Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0504 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 20 August 1743 n.s.
Dated 1743, Aug. 9.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min trogne Bror,
gamble pepröfwade Wän,

Tack för min Brors bref. jag har intet förtienat något beröm, ej sökt at winna någon tack. jag har ej tröstat, emädan jag mig kände sjelf, wiste de gåfwor fattades mig; fruchtade röra och stryka det sår, som endast genom tiden och ro kunna någorlunda helna, fast aldrig totalt hielpas. jag kunna ej trösta där jag ej skolat med hala och falska ord willia föreställa en orichtig sak; min tro mot en sådan enda wän, tillät det ej.

jag har ej sökt meritera Eder wänskap genom fåfänga anstalter, dels at jag ej skulle där igenom obligera Eder tillbakas; dels at jag ej skulle påminna en wän, den förflutna tiden i annat stånd.

Will, min Bror, lämna mig at jag utan fiäs warit enfaldig, utan flärd, så har jag alt det jag önskat.

Låt mig wetta hwad utslag det tager hoos den som sökas skall; jag skall intet förgiäta at giöra så mycket som jag kan.

Gud hielpe oss om owäder skall så snart komma på den starka stormen, som warit hafwer.

hälsa den ärlige Professor Spoering

jag [...] dom äfwen aflägga wördsam tacksäjelse för all den reelle tienst och högsta förtroende som jag åhtniutet af Min Brors olycklige [...] [...] wår strand.

för[blifwer] M[in] H[err] Brors
trogne och lydige
Linnaeus

1743. Aug[ustii] 9. Upsal[a]

[address]
Philosophiae Adjuncten
wid Äbo Academiae
Edle och Höglärde Herren
H[err] Carl Menander
Stockholm

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 241-242). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 313 .