Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0449 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Elvius, [30 July 1741] n.s.
Dated Undated, but presumably written in the end of July 1741. Sent from Stockholm (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Bror

Nog har jag tillförene wettat om grankådan, men mins nu ej hwar jag läsit det. jag skall genomslå mina luntor och se om jag kan finna igen dylikt. finner jag det skall straxt swar komma.

Baron Bielke har kiöpt sig gård på Swartsiölandet, har flyttat dit, och är ej mehr här på orten. jag fick det spöria här om dagen, men har ej sedt honom sedan jag kom från stockholm

Matthematique och Historia naturalis hafwa en far och en mor: bägge lända in gloriam summi creatoris ex admirando opere, wij hafwom altså samma husbönder, det woro stygt om wij ej skulle tänka och önska lika wår hushåldnings bästa. så har Bror giort; så giör och jag då jag kan, men si tacitus corvus pasei posset, haberet plus dapis minus rixae.

Vale
C[arl] L[innaeus]

Kongl[iga] Wettenskaps
Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus promises to search for information about spruce resin [Linnaeus refers presumably to Johann Julius Sahlberg’sSahlberg, Johan Julius
(1680-1753). Swedish. Apothecary of the
Admiralty.
treatise, ”Observation angående kådans gagneliga nyttiande”Sahlberg, Johan Julius
”Observation angående kådans
gagneliga nyttiande”, in Anders Johan
Nordenskiöld, ”Anledning til
åtskillige ofelbara närings-
och hielpemedel uti hushållningen
på landet”, KVAH (1741).
, published together with Anders Johan Nordenskiöld’sNordenskiöld, Anders Johan
(1696-1763). Swedish. Fortification
officer, governor of Nyland and
Tavastehus. Brother of Carl Fredrich
Nordenskiöld.
, ”Anledning til åtskillige ofelbara närings-och hielpmedel”Nordenskiöld, Anders Johan
”Anledning til åtskillige ofelbara
närings- och hielpemedel uti
hushållningen på landet”,
KVAH (1741).
].

He has been informed that Sten Carl BielkeBielke, Sten Carl (1709-1753).
Swedish. Baron, government official,
patron of science, and naturalist. One
of the founders of the Royal Swedish
Academy of Sciences. Private pupil of
Linnaeus. Close friend of Pehr Kalm,
whose voyage to America he supported
financially. Correspondent of Linnaeus.
has bought en estate in Swartsiölandet.

He comments on the common basis for mathematics and natural history [originally brought about by Anders von DrakeDrake, Anders von (1682-1744).
Swedish. President of the National Board
of Trade (Kommerskollegium), Stockholm.
in a non-published lecture delivered at the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 17-18   p.17  p.18.