Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0370 • Carl Linnaeus to Sara Elisabet Moraea, 6 February 1741 n.s.
Dated 1740 jan. 26. Sent from Stockholm (Sweden) to Sveden (Sweden). Written in Swedish.

Min Aldrakiäraste Mor och hustru.

Så otoligt jag wäntade på posten, så rörd blef jag af des tidning, då jag fick det jag wäntade, nemligen den hugneliga underrättelsen at den Nådige Guden täckts höra min bön, och Min kiäraste hustru förlossat utur ett så swårt och farligt äfwentyr. Hwarföre jag med den hembär inför den Store Guden all den wördsamma taksäjelse en meniska kan åstadkomma.

Ehuru hårt det går mig till hiertat att ditt arbete, Min kiäraste Mor, warit så mycket swårt, kysser jag doch den högstes Nådiga hand, som ej warit swårare, som förundt mig doch äga dig wid lifwet, som wählsignat oss med en wälskapad och utan lyte född son; Den Nådige Guden bönfaller jag, han täcktes förläna dig kraffter och hälsan igen, och låta wår son ock lefwa till glädie och nöje här i werlden, så är doch all denna swårighet oss bägge en winst.

Hoppas ock att Min wän mig förlåter, som måste bekiänna mig wara skyldig till all din wånda, fast ej af ondska; Då qwinnan föder barn hafwer hon sorg och smärta, ty hennes tijd är kommen, men när det är förbij hoppas jag du förgiäter din smärta och glädies att en meniska är född i werlden.

Det giör mig hiärteligen on at Min k[iära] hustru så dyrt måst kiöpa det ärbara Modersnamnet; jag hade önskat kunna bära hälften med dig, men har ej kunnat; lät dig doch nöja med Guds nåd.

Min wän kan wähl tänka hwad merit och obligation du har hoos mig, som för mig så mycket utstådt, och des utom gifwit mig et så stort och frodigt och wählskapat barn, och det mehr än en son, NB; en Carl. Gud gifwe jag på nogot sät jag för dig kunne beskrifwa min fägnad.

För Gud skull och all kiärlek låt mig hwar postdag wetta genom Bror Johannes huru du, Min k[iära] Mor och Min son mår. Låt ingen postdag gå förbij, du kan tänka hur jag wäntar och längtar där öfwer om jag ej får det wetta.

Woro det mig mögligt på något sätt, kan Min Mor wähl tänka jag reste straxt at få se min son och min egen sons Mor; kan jag intet för skall jag säkert afhämta dig, då Gud hielper att jag får dig neder.

Jag har låtit notificera din barnsäng till Riksrådinnan, Rutenschiölds, Kopparslagarens, Ziervogels etc. hwilka alla fägna sig der öfwer högeligen, önska k[iära] Mors restitution och dig mycken hälsning tillsända.

K[iära] Mor achta dig nu för alterationer och kall luft, att du ej skadas af någon försummelse.

Förb[lifwe]r min kiäraste hustrus
trognaste man
Carl Linnaeus

Stockholm
1740. jan[uarii] 26.

Hälsa Min Carl lilla.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, Svenska Linnésällskapets dep., Ms 1). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Linné. Lefnadsteckning (1903), vol. I:bilaga, p. 22-23 .