Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0382 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 22 April 1740 n.s.
Dated 1740. d: 11 April. Sent from Stockholm (Sweden) to Paris (France). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefve,
Nådigste Herre!

Uti dett wählstånd Gud och Gr[efve] Tessin mig satt lefver jag mycket nögt, väl och rikliga.

Förleden sommar och höstas läste jag publice Botaniquen, i winter och ännu continuerar jag i Mineralogien öfwer Bergs Collegii Stensambling med 300 åhörare äl[le]r så många, som Triewalds rum på Riddarhuset kan knappast emottaga; hade aldrig förmodat, att hwarken så månge af wåre Landsmän därföre skolat haft lust, äller att jag så, i denna delen, kunnat giort dem så åstundadt nöje, som de sig märka låta.

Att få så anwända all min tanka på Historiam naturalem, som fordom, förhindrar mig nog praxis medica, till hvilken Nådige H[err] Grefven mig recommenderat, dock har jag fått en Tractat färdig, att nu i sommar tryckas i Holland, och en annor, som snart är fulltryckt i Stockholm, hwilken skall beprisa min Store Maecenatis namn, då wij tystna.

Botanices Professionen i Upsala är nu ledig genom Prof[essor] Rudbecks död. På förslaget lärer jag utan allt tvifwel komma; men hwilken af tre blifwer utwald står till Lyckan! Ett enda ord af Högwälborne H[err] Grefven till Cancellairen Hans Excellence Gr[efve] Gyllenborg woro mächtigt sätta Eder tjenare där till; jag wågar mig detta tillönska, men ej begiära, att jag ej må missbruka den nåd mig wederfaren är, äl[le]r wisa mig i största lycka oförnögd.

Alla ärlige Svenske prisa Högvälborne H[err] Grefven, jag bör dock mest. Nådige H[err] Grefven upptog mig peregrinum in patria, utan gynnares recommendation, utan min egen merite; satte mig vid sitt egit bord, bland de ypperste i riket; gaf mig rum i sitt egit Palais; mig insinuerade hos de högste i landet; mig lämnades årlig lön och heder post, att jag i siukstugan skulle försöka Läkedomars kraft och dem för de utwalde beskrifwa. Bör alltså jag oskrymtandes all min lycka

Gud och Gr[efve] Tessin.
förblifver därföre städse
Högvälborne H[err] Grefvens
Min nådigste herres
aller ödmiukaste tienare
Carl Linnaeus.

Stockholm
1740. d[en] 11 April[is]

upSUMMARY

Linnaeus tells Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
that he last Autumn and during the Winter has lectured on botany and continued with mineralogy and that he gave a lecture about the stone collection at the Swedish Board of Mines [BergskollegiumBergskollegium, Swedish. The
history of the Swedish Board of Mines
dates back to 1630. It was named
Bergskollegium in 1644.
]. The number of people in the audience surprised Linnaeus, 300 persons, as many as the Triewald’s room [named after Mårten TriewaldTriewald, Mårten
(1691-1747). Swedish. Merchant and
technician, one of the founders of the
Royal Swedish Academy of Sciences.
] at the House of the Nobility in Stockholm [RiddarhusetRiddarhuset, Swedish. The
House of the Nobility in Stockholm was
until 1866 one of the four estates,
which together formed the Swedish
Parliament.
] can hold.

Being occupied with Natural History in this way, as before, prevents Linnaeus from doing his medical practice. Anyway, Linnaeus informs Tessin that he has completed a treatise [Linnaeus refers presumably to his work with Johan Frederik Gronovius’Gronovius, Johan Frederik
(1690-1762). Dutch. Naturalist, senator
of Leiden. Linnaeus’s benefactor and
friend. Published Flora Virginica
(1743, 1762) together with John Clayton.
Correspondent of Linnaeus.
, Index supellectilis lapideaeGronovius, Johan Frederik
Index supellectilis lapideae
(Leiden, 1740).
], which will be printed in Holland during the summer and another one [Linnaeus refers to the second edition of the Systema naturae, Naturae curiosorum Disocoridis secundi Systema naturaeLinnaeus, Carl Naturae
curiosorum Disocoridis secundi Systema
naturae in quo naturae regna tria
secundum classes, ordines, genera,
species systematice proponuntur
, 2nd
edition (Stockholm, 1740). Soulsby no.
46.
] that will be printed in Stockholm soon. That work will be dedicated to Tessin.

Linnaeus informs Tessin that the Chair of Botany at Uppsala University is free as Olof RudbeckRudbeck, Olof (1660-1740).
Swedish. Professor of medicine,
botanist, ornithologist, travelled in
Lapland. Linnaeus’s teacher.
has died. Linnaeus is one of three candidates and he asks Tessin to write a letter of recommendation to Carl GyllenborgGyllenborg, Carl (1679-1746).
Swedish. Chancellor of Uppsala
University and Lund University. Chancery
President (Kanslipresident) at the
Swedish Government Offices (Kungliga
Kanslikollegium) in 1738. Correspondent
of Linnaeus.
. Linnaeus praises Tessin for all the assistance and support he has received so far.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Ericsbergsarkivet, Autografsamlingen, vol. 132, Nr. 1). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Ställningar och förhållanden (1859), p. 13-14 .
2. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 1-3   p.1  p.2  p.3.