Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0264 • Jonas Ljungberg to Carl Linnaeus, 19 November 1738 n.s.
Dated 8 Novemb. 1738. Sent from Umeĺ (Sweden) to (). Written in Swedish.

Högädel. och widt berömd Hr Doctor
Gunstig Herre och Gynnare

Högädel. Hr Doctorens förnäma under den 5 sidstledne Octobris,[1] med innelyckte klara bewis uppå Hr Doctorns ogemena sorgfellighet, för salig Bror ArtediArtedi, Peter (1705-1735).
Swedish. Ichtyologist. Close friend of
Linnaeus.
fram i liuset förda arbete,[2] har iag med synnerlig fegnad erhållit; hwar på ett ödmiukt swar iag härwid lemna wil.

Hr Doctorns lyckeliga återkomst hit hem til Swerige, fegnar oss salig Brors Anhörige samt – och synnerligen ganska högt! Herrans Namn ware ewinnerligen äradt och prisadt, som genom sin heliga Engla – wård, har Hr Doctorn ifrån all skada nådeligen bewarat!

Huru en uprichtig Kärlek såta Wenner emellan under tiden, hörer ej heller up efter döden, hos then som efterlefwer; therpå har Hr Doctorn lagt ett oförlikneligit prof för hela Werden å daga, tå genom Hr Doctorns högt berömwärda drefft salig Brors Snille har kommit at stråla ut.

Och som Hr Doctoren mitt under sin beswärliga Peregrination, tå han åtskillige egna lärda Wärck utgifwit, har efter thess gunstiga tilbed, genom befordran af salig Brors, bewisat både honom på thess döda mull, och oss i Sorgen nedtryckte, en serdeles stor heder; så wet iag i wördsam förundran häröfwer icke at finna ord, hwarmed tilbörlig tacksäjelse kan rettsligen författas.

Hr Doctoren recommenderar hos Gud med innerlig böne-suckan iag, Han then mecktige Regeraren, som wisserligen hafft sin hand härmed, wärdigas för Hr Doctorn öpna en stor Nåds-dör, at ock hos Höga Öfwerheten Hr Doctorn stannade i högnådig merkelig åtanke!

Hwad the af Boktryckaren undfångne Exemplaren widkommer, hwilka Hr Doctorn oachtad all thess möda och olägenhet, til wår tienst hembinder; så lender härpå til swars at the samme til ett litet tacksamhets tekn Hr Doctorn wördsamligen updrages.[3]

Men skulle Hr Doctorn gunstigt behaga med Bror BiurBjur, Pehr (17??-17??).
Swedish. Merchant and magistrate in
Umeå. Brother-in-law of Petrus
Artedi.
öfwersenda tre stycken theraf, så at begges wåra Hus och Biblioteket i Hernösand finge, så wähl af salig Bror som Hr Doctorn äga en åminnelse, erkennes thet med lika wördsam tacksäjelse.

I thet öfriga hoppas iag höra på hwad Ort i Werden then allrådande Herren teckes föra Hr Doctorn til en Uttolkare af sin Godhets och Mackts Under, at iag må få fegna mig af en förnäm Wän och Gynnare, then tid iag lefwer; Hr Doctorn skal säkert tro, at Honom iag aldrig glömer.

Nest oendelig wördsam helsning ifrån oss Wederbörande, lefwer iag med hög acktning

Högädel. och widtberömd Hr Doctorns
Ödmiuke hörsamaste Ti[enn]re

Jonas Liungberg

Umeå stad
d. 8 Novemb.
1738./.

upSUMMARY

Jonas Ljungberg has received a letter from Linnaeus dated 5 October, which clearly demonstrates Linnaeus’s diligence in editing the work of his brother-in-law Petrus Artedi.

Ljungberg and his relatives are glad that Linnaeus has returned safely to Sweden.

With his editing and publishing of Artedi’s manuscripts, Linnaeus has shown that not even death can limit real affection between friends.

Ljungberg and his relatives are extraordinarily honoured, as Linnaeus published several treatises of his own at the same time. Ljungberg does not know how to show his gratitude properly.

Ljungberg has no objections to having some copys of Artedi’s Ichtyologia bound for distribution to his family.

Consequently Ljungberg would greatly appreciate if Linnaeus will send three copies of the book, one each to the families in Umeå and one to the library in Härnösand.

Ljungberg assures Linnaeus that he will never forget him, and sends him the compliments of his relatives.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 332-333). [1] [2] [3]

upEXPLANATORY NOTES

1.
This letter has not come down to us. – The present letter from Jonas Ljungberg is one of the few remaining documents from the contacts with Petrus Artedi’s relatives. According to Linnaeus, he wrote to them in Sweden after Artedi’s death asking for their permission to obtain Artedi’s manuscripts from his lodgings in Amsterdam. See Linnaeus, Petrus Artedis livLinnaeus, Carl Petrus Artedis
liv
, översättning och
noter av I. Odelstierna,
SLÅ 49 (1966), 1-8.
, 7; translated by Ingrid Odelstierna from the original Latin version, “Vita Petri Artedi”Linnaeus, Carl “Vita Petri
Artedi descripta a Carolo Linnaeo. Dabam
Lugduni Batavorum 1738 Mart. 10”, in
Artedi, Ichthyologia sive opera omnia
de piscibus, scilicet: Bibliotheca
ichtyologia. Philosophia ichtyologica.
Genera piscium. Synonymia specierum.
Descriptiones specierum. Omnia in hoc
genere perfectiora, quam antea ulla.
Posthuma vindicavit, recognovit,
coaptavit & edidit Carolus
Linnaeus
(Leiden 1738), I-XI.
. Another document is given by Ljungberg, who sent Johannes BurmanBurman, Johannes (1707-1779).
Dutch. Botanist, professor of medicine
in Amsterdam. Close friend of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
a note with information intended for Linnaeus, reprinted in Bryk, Linnaeus im AuslandeBryk, Felix Linnaeus im
Auslande: Linnés gesammelte
Jugendschriften autobiografischen
Inhaltes aus den Jahren 1732-1738

(Stockholm 1919).
, 60. On this subject, see Walde, “Nya bidrag till Artedis biografi”Walde, P. “Nya bidrag till
Artedis biografi”, SLÅ
33-34 (1950-1951), 41-50.
, 47-48, n. 2.
2.
3.