Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0290 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 13 June 1739 n.s.
Dated 2 junii 1739. Sent from Stockholm (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Jag undertecknad låfwar och försäkrar härmed på heder och ähra, och så wist iag om mit goda namn och ryckte är öm och angelägen, at iag wil heligt och obrotzligen hålla de reglor och förfatningar, som redan äro giorde, eller hädanefter af Academien skulle komma at göras, samt at mit upförande skal swara emot inrätningens ändamål, neml[ige]n Guds ähra, Konungens och Fädernes landets wälgång, jemte de til Academiens föresatte göromål hörande nyttige och låfwärde Wetenskapers och Konsters upkomst och tiltagande, ej underlåtandes, at som en nyttig Landets inbyggare, och en ärlig Swensk man dertil för min del bidraga, så mycket görligit är, hwarföre iag ock wil winlägga mig derom, at jemte academiens reglors skyldiga efterlefnad, med al flit och åhuga söka at befordra inrättningens upräthållande och förkofring, samt at afwärja alt hwad den samma rubba, förswaga eller omkulkasta kan. Hwilket alt iag medelst mit egit namns underskrift och Sigils widtryckande bestyrker.

Stockholm den 2 junii 1739.

Carl Linnaeus.

upSUMMARY

Linnaeus assures that he will obey the statutes of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] and contribute to its development.

upMANUSCRIPTS

a. (KVA, Till Kongl. Wetenskaps-Academien gifna Försäkrings-skrifter för 1739, 1740, 1741).

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 1   p.1.