Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0306 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 14 October 1739 n.s.
Dated 3 October 1739. Sent from Stockholm (Sweden) to (). Written in Swedish.

Extract af Wettenskaps Academiens Handlingar innehållandes de beslut, som af Academiens Herrar Ledamöter blefwit beslutade åhr 1739 i månaderna Julius, Augustus och September, under mitt warande Praesidio.
Carl Linnaeus.

d[en] 2 Junii. Äffter Lottkastning emällan Fundatores blef ordningen 1. Ahlström, 2. Höpken, 3. Bielke, 4. Linnaeus, 5. Triewald.

Fundatores kastade lott om första Praesidentskapet, då lotten föll på Linnaeus.

Praeses fick macht wid lottning äga 2ne vota, hwilket sedan confirmerades d. 1 September.

Membra voterade om Secreter, hwartill Baron Höpken fick allas kallelse.

d[en] 6 Jun. Blef secreteren befalt i Avisorne notificera wåra landsmän Academiens inrättning, hwilket och straxt där på skiedde.

Bergqvist blef eleve för kopparstickeriet.

Wettergren blef wacktmästare, dett han förestod dett första quartalet, sedermera tog afsked.

Beslöts enligt constitutionerne at ingen Membrum Honorarium må antagas.

Äfwen att frågor wid slutet af hwart quartal insättas i actis.

d[en] 7 Jun[ii] Antogs H[err] Salvius till eleve och Protocollist.

d[en] 9 Junii. Beslöts att Membra skulle äga sitt rum, säte och ordning äffter den dag, de ingifwet sina försäkrings skrifter.

d[en] 16 Junii. Att alla böra aflämna sina försäkrings skrifter då de introduceras, och att de som dem föreslå böra därför wara answarige.

Att alla som något skrifwet i quartalet, böra unfå ett exemplar gratis derföre af Academien.

d[en] 20. Junii. Att Praeses äger macht lämna membra tahla per vices, och imponera silentium, då flere willia tala tillika.

Att en Specielle rächning bör hållas på hwad inkommit till Academien.

d[en] 5 Augusti. Att Acta uti stor octavo böra tryckas.

Att H[err] Pihlgren för språkets skull borde genomläsa Academiens handlingar för än de trycktes, att swenskan må blefwa ren.

Att Academiens inscription borde wara den, som gamble gubben swarade Alexander (då han blef tillfrågad, hwarföre han planterade dadlar, som wore nu sielf gammal) in usus futuros el. för efterkommande på swenska, som beslöts d[en] 11 Aug[usti].

d[en] 8 Augusti. Att Protocollisten skall äga vota, såsom ledamot.

d[en] 11 August[i]. Att de som nu äro kallade af Academien till ledamöter och försaka des invitation, en annor gång ej må antagas, då Academien fastare rotat sig.

d[en] 22 Aug[usti].Att Ritmästaren, som nu giör sitt wärk för Academien gratis, bör en annor gång, då Academien kommer i stånd, jure wara des Ritare.

d[en] 8 September. Att Praeses, Secreteraren och Actuarien skulle utwällia ordningen för observationerne för quartalet och att dett ej af Praeses må endast dependera.

Att en Stierna* må sättas för hwar observation, som en ledamot ingifte.

d[en] 12 Sept[ember] Unficks Privilegium för Academiens Acter af Hans Kongl. Maj:t, att ingen dem må äftertrycka.

Att Praeses (uti recensionen af Membris), Secreteraren och Actuarien gå för uht.

Titulen för Academiens Avta:
Wettenskaps-Academiens Handlingar för åhr 1739: månaderna Julius, Augustus, September.

d[en] 15 Sept[ember] Att Academien trycker på egit bewåg sina handlingar, utan någon Censur.

d[en] 19 Sept[ember] Att inga Originaler må lämnas utom staden till någon membrum, utan endast copia.

d[en] 22 Sept[ember] Confirmerades att handlingarne borde tryckas med swänska bokstäfwer.

d[en] 26. Sept[ember] Att intet wichtigt måhl må afslutas förn dett liggat på bordet några sammankomster.

