Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0481 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Jacob Faggot, 17 January 1743 n.s.
Dated 1743 d. 6. Jan.. Sent from Falun (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Mine Herrar.

Af Kongl[ige] Academiens bref genom Des secreter H[err] Fagott har jag med mycken fägnad förnummit Kongl[ige] Academiens störste gunst för des afledne Ledamot, min Sal[ig] Swärfader Moraeus i det Kongl[ige] Academien genom H[err] Professor Spoering anstaltat at en publique Parentation till den dödes heder kommer på ett så lystert ställe allmänt at hållas. hwilken stora heder jag med samtel[iga] af den dödes sterbhus med djupaste wördnad och tacksäjelse bemöter och städse bemöta skolom.

Det är ock wåres, af samma sterbhus ödmiuka begiäran det Kongl[ige] Academien täcktes samma Parentation låta trycka på wår omkostnad, då wij penningar öfwerstyra skolom så snart rächning därpå oss blifwer tillstäld. wij sågom gierna at 500 exemplar blefwo tryckte, af hwilka et kunne tilldelas hwario ledamot af Kongl[ige] Academien, des utom 150 af academien distribueras till hwilka helst academien behagade, doch utan betalning; då wij kunne af samma uplag få för oss 300 exemplar.

jag för mig skulle önska at samma parentation blefwo tryckt i samma format, som de förra Orationer och academiens acter.

Skulle academiens upläggare äl[le]r Boktryckare behaga at på försök ännu flere uplägga, dem han sielf föryttra kunne, må det stå honom frit, allenast han sielf består papper och det ringa som öfwer löper på hwart hundrade af dem han sielf behåller.

jag kan ej annat se, än at en sådan methode at hedra de afledne ledamöter, lärer blifwa starkare än något annat praemium, at förmå hwario Ledamot till sin yttersta skyldighet, däräst en honet ambition och ett hederligt namn har sit gambla wärde.

förbl[ifwer]
Mine Herrars
ödmiuke tienare
C[arl] Linnaeus

Fahlun
1743
d[en] 6. Jan[uari]

jag har ännu ej fått något quartal af Kongl[ige] Academien för jul[i] Aug[usti] Sept[ember]; fast jag sökt wisa all flit at inkomma med mine enfaldige rön; hoppas få dem med de siste, ju förr ju heldre, till Fahlun här jag blifwer wid pass en månad.

Kongl[ige]
Wettenskaps Academien
Stockholm

upSUMMARY

The Secretary at the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] Jacob FagottFaggot, Jacob (1699-1777).
Swedish. Initiated the redistribution of
land holdings in 1753, inspector of the
office of land-surveying. Secretary at
the Royal Swedish Academy of Sciences
1742-1744. Brother of Petter Faggot.
has in a letter to Linnaeus informed him that Academy has asked Herman Diedric SpöringSpöring the Elder, Herman
Diedric
(1701-1747). Swedish.
Professor of medicine at Åbo in
1728. Father of Herman Diedric
Spöring the Younger.
to arrange a public meeting to commemorate Linnaeusís deceased father-in-law Johan Moraeus Moraeus, Johan (1672-1742).
Swedish. Town physician at Falun,
Linnaeusís father-in-law.
.

Linnaeus wishes that the obituary should, at his expense, be printed in 500 copies of which he would like to receive 300. [The obituary was published the same year, Johannis Moræi [...] äre-minneSpöring the Elder, Herman
Diedric
Johannis Moræi
[...] äre-minne [...]

(Stockholm, 1743).
].

PS. Linnaeus says that he has not yet received any copy of the proceedings [Linnaeus means Kungliga Vetenskapsakademiens handlingar Kungliga
Vetenskapsakademiens handlingar

(1739-) (Transactions of the Royal
Swedish Academy of Sciences).
] for the third quarter of the (previous) year.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 95-96   p.95  p.96.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 28-29   p.28  p.29.