Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0513 • Abraham Bäck to Carl Linnaeus, 5 October 1743 n.s.
Dated 5 Octob. n. st.. Sent from Paris (France) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Högädle och widtberömde Herr Professor.

Efter min ankomst til Paris, har jag en gång hafft den ähran at skrifwa Herr Professorn et bref til. Jag hoppas at det är richtigt framkommit. Af Magister Klingenberg, som följer Grefwinnan De la Gardie, har jag med nöije hördt Herr Professorns wälmågo, then jag af hiertat önskar länge måtte continuera.

Thet har lyckats bättre för mig med fröns öfwerskafiande til Herr Professorn, denna gången än ifrån London. Ther war mig omöijeligit at wänta ut den sena och långsama Master Miller, ehuru jag böd til på alla maner at få honom til at hålla sin ord. Theremot har jag allenast behöfft at påminna D[octor] Bernhard Jussieu, som med nöije dragit försorg om them och gifwit nödiga ordres. En ung Doctor ifrån Caen i Normandie, eléve af M[onsieur] Bernhard och snäller i Historia naturali, kiär i Systema Botanicum Sexuale, och önskande at få bekantskap med Herr Professorn, har tillika med mig lagt fröna tillsamman, som jag nu har den äran at i et pacqvet öfwersända med Herr Adlercrants. The äro uttagne efter Herr Professorns bref och memorial til H[err] Bernhard för et åhr sedan.

Jag har fådt til skiänks några 30 Aloes, Cactus, Mesembryanthemum &c. med flera sådana semper viventes i sina pottor; om jag wiste at Herr Professorn hade någon brist på sådana, och jag tordes så sent på åhret, så skulle jag sända dem öfwer och giöra present deraf til Hortus Botanicus. Jag berättade för M[onsieur] Reaumur, thet H[err] Professorn skrifwit, efter wanligheten nytt och wackert om Myran uti Actis Acad. scient. stockholmensis. Han önskade at få se det, förr än han gifwer ut den Volumen som skal handla om Myran. Jag önskar at kunna tjena honom med någon öfwersättning om Herr Professorn wille sända honom den tomen, efter ingen ting finnes här, utom en eller twå, som blifwit skänckta til M[onsieur] Bernhard Jussieu. M[onsieur] Reaumur låter anmäla mycken hälsning til Herr Professorn. Han är ganska höflig och benägen emot mig, och har gifwit mig frihet at se sit Cabinett när jag behagar.

Både han och M[onsieur] Bernhard Jussieu äro nu i Provincierna wid hafsstranderna at leta något nytt. Jag hade rest med M[onsieur] Jussieu, om jag den tiden hade hafft lof af Min Mor, at blifwa i Paris hela detta åhret, såsom jag nu sedermera har fådt.

På begäran har jag öfwersatt i Latin Herr Professorns oration om Märkwärdighet i Insecterna. Alla Herrar curieusa, som sedt henne, tycka ganska wel om henna, och M[onsieur] Bernhard will låta trycka henna med något annat Herr Professorns. En hökhandlare har för lång tid publicerat at [han skall utgifwa] H[err] Professorns Systema Naturae med fransöska namn i stället för Swenska. Jag wet eij hwilken påtager sig det arbetet; En Monnier Bror med Astronomen och nyligen membre de l’Academie des Sciences, will öfwersättja Regnum Vegetabile.

Nyligen är hitkommen en bok, under Titel: Musaeum Richterianum continens fossilia, animalia, vegetabilia marina illustrata observationibus et iconibus cura Hebenstreitii Lipsiae 1743; in folio kostar 50 livres. Jag märckte at han eij har observerat leges Systematicas, eij brukat andra Auctorers namn, åtminstone intet nämnt ellr citerat dem. Synonoma äro likwel nödiga i et så stort wärck.

Här har warit et stort buller mellan Medicos och Chirurgos. En Kungl[ig] förordning utgafs för några månader, som befallte, at ingen skulle antagas Chirurgien de St. Cosme, som icke war maitre és arts. derpå wille Chirurgi förmena Medici at wara närwarande och assistera wid Chirurgor[um] asperantium Examen; hwaröfwer medici beswärade sig hos Parlamentet, som efter många förhör och advocaternas discurser pro & contra slöt saken til medicorum faveur.

Jag täncker blifwa i Paris til först på wåhren nästa åhret, och derefter anträda resan til tyskland; om Gud behagar. Herr Professorn behagar anmäla min ödmiuka respect til förnäma familien, och flera mina Gynnare och wänner. Jag lefwer med all uprichtighet

Högädle och Widtberömde Herr Professorns ödmiuke tjenare
Abraham Baeck.

Paris d. 5 Octob. n. st:
1743.

upSUMMARY

Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
has already written one letter to Linnaeus since he came to Paris [this letter has not come down to us]. He hopes that Linnaeus has received it.

Bäck has heard from Carl Klingenberg Klingenberg, Carl (1708-1757).
Swedish. Secretary of Uppsala
University.
, who is accompanying the Countess de la Gardie [Hedvig Charlotta De la GardieDe la Gardie, Hedvig Charlotta
(1695-1745). Swedish. Wife of Magnus
Julius De la Gardie. Settled in France
in 1741.
], that Linnaeus is well, and he hopes that will continue.

