Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0535 • Axel Herman Wrangel to Carl Linnaeus, 6 March 1744 n.s.
Dated d 23 Februarii 1744. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Högädle Herr Doctor och Professor
Mon tres cher Maitre

Att iag med bref tager mig det nöijet att hos H[err] Doctoren och Professoren giöra mig påmint, hoppas iag dess mindre illa anses, som iag jemte så hög lärdom altid hos H[err] Professoren sedt större höflighet än iag kan säga. Det är mig wärkeligen et sensibelt nöije och ehuru mina Collegii små syslor och annat occuperar mig, kan iag likwäl eij neka mig denne förmon. Om iag för min Botanique, hafwer att tacka wår största Botanicus i werden, så bör iag liksom et tilbörligt offer, med honom communicera mine små Decouverter dem iag uti Småland och Wästergiöthland förledne år giordt, förmodandes att åtminstone et par wäxter äro rare i Swerige. Jag hafwer länge pints innan iag omsider fådt namn på dem, nu äro de accurate och ur Horto Cliffortiano tagne.

Jag hemställer H[err] Professorens egit tycke, om der uti Wettenskaps Academiens handlingar eller uti H[err] Professorens Flora Suecana (: den Doctor Celsius berättat mig påarbetas:) kunna införas. Breynii Saxifraga kallar iag Saxifraga Foliis alternis, lanceolatis inflexis. Jag wet eij om det är nog accurat, H[err] Professoren torde wara så god och corrigera mig den Definition. Denne Saxifraga will iag påtaga mig i höst att skaffa til Upsala, I fiol när iag for från Småland war hon eij ännu upkommen och då hade iag ingen där, som kunde kiänna henne och uptaga henne efter min bårtresa. Nu är min Bror där han wet stället och hafwer ritningen hos sig. Gif mig wackert Notice om henne hos Botanicos. Här är grufwel[ige]n ondt om dem i Stockholm.

Genista Foliis lanceolatis, ramis teretibus Striatis. D[octor] lèchi har funnit henne wid Börstorp iag åter mot Hunneberg på en Backe i Malma Soch[e]n.

Spartium ramis inernibus angulatis, Foliis ternatis et solitariis H[ortus] C[liffortianus] 356. Fl[orae] Leid[ensis Prodromus] 370.

Denne Tourneforts Cytisogenista wäxte på en holme uti Wänern, Annehärads soch[e]n. på samme holme lärde iag kiänna Erica Flore globoso. och en hel hop andre wäxter dem iag eij sedt förr men äro annars bekante.

Dianthus Floribus Fasciculatis, Squamis calycinis lanceolatis longitudine tubi. H[ortus] C[liffortianus] 165. uti Wassbo [a][a] : MS1 W[äster]g[iöthland]
[added in the left margin of fol.
268r
]
härad, Mo församling på en äng bredewid Elfwen. Älskar lera och uti Wästmanlands trädgårdar såg iag trenne öfwer alt äfwen i Wäst[er]g[iöthland]:

Astralagus Leguminibus lunulatis biventricosis caulibus procumbentibus. H[ortus] C[liffortianus] 362, Uti Wäster[giöthland] eij långt från Fahlkiöping på en stor äng.

Amagallis Foliis ovatis, wid Seckiestads Hereg[ård]d i Wäst[er]g[iöthlan]d Fägre Soch[e]n uti dijk[e]n.

Orchis morio mas vel foemina C[aspar] B[auhin] et J[ohann]B[auhin] såg iag äfwen i Wäst[er]g[iöthland], på flere ställen först om wåren. Som hon bland Uplandicas eij finnes, eij heldre bland Laponicas Smolandicas Ö[hland]et Gothlandicas, kan iag nämna henne. i Skåne säges hon wäxa. En Malva som är stor och har blekröda blomster wäxer på giärden i Wästmanland, p. e. Springstads och Anäss åkrar, men som iag eij ännu har dess rätta namn, går iag henne förbij, det är ingendera af dem H[err] Professoren nämdt uti Acterne från Gothland. En annan gång mera. Jag beder at med H[err] Professoren wärda hand bli hedrad och räknar wärkel[igen] för en ära att få wara i H[err] Professorens minne, lefwandes med fullkomlig högaktning och alt estime i herden

Högädle H|err] Professorens och Doctoren[s]
Ödmiuke tienare
Axel Herman Wrangel

Stockholm d[en] 23
Februarii 1744.

P:S: Min President beder mycket hälsa.
Min compliment beder iag hos gunstiga fru Doctorinnan måtte anmälas.

upSUMMARY

Axel Herman WrangelWrangel, Axel Herman
(1722-1753). Swedish. Nobleman. Student
at Uppsala. Died in Italy. Correspondent
of Linnaeus.
approaches Linnaeus, who has always been very kind to him, with some botanical observations made during the preceding year in Småland and Västergötland, when he was staying there to do some work for a government agency [presumably the College of Antiques, AntikvitetskollegietAntikvitetskollegiet,
Swedish. The College, or board of
Antiques, which was first established in
Uppsala, was moved to Stockholm in 1690
and was converted and reduced in 1692 to
an antiquity archive under the Swedish
Government Offices (Kungliga
Kanslikollegium) next to the Royal
Library and the National Archives.
which, in 1692 was converted and reduced to an antiquity archive under the Swedish Government Offices, Kungliga KanslikollegiumKungliga Kanslikollegium,
Swedish. The Swedish Government Offices.
]. He hopes that at least some of the plants treated are to be regarded as rare in Sweden. He has had some difficulties in defining them, but now he has managed to identify them from Hortus CliffortianusLinnaeus, Carl Hortus
Cliffortianus, plantas exhibens quas in
hortis tam vivis quam siccis Hartecampi
in Hollandia coluit [...] Georgius
Clifford
(Amsterdam 1737). Soulsby
no. 328.
.