Till Membra af Wettenskaps-Academien antagne:

H[err] Salvius, Lars, till Protocollist, Extraordinarius i Justitiae revision.
Baron Reuterbolm, Nils, Landshöfding i Örebro.
Grefwe Cronstedt, Carl Joh[an]
Hoffintendent. H[err] Ehrenswerd, August[in], Capten mechanicus.
H[err] Nordenberg, And[ers] Joh[an], Capten wid Fortificationen af gardiet.
H[err] Polheim, Christ[opher], Comrnercie Råd.
Mag[ister] Celsius, And[ers], Professor Astronomiae i Upsala.
H[err] Tilas, Dan[iel], vice notarius i Bergs Collegio.
H[err] Sandberg, Olof, Regerings Råd.
Doct[or] Ribbe, Evald, Lif-Medicus.
H[err] Sahlberg, Julius, Ammiralitets Apothekare.
H[err] Faggot, Jacob, Inspector wid Landtmäterij Contoiret.
H[err] Stobé[e, Lorenz Christ[opher], Generalmajor wid fortificationen.
H[err] Scheldon [Gilbert], Skepsbygmästare wid flottan.
Doct[or] Roberg, Lars, Professor Medicinae i Upsala.
H[err] Klingenstierna, [Sam[uel] Professor Matheseos i Upsala.
H[err] Nordenberg, [Carl Fr[edrik] Leutenant wid Fortificationen.
H[err] Pihlgren, [Elias,] Major.
Mag[ister] Brelin, Nicolaus, Theologus.
Doct[or] Celsius, Olaus, Theologiae Professor primarius i Upsala.
Mag[ister] Wallerius, Nicol[aus], Adjunctus philosophiae i Upsala.
Doct[or] Moraeus, Johannes, Physicus wid Fahlun.
H[err] Elfvius, Petrus, Auscult[ant] i Bergscollegio.
Doct[or] Brant, Georg, Richsverdie.
H[err] Polheim, Gabr[iel], [Mechanicus].
H[err] Rosensten, And.,- Major.
H[err] Tourelong, Joh., Supercargue.
H[err] Plomgren, Thomas, Handelsman i Stockholm.
H[err] Maellercreutz, Jonas, Conducteur.
H[err] Rosén, Nicol[aus], Adjunctus Medicinae i Upsala.

Utgifwer till Wachtmästaren …. 36 dlr kpmt.
Inkommit d[en] 6 juni Ahlström … 300
- ” - Höpken 150
- ” - Bielke 150
- d. 20 Junii Ribbe 108
- d. 5 Aug. Robberg …300, men ej incasserat
- ” - Sahlberg … 120 till papper.

d[en] 8 Aug[usti] Linnaeus ... 18
Ribbe .... 18
Höpken .... 18.
Ahlström ... 18
Trievaldt ... 18
Nordenberg ... 18
Nordenberg frater 18
Sahlberg ... 18
Faggot… 18
Pihlgren…18

Dessutom H[err] Trievaldt består kopparstycken för första åhret. Linnaeus skänkt Hortum Cliffortianum.
Tourelong skänkt 2ne chinesiska böcker om Oryza och Bombyx.
Höpken en Bureå och Ahlström ett bord.

Stockholm d[en] 3 October
1739

Actum ut supra
Carl Linnaeus.

Observationer inkomne under första quartalet: Bielke om Almträds planterande.
Linnaeus om Wäxters cultur.
Trievald 1. om Drifmachin genom ånga för plantor.
2. om humble skiötsel.
3. om träns cultur.
Ehrensverd om krut.
Nordenberg om kackelugnar
Polheim, Christ[opher] om Elementemas wärkan.
Celsius, And[ers] om Träds förlängande i kiöld.
Tilas om Prognosi mineralium.
Ribbe om Amansi genom vomitiv curerad.
Sahlberg om Gärdsgårdar af pihl.
-"- om järnplåtars och taktegels öfwerstrykande.
Faggot om Experimenter wid Åcherbruket.
Bredlin om clavers förbättring.
Moraeus om Aeoniti gifft en casus.
Wallerius om rep.
Rosensten om Flygsand och annat i oeconomicis.

