Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0530 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 23 January 1744 n.s.
Dated 12. Jan. 1744.. Sent from Uppsala (Sweden) to Åbo (Finland). Written in Swedish.

Min Bror.

Länge har jag nu försummat mig at skrifwa; hoppas M[in] B[ror] är så gunstig [---] [---] drögs måhlet.

Min Stockholms resa; Min Svärmors visite hoos mig med [---] [---] har borttagit alla tider.

Tack för M[in] Br[ode]r[s] många och Liuva bref.

Saken står ännu in loco quo. Burman har ännu ej nämnt att han kommit på förslaget, det doch alla tänkt och tro ännu.

Min Bror lider doch ej det minsta här wid, som ligger afsides och ej bewakar sin sak; Man tror at Hydren får säkert tiänsten, och at Burman kommer på förslaget

Så snart jag hinner skall jag laga at Gotlands beskrifning blifv[e]r afcopierad, få se om ej M[in] Br[or] trotnar på slutet wid så mycket.

Mademoiselle Pallin ligger uht på landet mäst, har nyl[ige]n kommit in, doch jag ännu ej sedt henne.

jag har ännu ej kunnat komit till Fahlun, ehuru angelägit det mig warit.

Hur går det med theologiska Professionen i Åbo? låt mig wetta.

Hans Kongl[ig] höghet och Cancellairen wäntas hit dagel[ige]n, ty hafwom wij hufwudet fult med myror.

jag önskar af alt hierta M[in] Bror et godt nyåhr och för[blifwer]
Min Egen Brors
trogne dräng
C[arl] Linnaeus

Upsala d[en] 12. Jan[uarii]
1744

[address]
Philosophiae Adjuncten
Ädel och Höglärde Herr Magister Mennander
Åbo.

upSUMMARY

Linnaeus has neglected to write to Carl Fredrik MennanderMennander, Carl Fredrik
(1712-1786). Swedish. Archbishop and
scientist. As bishop of Åbo he
promoted science. A new chair in
chemistry, a laboratory, a botanical
garden were founded at his initiative. A
close friend of Linnaeus. Husband of
Ulrica Mennander and Johanna Magdalena
Mennander. Father of Carl Fredric
Fredenheim. Correspondent of Linnaeus.
. He thanks Mennander for his many letters [these letters have not come down to us].

Linnaeus writes to Mennander to tell him that there is still no result of the vote for the professorship, but that Lars HydrénHydrén, Lars
(1694-1789). Swedish. Professor of
poetry 1744 and of theology 1753,
Uppsala. Dean at the Uppsala cathedral
1764. Father of Anna Catharina Waldius
and father-in-law of Erik Waldius.
, will most probably be appointed and that Olof Abraham BurmanBurman, Olof Abraham
(1709-1759). Swedish. Professor,
librarian at Uppsala. Clergyman at
Offerdal.
will be one of the applicants.

Linnaeus writes that he will have the Gotland travel book [Linnaeus refers to his Öländska och Gothländska ResaLinnaeus, Carl
Öländska och
Gothländska Resa på Riksens
högloflige ständers befallning
förrättad åhr 1741. Med
anmärkningar uti oeconomien,
natural-historien, antiquiteter &c
med åtskillige figurer

(Stockholm & Uppsala 1745). Soulsby
no. 202.
] copied and sent to Mennander.

Linnaeus writes that Mrs. Pallin [presumably Christina Margareta StenmanStenman, Christina Margareta
Swedish. Sister of Ulrika Mennander,
wife of Georgius Stenman, and later
Henrik Hassel, born Paléen,
sister-in-law of Carl Fredrik Mennander.
] spends most of her time in the country. She has, however, recently come back, although Linnaeus has still not met her.

Linnaeus regrets that he has not been able to travel to Falun.

Linnaeus asks Mennander to inform him about the status of the chair in theology in Åbo.

Linnaeus writes that everybody is curious about His Royal Highness, Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
, and the University Chancellor [Carl GyllenborgGyllenborg, Carl (1679-1746).
Swedish. Chancellor of Uppsala
University and Lund University. Chancery
President (Kanslipresident) at the
Swedish Government Offices (Kungliga
Kanslikollegium) in 1738. Correspondent
of Linnaeus.
] and their coming visit to Uppsala.

Linnaeus wishes Mennander a Happy New Year.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 252-253). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 317 .