Wrangel asks Linnaeus to decide if these observations can be introduced into the transactions of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Kungliga Vetenskapsakademiens handlingar Kungliga
Vetenskapsakademiens handlingar

(1739-) (Transactions of the Royal
Swedish Academy of Sciences).
] or in the Flora SvecicaLinnaeus, Carl Flora Svecica,
exhibens plantas per regnum Sveciae
crescentes, systematice cum differentiis
specierum, synonymis autorum, nominibus,
incolarum, solo locorum, usu
pharmacopaeorum
(Leiden 1745).
Soulsby no. 408.
which Olof CelsiusCelsius, Olof (1670-1756).
Swedish. Orientalist and theologian,
professor at Uppsala. Botanist and plant
collector, benefactor of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
has told Wrangel that Linnaeus is working on [none of these observations were published in the transactions of the Academy of Sciences, but later in the Flora Svecica, consulted here is the Flora Svecica 2nd ed.Linnaeus, Carl Flora Svecica
: exhibens plantas per regnum Sveciae
crescentes, systematice cum differentiis
specierum, synonymis autorum, nominibus
incolarum, solo locorum, usu
oeconomorum, officinalibus
pharmacopaeorum
2nd ed. (Stockholm
1755). Soulsby no. 409.
, as no. 370, 381, 633, 634].

For Johann Philip Breyne’sBreyne, Johann Philip
(1680-1764). German/Polish. Zoologist
and physician in Danzig. Son of Jacob
Breyne. Correspondent of Linnaeus.
Saxifraga, Wrangel uses the name Saxifraga foliis alternis, lanceolatis inflexis. He asks Linnaeus to correct him if Linnaeus does not find that character accurate enough. Wrangel is ready to send a specimen from Småland to Uppsala during the autumn. It had not come up, when Wrangel was there last year, and Wrangel could not have it collected after he had left. Now, however, Wrangel’s brother [Fredrik Otto WrangelWrangel, Fredrik Otto
(1720-1762). Swedish. Jurist at the
Swedish court of appeal. Brother of Axel
Herman Wrangel.
] is there and knows where it grows and what it looks like, so Wrangel is sure of success. Wrangel asks Linnaeus to give him proper credit for this among botanists, of which there are too few in Stockholm.

Genista foliis lanceolatis, ramis teretibus striates was found by Johan LecheLeche, Johan (1704-1764).
Swedish. Botanist, plant collector and
physician. Studied the flora of Scania.
His herbarium was bought by Joseph
Banks. Professor of medicine at
Åbo. Correspondent of Linnaeus.
near Börstorp, and now Wrangel has found it near Hunneberg in Malma parish. It is No. 356 in Hortus Cliffortianus. Wrangel gives a short character and reports that he saw this Cytogenista in a small island in Vänern, where he also saw Erica flore globoso and other plants which he had not seen himself but which are well-known.

Dianthus floribus fasciculatis, squamis calycinis lanceolatis longitudine tubi (HC 165) was found in Wassbo, the parish of Mo, in a meadow close to the river. It loves clay. Wrangel saw it in many places in Västmanland, just like in Västergötland.

Astragalus leguminibus lunulatis biventricosis, caulibus procumbentibus (HC 362) was taken from a large meadow near Falköping in Västergötland.

Anagallis foliis ovatis was found in ditches near the manor of Seckiestad, Fägre parish, in Västergötland.

Orchis morio (mas uel femina) was also seen by Wrangel in Västergötland during the spring. It is not found in Uppland or listed among those growing in Lapland, Småland, Öland and Gotland, but it is said to grow in Skåne.

A large Malva with pink flowers grows in Västmanland, e.g. in the fields around Springstad and Anäs, but as Wrangel does not know its name he just says that it is not one of those that Linnaeus mentions from Öland.

Wrangel again asks Linnaeus to give him credit for his observations. He is honoured by being permitted to be so close to Linnaeus.

P.S. Wrangel sends regards from the president of the board where he works [Wrangel refers presumably to Carl GyllenborgGyllenborg, Carl (1679-1746).
Swedish. Chancellor of Uppsala
University and Lund University. Chancery
President (Kanslipresident) at the
Swedish Government Offices (Kungliga
Kanslikollegium) in 1738. Correspondent
of Linnaeus.
] and asks Linnaeus to forward greetings to his wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] from Wrangel.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XVI, 267-268). [1] [2] [3]

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 W[äster]g[iöthland] [added in the left margin of fol. 268r]