C[arl] Linnaeus.

upSUMMARY

Linnaeus summarises Academy [the Royal Swedish Academy of Sciences, Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] resolutions passed during his presidency, July – September 1739.

2 June [o.s.]. Following the casting of lots:

The founding members were recorded: 1. Jonas AlströmerAlströmer, Jonas
(1685-1761). Swedish. Industrialist.
One of the founders of the Royal Swedish
Academy of Sciences in 1739. The same
year Head of the Royal Board of Trade in
Sweden [Kommerskollegium]. Father of
August, Clas, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
, 2. Anders Johan von HöpkenHöpken, Anders Johan von
(1712-1789). Swedish. Count and
statesman. One of the founders of the
Royal Swedish Academy of Sciences.The
Chancellor of the Uppsala University
1760-1764. Correspondent of Linnaeus.
, 3. Sten Carl BielkeBielke, Sten Carl (1709-1753).
Swedish. Baron, government official,
patron of science, and naturalist. One
of the founders of the Royal Swedish
Academy of Sciences. Private pupil of
Linnaeus. Close friend of Pehr Kalm,
whose voyage to America he supported
financially. Correspondent of Linnaeus.
, 4. Linnaeus 5. Mårten TriewaldTriewald, Mårten
(1691-1747). Swedish. Merchant and
technician, one of the founders of the
Royal Swedish Academy of Sciences.
.

Linnaeus was nominated President.

Höpken was voted Secretary.

6 June [o.s.]. Carl Eric BergqvistBergqvist, Carl Eric
(1711-1781). Swedish. Linnaeus’s
draughtsman, illustrated all of his
travels and almost all of his
dissertations.
was accepted as apprentice in the copper plate shop.

WettergrenWettergren, Swedish.
Caretaker at the Royal Swedish Academy
of Sciences.
was engaged as caretaker.

7 June [o.s.] Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
was appointed recording clerk.

5 August [o.s]. Elias PihlgrenPihlgren, Elias (?-?).
Swedish. Military officer.
should review the proceedings before they were sent to the printers.

The legend of the Academy should be in usus futuros.

A list of elected members [see list below] of the Academy and a report on expenditure and member contributions in cash and in kind, Linnaeus himself gave a copy of his Hortus CliffortianusLinnaeus, Carl Hortus
Cliffortianus, plantas exhibens quas in
hortis tam vivis quam siccis Hartecampi
in Hollandia coluit [...] Georgius
Clifford
(Amsterdam 1737). Soulsby
no. 328.
, and on submitted observations [see list below], from members is attached to the letter.

