Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0480 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 24 January 1743 n.s.
Dated 1743, Jan. 13.. Sent from Falun (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Min egen Bror

Min Brors förra bref hade jag wähl från Stockholm, men wiste ej om mitt swar skulle gå på stockholm äl[le]r Upsala tillbakas.

Den högste uppehålla Min H[err] Bror i detta åhr med hälsa lycka och nöje som allenast är mächtig at ärsättia all den skada, alla de olyckor och sorger, af hwilka M[in] Bror måste förledit åhr blifwa et exempel. Gud upehålla min Bror wid at ståndachtigt finna, så kan alt annat äntel[ige]n restituteras, fast det synes otroligt i första påseende.

Så snart jag förmår något litet afstöka, skall jag skynda mig till upsala, at få fägna mig af M[in] H[err] Brors kiära sälskap. Helsa emedlertid wännerna, och lef städse min oförändrade wän,

jag är oaflåtel[igen] min H[err] Brors
trognaste dräng.
Carl Linnaeus

1743, jan[uarii] 13. Upsala

Philosophie Adjuncten
wid K[un]gl[iga] Acad[emien] i Åbo
Höglärde Magistern
H[err] Carl Mennander
Upsala.

upSUMMARY

Linnaeus writes a letter of consolation to Carl Fredrik MennanderMennander, Carl Fredrik
(1712-1786). Swedish. Archbishop and
scientist. As bishop of Åbo he
promoted science. A new chair in
chemistry, a laboratory, a botanical
garden were founded at his initiative. A
close friend of Linnaeus. Husband of
Ulrica Mennander and Johanna Magdalena
Mennander. Father of Carl Fredric
Fredenheim. Correspondent of Linnaeus.
[Mennander’s wife, Ulrica MennanderMennander, Ulrica (1721-1742).
Swedish. Wife of Carl Fredrik Mennander,
born Palén, sister of Christina
Margareta Stenman.
had died] and writes that he has received Mennander’s letter written in Stockholm [this letter has not come down to us], but he does not know whether to send the answer to Stockholm or to Uppsala.

Linnaeus writes that he will visit Mennander in Uppsala soon and asks him to forward Linnaeus’s best regards to all their friends.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 237-238). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 312 .