Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0475 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 3 December 1742 n.s.
Dated 1742 23 Nov.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

H[err] President.

Tack för så många communicationer.

Jag ser at Herrar Membra äro resonable at antaga Ledamöter utan at de först ingifwit observationer, det likwähl ej en gång utan flere blefwit resolverat. jag har intet emot dem, ty alle äro braf karlar, doch tror jag ej, att H[err] Assessor Rothman i Wexiö, som de utvoterade war sämbre än någon af dem.

Nu blifwer jag aldeles confunderad af H[err] Baron Cederhielms lök, som sannerl[igen] aldrig är St. Britas Lök ifrån Wadstena, ty den är helt annan sort, den jag där tagit och sedt själf, och som där skall fördrifwa Mulwadar.

Den löken, som Apotekaren Sahlberg gaf mig i fior, som han sade fördrifwa möss, den är den rätta StBrittae löken, som kommit ifrån Wadstena. Men H[err] Sahlbergs är wida åtskild ifrån H[err] Baron Cederhielms.

Med et ord

H[err] Sahlbergs lök är Allium foliis lanceolatis, scapo nudo semicylindraceo, bulbo setis obvallato, vide Kong[iga] Wettensk[aps] Academiens acta 1741 p. 191 no 33.

H[err] Baron Cederhielms lök, så mycket kan dömas af den öfwerskickade, är Porrum capitulo bulboso erecto foliis planis subcrenatis, vaginis ancipitibus. Wettenskaps Acad[emiens] Handl[ingar] 1741. p. 191 no 34.

Bed H[err] Sahlberg ej förhasta med sin observation, ty han gaf mig lökar i fiohl. jag strödde omkring i kamaren, hade doch öfwerflodig möss i kammaren hela åhret; och wet jag ej annat än at de borttagit en hop med lökar ifrån mig sedan jag kom hem, dem jag förde från Wadstena.

Om H[err] Baron Cederhielms lök fördrifw[e]r mulwadar, så är det undran huru de kunna trifwas på Gotland och Öland.

Den löken som i Wadstena sägs fördrifwa mulwadar, är H[err] Sahlbergs lök; men jag kan ej concipera huru mulwadar skulle koma in i Kloster trägården i Wadstena, som är murad med ler och lagd med diupt fundament; så at muren fördrifwer mulwadar i Wadstena, ej löken. jag will doch ej disputera, at de ej må säga mig blefwit gräligh sedan jag kom hit.

Om intet Assessor Rothmans swamp kommer in i nästa quartal, skall jag utbedia mig honom till de latinska acter.

I dag går min swärfars och min observation öfwer till Kongl[iga] Academien.

När Membra tryckas, torde jag få hetta Medicinae och Botanices Professor, emedan Profess[or] Rosen och jag bytt halfwa Professionerne, och han altså där emot Medicinae och Anatomiae Professor.

Hur går det med dem som intet gifwit något in, ej häller giort någon synnerl[ig] tienst. Få nu se om I hafwen hiertat på rätta stället.

förbl[ifwer]
Min H[err] Brors
trogne dräng
C. Linnaeus

Upsala 1742
Nov[embris] 23

Kongl[iga] Wettenskaps Academiens President
Wälborne H[err] Daniel Tilas
Stockholm.

upSUMMARY

The letter is addressed to the President of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, where Jacob Wrede af ElimäWrede af Elimä, Jacob
(1696-1758). Swedish. Captain. County
governor of Savolax and
Kymmenegård 1747-1753, Finland.
was elected President October-December 1742, but the addressee on the letter is Daniel TilasTilas, Daniel (1712-1772).
Swedish. Nobleman. Mineralogist,
official heraldist, genealogist.
Correspondent of Linnaeus.
].

Linnaeus thanks for many communications.

Linnaeus notes that the members of the Academy, against previous agreement, have accepted new members that have Johan Stensson RothmanRothman, Johan Stensson
(1684-1763). Swedish. Physician and
botanist. Studied at Harderwijk and
Leiden under Boerhaave. Influenced by
Sébastien Vaillant, whose theory
on plant sexuality he introduced to his
pupil, Linnaeus, while he was lecturer
at Växjö gymnasium.
, who was outvoted, probably not was worse than the accepted.

An onion presented by Carl Wilhelm CederhielmCederhielm, Carl Wilhelm
(1705-1769). Swedish. Nobleman,
chamberlain, one of the six founders of
the Royal Swedish Academy of Sciences.
is certainly not S:t Brita’s onion from Wadstena and it is not the kind that drives off moles.

An onion from Johan Julius SahlbergSahlberg, Johan Julius
(1680-1753). Swedish. Apothecary of the
Admiralty.
, which Sahlberg suggests can drive off mice, is the real S:t Brita’s onion from Wadstena.

Sahlberg’s onion is Allium fliis lanceolatis described in the transactions 1741 p. 191 no 33.

Cederhielm’s onion is Porrum eapitulo bulboso erecto described in the transactions 1741 p. 191 no 34.

Linnaeus has not succeeded to drive off mice with Sahlberg’s onion.

Linnaeus seems to have doubts if Cederhielm can drive off moles from Öland and Gotland with his onion.

The onion, which in Wadstena is said can be used to drive off moles, is Sahlberg’s onion. Linnaeus wonders, however, how the moles can manage to get into the monastery garden which is surrounded by a wall.

Linnaeus will, if Rothmans observation on fungus is not accepted for publication [Linnaeus refers to “En sälsam swamp funnen i Småland”Rothman, Johan Stensson "En
sälsam swamp funnen i
Småland", KVAH (1742).
], recommend it for publication in the Acta societatis regiae scientiarum Upsaliensis Acta societatis regiae
scientiarum Upsaliensis
(Stockholm
1740-1751).
.

Observations by Linnaeus [“Förtekning af de färgegräs, som brukas på Gotland ock Öland”Linnaeus, Carl
"Förtekning af de
färgegräs, som brukas på
Gotland ock Öland",
KVAH (1742), vol. 3, 20-28.
Soulsby no. 369.
] and his father-in-law [Johan MoraeusMoraeus, Johan (1672-1742).
Swedish. Town physician at Falun,
Linnaeus’s father-in-law.
, whose observations was entitled “Beskrifning öfwer ängens skötsel kring Faluns bergslag”Moraeus, Johan "Beskrifning
öfwer ängens skötsel
kring Faluns bergslag", KVAH
1742.
] have been sent to the Academy.

Following an exchange with Nils Rosén von RosénsteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
of parts of their university duties, Linnaeus suggests that he should be listed as Professor of Medicine and Botany and Rosén Professor of Medicine and Anatomy.

Linnaeus asks what will happen to those members that have not yet submitted any observations or provided special services?

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XIII, 68). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 92-95   p.92  p.93  p.94  p.95.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 25-27   p.25  p.26  p.27.