Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0459 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Salomon von Otter, 7 May 1742 n.s.
Dated d. 26 april 1742.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Mine Herrar,
Praeses
Samtl [ige] H[errar] Ledamöter
af
Kongl[ige] Wettenskaps Academien

Hans Kongl Maijtts allernådige befallning till Kongl[ige] Wettenskaps Academien angående Ekar som i saftiden afbarkas på stubben om de någon skada taga fast än man dem ej fäller för än därpå fölliande winter &c: gifwet i RådCammaren 1742. 20 febr[uari] är mig tillhanda kommen genom Kongl[ige] Wettenskaps Academiens communication d[en] 1 april sistledne.

Uti detta måhl kan jag mig icke utlåta, som det endast stödier sig på sådane rön, de af mig aldrig blefwit anstälte. Ty anhölt jag straxt därpå af Kongl[ige] Commercie Collegio at bekomma 4 Ekar närmast till Upsala, på dem nödige försök at anställa. Kongl[ige] Commercie Collegium gaf straxt befallning till Landzhöfdinge ämbetet här uti Upsala at 4 laglige Ekar skulle mig tillsynte blifwa, och lämnade Landzhöfdinge Ämbetet här mig frihet förenämde Ekar at utse.

jag skall nu ofördrögel[igen] och så snart Eken är i sin bästa saf begynna mine experimenter, at jag trygt och fast må kunna uti en så wichtig sak ingifwa mine observationer till Kongl[ige] Academien, som doch fodra åhrs och dags utrönande.

För öfrigit gratulerar jag Kongl[ige]Academien, som i förledit quartal ägt en så mycket vigilant Praeses, och äfwen lika lyckeligen lått en så vigilant och gällande Praeses i detta nu warande.

Här uti Upsala Academie Trägård har desse dagar Amaryllis den skiöna blommat, det aldrig tillförene, så mycket mig witterligit är, skedt i wårt fädernesland. jag hade lust insätta beskrifning öfwer denna blomma (:som ibland alla bekante i werlden är den aldra skiönaste) tillika med des figurer uti actis, twiflar ej at Kongl[ige] Academien lärer bestå ritare lönen, som är 2 plåtar, då 2ne figurer skola öfwerskickas. Skulle Kongl[ige] Academien bestå allenast ritningarne, blefwo i sommar tillfälle at utur academie trägården få åtskillige rare och sälsynta wäxter, som nu redan upwuxit utur peruvianiske frön, och till en dehl ofulkomligit, en dehl aldeles ej warit Botanicis bekante.

jag längtar oförliknel[igen] at få första quartalet för detta åhr, som jag ännu ej fät se.

för öfrigit har den ähran recommendera mig uti Mine Herrars gunst, och önskar Kongl[ige] Academiens ständiga flor.

förbl[ifwer]
Mine Herrars ödmiuke tienare
Carl Linnaeus.

Ups[ala] d[en] 26 april
1742.

den öfwerskichade observationen communicerade jag med LifMedicus Rosen straxt där på, men ej ännu fått henne tillbakas.

Kongl[ige]
Wettenskaps Academien
Stockholm

upSUMMARY

The King in Council has requested the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] to state whether oaks would be damaged if barked while they are in sap. This request has been forwarded to Linnaeus for consideration.

The County Governor [Johan BraunerBrauner, Johan (1668-1743).
Swedish. Governor of the province of
Uppland from 1729 to 1743.
] has allowed Linnaeus to make experiments on four oaks for the purpose of responding to the request from the King.

Linnaeus congratulates the Academy to the election of a new President [Samuel von OtterOtter, Salomon von (1693-1745).
Swedish. Secretary to the House of the
Nobility, deputy director. President of
the Royal Swedish Academy of Sciences in
the second quarter of 1742.
, President April-June] as well as to the choice of his predecessor [Daniel TilasTilas, Daniel (1712-1772).
Swedish. Nobleman. Mineralogist,
official heraldist, genealogist.
Correspondent of Linnaeus.
, President January-March].

Amaryllis has flowered in the Uppsala Botanical Garden, which Linnaeus believes has not happened earlier in Sweden. He intends to submit a description of this flower to the Academy. [The description was published in, “Anmärkningar öfwer Amaryllis den sköna”Linnaeus, Carl
"Anmärkningar öfwer
Amaryllis den sköna",
KVAH (1742), vol. 3, 93-102.
Soulsby no. 376.
].

Linnaeus is looking forward to receiving the published proceedings for the first quarter the of the year.

P.S. Linnaeus has communicated the observation concerning curing wounds with skin from geese-feet [see letter from Linnaeus to the AcademyLetter L5823 to Nils Rosén von RosénsteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
, but has not got it in return.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 19-21   p.19  p.20  p.21.