Elected members were:Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
, Nils ReuterholmReuterholm, Nils (1676-1756).
Swedish. Nobleman, diplomat and public
official, governor of Dalecarlia.
Reuterholm showed interest in science
and correponded with Leibniz and
others. He admired Linnaeus and paid for
his journey in Dalecarlia in 1734.
, Carl-Johan CronstedtCronstedt, Carl-Johan
(1709-1777). Swedish. Royal
superintendent.
, Augustin EhrensvärdEhrensvärd, Augustin
(1710-1772). Swedish. Count,
field-marshal. The founder of the fort
of Sveaborg (Finland). Correspondent of
Linnaeus.
, Anders Johan NordenskiöldNordenskiöld, Anders Johan
(1696-1763). Swedish. Fortification
officer, governor of Nyland and
Tavastehus. Brother of Carl Fredrich
Nordenskiöld.
, Christopher PolhemPolhem, Christopher
(1661-1751). Swedish. Inventor,
engineer, head of the Board of Trade.
Founded the Stjernsund factory in
Dalecarlia.
, Anders CelsiusCelsius, Anders
“Anmärkningar om vattnets
förminskning så i
Östersjön som i Vesterhafvet”,
KVAH (1743).
, Daniel Tilas Tilas, Daniel (1712-1772).
Swedish. Nobleman. Mineralogist,
official heraldist, genealogist.
Correspondent of Linnaeus.
, Olof SandbergSandberg, Olof (1697-1750).
Swedish. Royal councillor.
,Evald RibeRibe, Evald (1701-1752).
Swedish. Surgeon. President of the
Collegium Medicum, Stockholm. Brother of
Carl Frederik Ribe.
, Johan Julius SahlbergSahlberg, Johan Julius
(1680-1753). Swedish. Apothecary of the
Admiralty.
, Jacob FaggotFaggot, Jacob (1699-1777).
Swedish. Initiated the redistribution of
land holdings in 1753, inspector of the
office of land-surveying. Secretary at
the Royal Swedish Academy of Sciences
1742-1744. Brother of Petter Faggot.
, Lorenz Christopher StobéeStobée, Lorenz Christopher
(1676-1756). Swedish.
Major-general of fortifications,
governor of Gothenburg.
, Gilbert SheldonSheldon, Gilbert (1710-1794).
Swedish. Shipbuilder. Became in 1739 a
member of the Academy of Sciences.
, Lars RobergRoberg, Lars (1664-1742).
Swedish. Physician and naturalist.
Professor of medicine at Uppsala.
Founder of the first university
hospital. Correspondent of Linnaeus.
,Samuel KlingenstiernaKlingenstierna, Samuel
(1698-1765). Swedish. Physicist and
mathematician, professor of experimental
physics at Uppsala. Correspondent of
Linnaeus.
, Carl Fredrik NordenskiöldNordenskiöld, Carl Fredrik
(1702-1779). Swedish. Fortification
officer at Tavastehus, Fredrikshamn,
Lovisa and Sveaborg in Finland.
Cultivator of potatoes and tobacco at
his estate Frugård in Finland.
Owner of a large herbarium. Brother of
Anders Johan Nordenskiöld.
, Elias Pihlgren, Nicolaus Johannis BrelinBrelin, Nicolaus Johannis
(1690-1753). Swedish. Clergyman,
traveller and inventor.
, Olof Celsius Celsius, Olof (1670-1756).
Swedish. Orientalist and theologian,
professor at Uppsala. Botanist and plant
collector, benefactor of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
, Nils WalleriusWallerius, Nils (1706-1764).
Swedish. Professor, Uppsala, Wolffian
philosopher.
, Johan MoraeusMoraeus, Johan (1672-1742).
Swedish. Town physician at Falun,
Linnaeus’s father-in-law.
, Pehr ElviusElvius, Pehr (1710-1749).
Swedish. Engineer and mathematician,
secretary of the Royal Swedish Academy
of Sciences.
, Georg BrandtBrandt, Georg (1694-1768).
Swedish. Chemist, mineralogist, assessor
at the Bergskollegium. Correspondent of
Linnaeus.
, Gabriel PolhemPolhem, Gabriel (1700-1772).
Swedish. Engineer, the son of
Christopher Polhem.
, And.RosenstenRosensten, And. (?_?).
Swedish. Military officer.
, Hans Tourloen Tourloen, Hans (?-?). Swedish.
Supercargo at the Swedish East India
Company.
,Thomas PlomgrenPlomgren, Thomas (1702-1754).
Swedish. Merchant, Stockholm.
Mercantilist and politician.
,Jonas MeldercreutzMeldercreutz, Jonas
(1715-1785). Swedish. Professor of
mathematics, Uppsala.
, Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
.

upMANUSCRIPTS

a. (KVA, Protokollsbok för 1739).

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 3-8   p.3  p.4  p.5  p.6  p.7  p.8.