Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0474 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 6 December 1742 n.s.
Dated 1742 Nov. 25. Sent from Falun (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Högtärade H[err] Broder.

Om morgonen jag skulle utresa, förmåtte jag ej komma till min Bror, öfwerlupen af oändelig många.

Om aftonen förn jag bortreste talte jag med H[err] Magister Belter, som försäkrade mig at han skulle förmå fru Landberg at taga Min Brors swägerska till sig, till des jag kommo tillbakas; kommer hem till henne får hon conversera med et mycket beskedlig fru. Låt mig wetta om det är wärkstält.

jag kom hit uti en bedröfwelig tijd äftter 4 hela dagars resa, och sedan jag måste gå mehr än halfwa wägen för mehnföre, ty slädarna gingo mäst i bara sanden, här och där låg snödrifwer at ej heller med wagn någon resa kunne fortsättas. Min Swärfar förmåtte knapt tahla första dagen med mig et par ord, nu sedan ej et ord; wij wäntar med önskan den sista hans lefnad

Min Swärmoder af ängslan går liksom ifrån sig, at bedröfweligare Fahlu visite har jag ej haftt. alt detta är doch lek emot Min Brors olycka, ty här äro åhr ock ej annat at wänta.

Gud styrke Eder Min Bror, som på en gång måst utdruckit all olyckans sorge kalk. Om Bror får in sin Swägerska hoos fru Landberg, så res för Guds skull bort till stockholm el[le]r annor städes på några weckor at Br[or] kan slippa se hwart monument det olyckeliga rummet, som altid påminner den sorg, som doch af sig sielf nog ärhindras.

Den allsmäcktige tröste och uppehålle Min Bror.

jag är min Brors
lydige dräng
Carl Linnaeus

Fahlun 1742
Nov[embris] 2.

Philosophie Adjuncten
wid Åbo Academie
Edle och Hög lärde Magister
H[err] Carl Menander,
Upsala

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Fredrik MennanderMennander, Carl Fredrik
(1712-1786). Swedish. Archbishop and
scientist. As bishop of Åbo he
promoted science. A new chair in
chemistry, a laboratory, a botanical
garden were founded at his initiative. A
close friend of Linnaeus. Husband of
Ulrica Mennander and Johanna Magdalena
Mennander. Father of Carl Fredric
Fredenheim. Correspondent of Linnaeus.
saying that the morning when he was to travel, he was not able to see him [Mennander], overburdened as he was of many other matters.

He asks Mennander to tell him if Mennanderís sister in law [presumably Christina Margareta StenmanStenman, Christina Margareta
Swedish. Sister of Ulrika Mennander,
wife of Georgius Stenman, and later
Henrik Hassel, born Paléen,
sister-in-law of Carl Fredrik Mennander.
] is staying with Mrs Landberg [Catharina Margareta LandbergLandberg, Catharina Margareta
(1701-1773). Swedish. Wife of Johan
Landberg, born Celsius, daughter of Olof
Celsius, sister of Olof Celsius the
Younger, Bernhard Celsius, Magnus von
Celse.
], as Belter [Sven BaelterBaelter, Sven (1713-1760).
Swedish. Clergyman. Cathedral dean of
Växjö. Travelled in Russia.
Correspondent of Linnaeus.
] has promised to arrange.

Linnaeus writes that his journey to Falun has taken four days as he has had to walk half of the way due to the lack of snow for sleighing. Linnaeus writes that his father-in-law [Johan MoraeusMoraeus, Johan (1672-1742).
Swedish. Town physician at Falun,
Linnaeusís father-in-law.
] is unable to speak and in fact dying.

His mother-in-law [Elisabeth Hansdotter MoraeaMoraea, Elisabeth Hansdotter
(1691-1769). Swedish. Linnaeusís
mother-in-law. Married to Johan Moraeus.
Correspondent of Linnaeus.
] is worried. All this is, however, nothing compared to Mennanderís unhappy situation and grief [Mennanderís wife, Ulrica MennanderMennander, Ulrica (1721-1742).
Swedish. Wife of Carl Fredrik Mennander,
born Palén, sister of Christina
Margareta Stenman.
had died].

Linnaeus advises Mennander to go to Stockholm or somewhere for a couple of weeks to get away from the place of sorrow. Linnaeus expresses his condolence.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 235-236). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev frŚn och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 311 .