Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0532 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 11 March 1744 n.s.
Dated 29. Febr. 1744.. Sent from Uppsala (Sweden) to Åbo (Finland). Written in Swedish.

Min Bror

Förslaget är hit remitterat ifrån Hans Maij[estä]t med ordres at Burman skall på förslaget upställas. Om lördag skall det beställas, få se huru det då aflöper.

Prof[essor] Hydren säges uno ore wara wiss på tiensten.

Profess[or] Velin brändes up lefwandes i Frankrike, då han fettisdag sat och spelade quadrille med 3 andra, elden kom lös i nedra våning[en], golfwet föll neder, alla upbrunno. detta fick jag igår med posten från Paris.

altså blifwa 2 tienster lediga i Åbo, den ena måste Bror få säkert.

Det är omögligt för mig projectera materie för Bror, äfv[en]n som at utlåta för en annor flickor. Men will Bror wällia, will jag skicka subsidia prompt.

Hälsa Prof[essor] Spoering, lef min wän.

jag är
M[in] H[öglärde] H[err] Brors
trogne dräng
C[arl] Linnaeus

Ups[ala] d[en] 29 febr[uarii]
1744

[address]
Monsieur
Monsieur Charles Menander
Maitres les arts
Åb[o]

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 254-255). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 318 .