Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0436 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 20 June 1741 n.s.
Dated 1741 Jun. 9. Sent from Runsten (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr President
och
Samtel[iga] H[err]ar Ledamöter af Kongl[iga] Wettenskaps Academien.

Min wördnad för Eder, Mine herrar, och min åtrå at se Academiens wählgång, obligerar mig gifwa wid handen min resa öfwer Öland, och hwad märkwärdigt jag här funnit, hälst jag bör här för tacka förnämligast Eder wärde President.

jag lämnar at berätta om landets undersamma belägenhet; om des stenar, fiskar och andra diur, om andra små observationer, allenast will nämna några Botaniska anmärkningar. Då jag war i Paris, reste Profess[or] Jussieu med mig ut åht Burgundien, långt utöfwer Fontainebleau at där bese de undersamaste Orchides: E[exempli] gr[atia] Orchis muscam referens, Orchis hiante cucullo, Orchis fl. conglomerato albo punctato etc. första dagen jag kom på Öland, fant jag alla dessa wäxa här wilt i ängarne, dem jag förskref från Spanien, fick genom franska ministren i wintras öfwer; om hela werlden mig sagt at de wuxit på Öland, hade jag det ej trot; nu tror jag.

Calmare namnkunnoga Mannablod är Ebulus, som brukas i apothequen.

Ölands Tok, är Pentaphÿlloides eboracens, som i hela werl¬den aldrig funnits föruht, mehr än i Skotland på et ställe och i Siberien, tädan jag det fick af Prof[essor] Amman i Petersburg, här wäxer det öfwer alt. Globularia, som jag aldrig tillförene sedt wäxa wild, och mente endast finnas på Pyrenaeiska bergen, wäxer här på wästra landtborgen ömnogt.

En Ranunculus trifolius, som jag tillförene wet mig aldrig sedt, är här almän på några ställen.

En liten artig Astragalus med liusgohl blomma, den jag ock aldrig mins mig hört, wäxer öfwer hela landtborgen.

Gramen sparteum norvegicum, et det kortaste gräs bland alla, är det som endast kan wäxa på alwarden, af hwilket fåren blifwa feta och må helt wähl.

Ächta Violer, som sagt här finnas, äro ej här.

Sambucus och Oxel med gräslök och Purio wäxa här wildt.

Virga sanguinea, Valeriana minima, Tithymalus fruticosus, Alsine graminea fl. magno, Scorzonera pratensis, Pul¬satilla fl. reflexo, Euonymus, Anthyllis fl. rubro, Hedera arborea, Iberis bursae pastoris folio, Krusbär, Bryonia, Cichorium, Adonis flore luteo, Lithospermum, Helenium, Taxus wäxa alla här wildt, som man tillförene endast hoos oss sedt i trädgårdarne.

Et nyt species Cisti minimi wäxer här öfwer hela alwaren med mera, som jag hoppas kunna fägna Mine Herrar med wid min ankomst tillhakas.

Runnesten 1741 Jun[ii] 9.


C[arl] Linnaeus.

[address] Kongl[iga] Wettenskaps Academien
i Stockholm.

upSUMMARY

In this letter Linnaeus addresses himself to the President [Anders von DrakeDrake, Anders von (1682-1744).
Swedish. President of the National Board
of Trade (Kommerskollegium), Stockholm.
was the president during April-June 1741] of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
].

He refers to an excursion to Burgundy, beyond Fontainebleau, in France together with Bernhard de JussieuJussieu, Bernard de
(1699-1777). French. Professor of
botany, brother of Antoine and Joseph de
Jussieu. Demonstrator at the Jardin des
plantes. Sébastien Vaillant’s
successor. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu. Correspondent of Linnaeus.
when he had seen various orchids. To his great astonishment he has now found many of these orchids on Öland. Linnaeus had received specimens of these plants from Spain through the French ambassador.

Linnaeus lists a large number of plants that he has found on Öland, among those Pentaphylloides eboracense. This plant had earlier been found only in Scotland and in Siberia. Johann AmmanAmman, Johann (1707-1741).
Swiss/Russian?. Curator of Hans Sloane’s
natural history collection. Professor of
botany at the Imperial Academy of
Sciences at St Petersburg. Correspondent
of Linnaeus.
in Petersburg had earlier sent him a specimen.

The second half of the letter contains a long list of names of and observations on plants he has found on Öland.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA).

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 90-92   p.90  p.91  p.92.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 13-16   p.13  p.14  p.15  p.16.