Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0516 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 4 December 1743 n.s.
Dated 1743, Nov. 23.. Sent from Uppsala (Sweden) to Åbo (Finland). Written in Swedish.

Min Bror.

Nu är saken så wida gången at Mag[ister] Burman klagat på förslaget; at förslaget är hit remitterat; at det af dem är beswarat som på honom ej voterade; at det åter ifrån Cancellairen är remitterat, som därwid war ej rent wäsende; här ligger det nu, som et pomum Ereos ibland oss, och lärer gå härifrån nästa wecka. Om då Senaten sätter Burman på förslaget och stöter Bror uht, får man först se. Ändoch lider min Brors merite här wid intet, så länge Bror ej wist sig där om sorgfällig; Ty håller jag för rådeligaste patientera till des man får se om förslaget blifwer ändrat.

Här spännes nu om wid professionen med alla kraffter, hwar har sina gynnare redan. det sägs at hwar af alla 3 wåga pengar, till 6000 daler. Nu ligger Rosen i stockholm, sägs därföre rest dit, och at ej komma hem för än juhl då Professionen är bortgifwen. det sägs at han med alla kraffter skall söka för Hydren, men om äntel[igen] han ser sig där med ej gå i Land, då lägga an för Räntmästaren, si relata refero.

Låt mig se därföre at Bror ej oförsichtigt wågar at bortkasta något.

Wid juhltiden tänker jag mig till Fahlun, skall då se till om jag kan skrapa ihop några pengar, tu nu har jag dem intet.

Det är wist kunde Min Bror få professionen, nog skulle dina wänner bispringa Bror med 400 a 500 plåtar, hwar de då toges. Men jag tillstår det ser ej så uht, som de skulle giöra tillfyllest.

Må wähl Min Bror, detta i hast, jag
beständig Min Egen Brors
lydige dräng.
C[arl] L[innaeus].

Upsala, 1743,
Nov[embris] 23.

[address]
Philosophiae Adjuncten
Edle Höglärde Herren
Magister Carl Menander
Åbo.

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Fredrik MennanderMennander, Carl Fredrik
(1712-1786). Swedish. Archbishop and
scientist. As bishop of Åbo he
promoted science. A new chair in
chemistry, a laboratory, a botanical
garden were founded at his initiative. A
close friend of Linnaeus. Husband of
Ulrica Mennander and Johanna Magdalena
Mennander. Father of Carl Fredric
Fredenheim. Correspondent of Linnaeus.
to confirm that Olof Abraham BurmanBurman, Olof Abraham
(1709-1759). Swedish. Professor,
librarian at Uppsala. Clergyman at
Offerdal.
has appealed against the result of the voting. Linnaeus informs Mennander about the coming procedure.

Linnaeus writes that all the applicants have their own supporters and reports the amount of money involved. Linnaeus tells Mennander that Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
is in Stockholm and that it is said that he will support Lars HydrénHydrén, Lars
(1694-1789). Swedish. Professor of
poetry 1744 and of theology 1753,
Uppsala. Dean at the Uppsala cathedral
1764. Father of Anna Catharina Waldius
and father-in-law of Erik Waldius.
and will not be back before Christmas.

Linnaeus advises Mennander to be careful.

Linnaeus writes that he is going to Falun for Christmas and that he will try to find some money, but there is not much hope that he will be able to raise enough.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 250-252). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 316-317 .