Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0506 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 1 October 1743 n.s.
Dated 1743 d. 20. Sept.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Egen Bror.

jag war ett par dagar på landet hoos Baron Du vald, at jag altså ej kunde beswara min Brors bref.

Nu höres ej mehr af prof, få se hwad de tänka; men det sägs at Bibliothekarie Norrelius söker. han har ock giort sig förträffelig familiare mot mig på ett par dagar, men af begynnelsen war det ej så. doch har han ännu ej inlagt.

Det är swårt råda M[in] Bror hwarken til äl[le]r ifrån, så wida man ej kan se hur det går. hwad de giöra i faculteten wet jag ej, som intet willia fram med sin utlåtelse.

jag ser ej tempo för M[in] Bror at resa nu utom lands, för än Bror kommit till någon Profession, tro mig, där på giörs ingen reflexion då man kommer hem; och om ypning blifwer men man är borto, taga de för sig som äro hemma; det är ofelbart.

Hwad jag skall säga om den andra saken wet jag ej nu, ty jag fick spöria at flickan war lofwad af min SwärModer till någon, jag skref där om till min Swärmor, men fick intet swar.

Min Brors Swägerska har beklagat sig högel[ige]n för fru Klingenstierna, och wet ej på hwad sätt hon skall slippa ifrån Ihrens fru.

Lef wähl jag är
M[in] H[err] Brors
lydige dräng
C[arl] Linnaeus.

Upsal[a] 1743: 20 sept[embris]

[address]
Philosophiae Magistren,
Edle Höglärde
H[err] Carl Fr[edrik] Menander
Adjunctus wid Äbo Academiae
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Fredrik MennanderMennander, Carl Fredrik
(1712-1786). Swedish. Archbishop and
scientist. As bishop of Åbo he
promoted science. A new chair in
chemistry, a laboratory, a botanical
garden were founded at his initiative. A
close friend of Linnaeus. Husband of
Ulrica Mennander and Johanna Magdalena
Mennander. Father of Carl Fredric
Fredenheim. Correspondent of Linnaeus.
and tells him that he has not been able to answer his letter [this letter has not come down to us] as he has been visiting Duvald [Johan Diedric DuwallDuwall, Johan Diedric
(1723-1801). Swedish. Baron, military
officer, in 1786 appointed to marshal.
] in the country.

Linnaeus writes that it is said that the librarian Andreas NorreliusNorrelius, Andreas (1679-1749).
Swedish. Librarian of the University of
Uppsala. Correspondent of Linnaeus.
is applying for the position and that he has exerted himself to be friendly towards Linnaeus. Linnaeus writes that he finds it difficult to give Mennander advice and that he has no information from the faculty.

Linnaeus advises Mennander not to travel abroad before he has got a position, but to stay at home and look after his own interests.

Linnaeus writes that he has written to his mother-in-law [Elisabeth Hansdotter MoraeaMoraea, Elisabeth Hansdotter
(1691-1769). Swedish. Linnaeus’s
mother-in-law. Married to Johan Moraeus.
Correspondent of Linnaeus.
] about the girl they discussed earlier, but he has not received an answer.

Linnaeus writes that Mennander’s sister-in-law [presumably Christina Margareta StenmanStenman, Christina Margareta
Swedish. Sister of Ulrika Mennander,
wife of Georgius Stenman, and later
Henrik Hassel, born Paléen,
sister-in-law of Carl Fredrik Mennander.
] has complained to Mrs. Klingenstierna [Ulrika KlingenstiernaKlingenstierna, Ulrika
(1712-1752). Swedish. Wife of Samuel
Klingenstierna, born von Roland.
] about how to get away from Mrs. Ihre [Sara Charlotta IhreIhre, Sara Charlotta
(1714-1758). Swedish. Wife of Johan
Ihre, born Brauner.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 245-246). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 314 .