Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0534 • Abraham Bäck to Carl Linnaeus, 27 February 1744 n.s.
Dated 27 febr. n. st. 1744. Sent from Paris (France) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Edle och Widtberömde Herr Professor,

Några dagar efter thet jag öfwersändt mitt sista til Herr Professorn, hade jag den äran at ärhålla Herr Professorns gunstiga bref, för hwilket jag aflägger min ödmiukasta tacksäijelse.

M[onsieur] Bernhard Jussieu ber mig hälsa H[err] Professorn mångfalldigt. Han will swara på angenäma brefwet med det första. Sänder i medlertid härjemte en liten packa med fröen. Har lofwat gifwa mig en sådan hwar wicka at öfwerstyra til Herr Professorn. Jag will draga försorg, at de richtigt komma til H[err] Grefwen och Ministern Ekeblad.

Bokför[are] David hafwer gifwit i mina händer et Exemplar af Nova Ed[itio] Gener[a] Plantar[um], med et bref, at sända til H[err] Professorn, brefwet följer härinnelycht. Boken will jag sända wid tilfälle. Hwaraf kommer det at H[err] Professorn eij satt ut pistillum på Justicia Houst[onia]. Den nya Edition har så wel copierat den senare Hollendska, at de jemwel kallat denna Editio secunda. Caeterum opus est desideratissimum omnibus Botanices studiosis Parisiis. Jag wet eij huru det hänger hop, at H[err] Professorn intet fått bref af mig på et åhr.

Jag lefwer med utwaldt nöije
HögEdle och Widtberömde H[err]
Professorns
ödmiukaste tjenare
Abrah[am] Baeck.

Paris d. 27 Febr. n. st.
1744.

[a][a] : Ms 1 [fol. 245r; added in the left
margin; there is no indication of where
it should be inserted].
Här wankas nu intet andra noveller än om fransosernas descente i England. Huru det lyckas, wet man eij ännu hittills.

A. Monsieur
M[onsieur] Charles
Linnaeus Professeur
en Medecine á
Upsal.

upSUMMARY

Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
thanks Linnaeus for his latest letter [Linnaeus to Bäck, 27 January 1744Letter L0525], which Bäck had received a few days after he sent his former letter [this letter has not come down to us].

Bernhard de JussieuJussieu, Bernard de
(1699-1777). French. Professor of
botany, brother of Antoine and Joseph de
Jussieu. Demonstrator at the Jardin des
plantes. Sébastien Vaillant’s
successor. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu. Correspondent of Linnaeus.
sends his regards to Linnaeus. He will answer the letter [the next preserved letter from Jussieu to Linnaeus is dated 7 April 1745Letter L0621], and has given Bäck a package of seeds that Bäck encloses. A similar set will be given to Bäck every week, and Bäck will send them to Linnaeus through Claes EkebladEkeblad, Claes (1708-1771).
Swedish. Count, councillor, chancellor
of Åbo University. Correspondent
of Linnaeus.
.

Bäck has received from the printer Michel-Antoine DavidDavid, Michel-Antoine
(1707-1769). French. Publisher, Paris.
a copy of a new edition of Genera plantarum [Bäck refers to the Genera plantarum, 3nd editionLinnaeus, Carl Genera
plantarum
, 3nd edition (Paris,
1743). Soulsby no. 299.
] with a letter that Bäck encloses. He will send the volume as soon as possible. He wants to know why Linnaeus has not provided the Justicia Houstonia with a pistil. The new edition has copied the Dutch edition [Bäck refers to Genera plantarum [...] Editio secundaLinnaeus, Carl Genera
plantarum [...] Editio secunda aucta
& emendata
(Leiden 1742).
] very well, so that they both can be called “editio secunda”. The work is very much in demand by all the botanists in Paris. Bäck is surprised that Linnaeus has not got any letter from him for a year. Bäck is quite well and likes Paris.

P.S. Bäck tells that he has no news other than about the conflict between France and England. It is too early to say anything about the outcome.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 245). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 10-11   p.10  p.11.

upTEXTUAL NOTES

a.
Ms 1 [fol. 245r; added in the left margin; there is no indication of where it should be inserted].