Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0304 • Carl Linnaeus to Bergskollegium, 30 October 1739 n.s.
Dated . Sent from () to (). Written in Swedish.

Högwälborne Hr Baron och Prèsident
så och
Wälborne, Edle och Högacktade
Herrar Bergs Råd och Assessorer.

Såsom Hans Kongl: Maijt genom Bref af den 14. Maji nästwekne, til Eders Excellence och Höglofl: Kongl: Collegium, i nåder behagat tillägga mig et Gratial af sex hundrade daler silfwermynt årligen, på Höglofl: Kongl: Collegii stat, til des iag med någon tienlig Beställning kan warda ihug kommen; altså är till Eders Excellence och Höglofl: Kongl: Collegium min allerödmiukaste begiäran, det Höglofl: Kongl: Collegium täcktes höggunstigt foga den anstalt, at iag berörde Sex hundrade dalr smt wärckeligen må til godo niuta, ifrån ofwanhugstberörde Hans Kongl: Maijts nådigste skrifwelses dato.

Emot hwilken huga gunst, iag med diup wördnad städse förblifwer Eders Excellences och Höglofl: Kongl. Collegii

allerödmiukaste tienare

Carl Linnaeus[2]

upSUMMARY

Referring to the Royal decree sent in to the Swedish Board of Mines in May 1739, Linnaeus now applies for the yearly fee of 600 dalers silver for lecturing at the Board.

upMANUSCRIPTS

a. (RA, Bergskollegii Bref och Suppliker, E IV:205, 1739:1, 0150).

upEXPLANATORY NOTES

1.
The undated letter was sent in to the Swedish Board of Mines in Stockholm 30 October 1739 o.s. See Zenzén, “Om Bergskollegii mineralkabinett” , 122-124.
2.
Only the signature by Linnaeus.