Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0503 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 30 August 1743 n.s.
Dated 1743, d. 19. Aug.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min förtrognaste Bror.

Brefwet med Sedelen på 100 daler fick jag, den med 19 daler 6 · / · lämnas idag till magister Kraftman. Prof[essor] Ulen är nu här; lått se k[iäre] Bror att han på något sätt kan winnas och at, där det skulle gå an med förslaget at Bror då har någon stark hand i stockholm att lita på. At råda Min Bror dröja, deräst förenämde herre ej kan winnas, kan jag eij på mitt samwete; ehuru gierna jag sjelf det sågo; ty älliest lärer näppel[igen] Bror komma på förslaget. Men skulle han willia med allwaro hielpa till, kan jag ej se med mindre Bror woro säker om förslaget, hälst då några på andra sidan äro säkre.

Stenarna har jag ännu ej haft tid röra, de skola doch i sinom tid ej förgiätas.

War så god och fråga H[err] Grill hwad 150 gyllen på Amsterdam, skulle kosta i.e. hur mycket han skall hafwa för en sedel af 150 gyllen uti Amsterdam.

förbl[ifwer]
Min trogne Broders
ödmiuke tienare
Carl Linnaeus.

Upsal[a] 1743.
d[en] 19 Aug[ustii]

[address]
Magister
Edle och Höglärde
H[err] Carl Mennander
Philosophicae facultatis Adjunctus
wid Åbo Academiae
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Fredrik MennanderMennander, Carl Fredrik
(1712-1786). Swedish. Archbishop and
scientist. As bishop of Åbo he
promoted science. A new chair in
chemistry, a laboratory, a botanical
garden were founded at his initiative. A
close friend of Linnaeus. Husband of
Ulrica Mennander and Johanna Magdalena
Mennander. Father of Carl Fredric
Fredenheim. Correspondent of Linnaeus.
to tell him that he has received the 100 daler-note [if this was enclosed with a letter from Mennander, this letter has not come down to us], the 19 daler 6 · / · note will be handed over to Johan KraftmanKraftman, Johan (1713-1791).
Swedish. Economist and mathematician at
the university of Åbo.
today. Linnaeus discusses the support Mennander might get from Ulen [presumably Petrus UllénUllén, Petrus
(1700-1747). Swedish. Professor of
philosophy and theology, Uppsala.
].

Linnaues writes that he has had no time for the minerals. He asks Mennander to ask Grill [presumably Anthoni GrillGrill, Anthoni (1705-1783).
Swedish. Merchant in Amsterdam. Brother
of Claes Grill and Johan Abraham Grill.
] for the cost of 150 guilders in Amsterdam.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 243-244). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 313-314 .