if annaul or perennial,
common or rare
(London 1713).
(1713), and Herbarii Britannici clariss. D. Raii catalogusPetiver, James Herbarii
Britannici clariss. D. Raii catalogus
cum iconibus ad vivum delineatis

(London 1715).
(1715). There is also an advertisement for Petiver’s illustrated catalogue at the back of Ray’s, Synopsis methodica avium et pisciumRay, John Synopsis methodica
avium & piscium; opus posthumus,
quod vivus recensuit & perfecit ipse
insignissimus author: in quo multas
species, in ipsius ornithologia &
ichtyologia desideratas, adjecit;
metodumque suam piscium naturae magis
convenientem reddit. Cum appendice,
& iconibus
(London 1713).
(1713). About this, see Raven, John Ray naturalistRaven, C. E. John Ray
naturalist: his life and works

(Cambridge 1942).
, 233 and Keynes, John Ray: a bibliographyKeynes, G. John Ray: a
bibliography
(London 1951).
, 79.
John Martyn was publishing the fifth decade of his Historia plantarum rariorumMartyn, John Historia
plantarum rariorum centuriae primae
decas
, I-V (London 1728-[1737]).
.