Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0509 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 30 October 1743 n.s.
Dated 19. Oct. 1743.. Sent from Uppsala (Sweden) to Åbo (Finland). Written in Swedish.

Min Bror.

Tack för dit bref. det är wähl du kom öfwer med hälsan.

Så snart voteringen skulle ske, och jag såg hwad skulle ske, skref jag till Brors commissionaire i Stockholm, och låt det wetta, som säkert giort bror där af delachtig.

jag war säker at alla mina specielle wänner skulle votera på Min Bror, men just 2 dagar för än voteringen skedde slogo de om, ty de trodde mig intet, utan at de andre wille endast bruka Min Bror till at utesluta Bibl[iothekarie] Burman. De andre där emot togo mine wänners ändring upp för godt tekn. jag törs ej förtro alt pennan. Bror får sielf engång se voteringen &c.

Ihre, Eckerman, Matthesius, Ulen, Frondin, Grönvall, Rosen, Asp, Winbom, Melander voterade på Hydren, Julin, Menander, Celsius, Klingenstierna, Berch, Solander, Beronius, O[lof] Celsius på Hydren, Julin, Burman.

Linnaeus på Julin, Menander, Burman

Altså fick

Julin 17 röster, och primus på förslaget,
Hydren 16 secundus
Menander 11, tertius
Burman 7 utom [förslaget].

Nu är redan de 2 Julin och Hydren i stockholm at söka sit bästa; Bror är uti Åbo, men jag försäkrar det går ej så fort, ty Burman har redan rest at klaga på förslaget, så at för än det blifwer bestält för än det blifw[e]r communicerat, swart och remitterat och afgiort se wij juhl.

emedlertid hade ing[en] trot det skolat gåt så lyckel[ige]n.

Det war artigt at se huru de som voterade på min Bror woro hoos mig, at persuadera mig votera på min Bror, då jag det försäkrade, woro de så nögde som de kunne wara. Men sedan jag voterat woro de alla så bistra, som nögde för uht, ty deras högsta finis war at få Hydren på primum locum, som gno mit votum blef 2 dus.

Nu lärer Räntemästaren ej söka med allware det är jag säkert, Hydren är ej insinuant; af Burman giör helt, så at om man har goda gynnare i stockholm, kan lät ske, at de alla mista stycket, Gud gifwe dig lycka.

Hade jag det trot, aldrig hade jag rådt till bortfarten; men kanske den favoriserade Brors petition.

Lef wähl, helsa H[err] Prof[essor] Spöring

Din
Linnaeus

Ups[ala] d[en] 19 Oct[obris] 1743

[address]
Philosophiae Adjuncten
Edle och Högl[ärde]
H[err] Carl Mennander
Åbo

upSUMMARY

Linnaeus thanks Carl Fredrik MennanderMennander, Carl Fredrik
(1712-1786). Swedish. Archbishop and
scientist. As bishop of Åbo he
promoted science. A new chair in
chemistry, a laboratory, a botanical
garden were founded at his initiative. A
close friend of Linnaeus. Husband of
Ulrica Mennander and Johanna Magdalena
Mennander. Father of Carl Fredric
Fredenheim. Correspondent of Linnaeus.
for his letter [this letter has not come down to us] and is pleased to hear that Mennander has recovered.

Linnaeus writes that he has written to Mennander’s agentMennander’s agent, Swedish.
Carl Fredrik Mennander´s agent in
Stockholm, for example Johan Rozir.
in Stockholm [Johan RozirRozir, Johan (1709-1789).
Swedish. Officer, politician, president
of the Svea Court of Appeal and the
Attorney General.
] and Linnaeus is convinced that the agent has been in contact with Mennander with information.

Linnaeus informs Mennander that he was convinced that all his friends would vote for Mennander, but that he has found out that they were only voting for Mennander in order to expel Olof Abraham BurmanBurman, Olof Abraham
(1709-1759). Swedish. Professor,
librarian at Uppsala. Clergyman at
Offerdal.
: Johan IhreIhre, Johan (1707-1780).
Swedish. Philologist. Professor of Latin
and later of eloquence and political
science at Uppsala.
, Eckerman [Petrus EkermanEkerman, Petrus (1696-1783).
Swedish. Eloquentiae professor, Uppsala.
], Gabriel MathesiusMathesius, Gabriel (1705-1772).
Swedish. Professor of theology,
Uppsala.
, Vlen [Petrus UllénUllén, Petrus
(1700-1747). Swedish. Professor of
philosophy and theology, Uppsala.
], Berge FrondinFrondin, Berge (1718-1783).
Swedish. Doctor of history and political
science at Uppsala. Librarian at the
university library.
, Anders GrönvallGrönvall, Anders
(1671-1758). Swedish. Professor of
ethics and political science at Uppsala.
, Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
, Mattias AspAsp, Mattias (1696-1763).
Swedish. Dean, and professor of
theology, Uppsala. Father of Petrus Asp
and Maria Catharina Moman, father-in-law
of Jonas Moman.
, Anders WinbomWinbom, Anders (1687-1745).
Swedish. Professor of theology, Uppsala.
, Erik MelanderMelander, Erik (1682-1745).
Swedish. Professor of theology, Uppsala.
voted for Lars HydrénHydrén, Lars
(1694-1789). Swedish. Professor of
poetry 1744 and of theology 1753,
Uppsala. Dean at the Uppsala cathedral
1764. Father of Anna Catharina Waldius
and father-in-law of Erik Waldius.
, Julin [Peter JulinskiöldJulinskiöld, Peter
(1709-1768). Swedish. Treasurer of
Uppsala University. 
], and Mennander. Anders CelsiusCelsius, Anders (1701-1744).
Swedish. Professor of astronomy,
Uppsala. Correspondent of Linnaeus.
, Samuel KlingenstiernaKlingenstierna, Samuel
(1698-1765). Swedish. Physicist and
mathematician, professor of experimental
physics at Uppsala. Correspondent of
Linnaeus.
, Anders BerchBerch, Anders (1711-1774).
Swedish. Professor of economics,
Uppsala.
, Daniel SolanderSolander, Daniel (1707-1786).
Swedish. Professor of Law, Uppsala.
Married to Anna Margareta Solander.
Brother of Carl Solander and uncle to
Daniel Solander. Correspondent of
Linnaeus.
, Magnus BeroniusBeronius, Magnus Olai
(1692-1775). Swedish. Professor of
theology, Uppsala. Bishop of Kalmar in
1745, archbishop in 1764.
, Olof CelsiusCelsius, Olof (1716-1794).
Swedish. Bishop, historian, politician.
voted for Hydrén, Julin, Burman. Linnaeus voted for Julin, Mennander, Burman. The outcome of the voting was: Julin got 17 votes and was the first choice, Hydrén got 16 votes and was the second choice and Mennander got 11 votes and was third choice. Burman got 7 votes and was expelled.

Linnaeus states that Julin and Hydrén are now in Stockholm and Mennander is in Åbo. Linnaeus writes that Burman will appeal against the result, and that the final result will not be published before Christmas. Linnaeus writes that he finds it amusing to be asked by his friends to vote for Mennander. However, in the end they were very disappointed with the result as they had wanted Hydrén to be first choice.

Linnaeus speculates about the outcome of Burman’s appeal and writes that if he had know this he had never advised Mennander to leave Stockholm.

Linnaeus asks Mennander to send his regards to Herman Diedric SpöringSpöring the Elder, Herman
Diedric
(1701-1747). Swedish.
Professor of medicine at Åbo in
1728. Father of Herman Diedric
Spöring the Younger.
.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 248-249). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 315 .