Bäck has been more successful with the seeds here than in London, where he had not been able to make the late and slow Philip MillerMiller, Philip (1691-1771).
British. Gardener of the Chelsea Physic
Garden. Corresponded with many
botanists. His rich herbarium was sold
to Joseph Banks. Correspondent of
Linnaeus.
give him what he wanted. In Paris, Bernhard de JussieuJussieu, Bernard de
(1699-1777). French. Professor of
botany, brother of Antoine and Joseph de
Jussieu. Demonstrator at the Jardin des
plantes. Sébastien Vaillant’s
successor. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu. Correspondent of Linnaeus.
has helped him very well. One of his pupils has helped Bäck to arrange them in a package that he will send with Carl Fredrik AdelcrantzAdelcrantz, Carl Fredrik
(1716-1796). Swedish. Architect and
surveyor to the royal household.
. They are the seeds that Linnaeus had written to Jussieu about a year earlier [this letter has not come down to us]. Bäck has also got as free gifts about thirty specimens of aloe, cacti and other similar plants in pots, and if Bäck knew that Linnaeus lacked them, Bäck could risk it being late in the year and send them to the Uppsala University Botanical Garden. Bäck had told René-Antoine Ferchault de RéaumurRéaumur, René-Antoine
Ferchault de
(1683-1757). French.
Physicist and naturalist. His works
cover geometry, technology, mineralogy,
ornithology. His collections of natural
history objects, mineralogy etc. were
given to the Académie des
sciences after his death. Correspondent
of Linnaeus.
that Linnaeus had written about the ant in the transactions of the Royal Swedish Academy of Sciences, Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, [Bäck refers to, "Carl Linnaei anmärkning öfwer wisen hos myrorne"Linnaeus, Carl "Carl
Linnaei anmärkning öfwer wisen
hos myrorne", KVAH, 2
(1741), 37-49. Soulsby no. 1136.
], and Reaumur had asked to see that paper before publishing the volume of his work, where he shall treat the ant [Bäck refers to the, Mémoires pour servir à l’histoire des insectesRéaumur, René-Antoine
Ferchault de
Mémoires
pour servir à l’histoire des
insectes
, I-VI (Paris 1734-1742).
]. Bäck will translate it for him, if Linnaeus just sends him the volume, as the transactions of the Royal Swedish Academy of Sciences is not available in Paris except for the few issues that Jussieu has got from Linnaeus. Reaumur sends his greetings to Linnaeus. He has allowed Bäck to visit his collections freely. At the present, Reaumur and Jussieu are by the sea to collect specimens, and if Bäck had known that he would be allowed to stay in Paris the whole year, he would have gone with them.

On request, Bäck has translated Linnaeus’s oration about remarkable things in the insects [Bäck refers to, ”Tal, om märkwärdigheter uti insecterne”Linnaeus, Carl Tal, om
märkwärdigheter uti
insecterne, hållit för
wettenscaps academien uti auditorio
illustri, då första
praesidentskapet aflades 1739. d. 3.
october
(Stockholm, 1739). Soulsby
no. 1341.
]. Everybody liked it, and Jussieu wants to have it printed together with something else by Linnaeus. A printer has announced that he will publish Systema naturae with French names, but Bäck does not know who will make the translation. Louis Guillaume Le MonnierLe Monnier, Louis Guillaume
(1717-1799). French. Physician and
naturalist. Professor of botany at the
Jardin des plantes in Paris. Personal
physician of Louis XV. Correspondent of
Linnaeus.
, the astronomy’s brother [Pierre-Charles Le MonnierLe Monnier, Pierre-Charles
(1715-1799). French. Astronomer. Member
of the French expedition to Lapland in
1736-1737 to determine the shape of the
earth.
] and recently elected member of the Academy of sciences in Paris [Académie royale des sciences, ParisAcadémie royale des sciences,
Paris,
French. The French
Académie des sciences was founded
in 1666 and became a royal academy in
1699. Correspondent of Linnaeus.
], will translate the ”Regnum vegetabile”.

Johann Ernst Hebenstreit’s Hebenstreit, Johann Ernst
(1703-1757). German. Anatomist and
explorer. Professor in Leipzig in 1729.
Travelled in North Africa 1731-1735.
Correspondent of Linnaeus.
work Museum RichterianumHebenstreit, Johann Ernst
Museum Richterianum, continens
fossilia animalia, vegetabilia marina
illustrata iconibus et commentariis D.
Jo. Ernesti Hebenstreitii
(Leipzig
1743).
, printed in Leipzig 1743, has just reached Paris and is for sale for 50 units. It does not follow the rules of the system, and it does not mention other scholars. Synonyms are necessary in a work of that size.

Doctors and surgeons have quarrelled about their fields of interest, and the issue was settled in the Parliament where the decision was made to the favour of the doctors.

Bäck will stay in Paris until spring and then go to Germany. He asks Linnaeus to forward his greetings to his patrons and friends.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 243-244). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 6-8   p.6  p.7  p.8.