Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0545 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 24 March 1744 n.s.
Dated 13 martii 1744. Sent from Uppsala (Sweden) to Paris (France). Written in Swedish.

Min gambla ärlige Wän.

H[err] Doctoren sätter mig i så stor obligation för frön, at jag har intet några ord öfrige, nog wärdige at bemöta H[err] Doctorens gunst; Gud gifwe några wärklige effecter af tacksamhet kunne praesteras, jag wille kiöpa dem tämel[igen] dyrt.

Nu är unge Rosen och Lechen farne ned till Lund at disputere pro munere professorio obtinendo; Doct[or] Wallerius begynner och söka; som nu will hafwa det utan att behöfwa disputera; så at om de nu disputera, lärer förslaget ske hastigt nog.

Tack för Bokförarens bref. Gud gifwe han låtit mig wetta i tide om nya editionen af generibus, så hade jag fått insätta någre nye genera, men nu är det försent.

Om han intet begynt trycka systemet, så är här innelycht hela reformations wärket, som är nog drygt. Tordes jag bedia H[err] Doctoren om obstetricias manus, kunne wärket blifwa godt, älliest är det omögligt.

Har Bokföraren begynt trycka, så beder jag endast at H[err] Doctoren ej låter honom få något ord, at sättia wid slutet, ty det confunderar alt.

När characteres äro ändrade, war då så god i ordning numerera alla genera i Zoologien, at numerus blifwer richtigt, som nu totalt ändras sedan så många genera gå uht, och andre komma igen.

Hela classen af insecter har H[err] Doctoren förbytt; [jag] tror och at han nu skall wara så säker, som någonsin genera plantarum hoos Botanicos.

Species af fiskarne distribueras under sina genera, blefwo ej posten för dyr hade jag skolat skickat öfwer et helt exemplar af mig sielf rättat, men det lärer knapt gå an.

Kommer Systemet uht äffter desse noter, lärer det blifwa långt nyttigare.

Nu äntel[igen] har jag Floram svecanum färdig, med synonymis, locis natalibus, nominibus vulgi s[ive] incolar[um] &c.

Äfwen är och den tractaten om alla Swenska diur, foglar, fiskar, ormar, insecter, vermes absolverad med alla sina synonymis, descriptionibus, locis natalibus, som jag tycker sielf lärer blifwa ett wärk för den curieuxe werlden. så snart jag får dessa renskrefne skall jag låta dem tryckas i Holland.

Hofpraedicanten Baelter reser med legationen till Rysland.

Baron Scheffer tager med sig wettenskaps academiens handlingar.

jag förbl[ifwer] oafl[åteligen]
Min H[err] Doctors och Gynnnares
lydige dräng
Carl Linnaeus.

upsala d[en] 13 martii
1744.

a Monsieur
Monsieur Abraham Baeck
Le Docteur Svedois, Paris

upSUMMARY

Linnaeus is very grateful to Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for the seeds he has got [see Bäck to Linnaeus, 27 February 1744Letter L0534].

Rosén the younger [Eberhard RosenbladRosenblad, Eberhard
(1714-1796). Swedish. Born
Rosén, ennobled Rosenblad in
1770, brother of Nils Rosén von
Rosenstein. Professor of medicine at
Lund in 1744.
] and Johan LecheLeche, Johan (1704-1764).
Swedish. Botanist, plant collector and
physician. Studied the flora of Scania.
His herbarium was bought by Joseph
Banks. Professor of medicine at
Åbo. Correspondent of Linnaeus.
have gone to Lund to pass their disputations for the professorship. Johan Gottschalk WalleriusWallerius, Johan Gottschalk
(1709-1785). Swedish. Professor of
chemistry at Uppsala.
will also apply, and he will not have to make a disputation.

Linnaeus thanks Bäck for Michel-Antoine David’sDavid, Michel-Antoine
(1707-1769). French. Publisher, Paris.
letter [this letter has not come down to us]. Linnaeus wishes that he should have let him know that the printing had started. It is now too late to introduce new text [Linnaeus refers to the Genera plantarum, 3nd editionLinnaeus, Carl Genera
plantarum
, 3nd edition (Paris,
1743). Soulsby no. 299.
].

As to the printing of the Systema Linnaeus encloses his corrections [Linnaeus refers to the publishing–process of the Systema naturae, 4th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 4th edition (Paris, 1744).
Soulsby no. 48.
]. He asks of Bäck to superwise the process, otherwise the result will be no good.

If the printing has already started, Linnaeus wants Bäck to prevent the printer from inserting some final words, because that will confuse everything.

Linnaeus gives Bäck several careful instructions about what the changes mean, as for example the numbering of genera in zoology, new characters for insects, the placing of fishes etc. Linnaeus would have sent his own corrected copy to Bäck if the postage charges were not so high.

If the edition can be published with these changes, the edition will be much more useful.

Linnaeus has at last finished Flora SvecicaLinnaeus, Carl Flora Svecica,
exhibens plantas per regnum Sveciae
crescentes, systematice cum differentiis
specierum, synonymis autorum, nominibus,
incolarum, solo locorum, usu
pharmacopaeorum
(Leiden 1745).
Soulsby no. 408.
with synonyms, locations and all the rest.

Linnaeus will soon publish a treatise about the Swedish fauna will all synonyms, locations etc. It will be printed in Holland [Linnaeus refers to Fauna SvecicaLinnaeus, Carl Fauna Svecica
sistens animalia Sveciae regni:
quadrupedia, aves, amphibia, pisces,
insecta, vermes, distributa per classes
& ordines, genera & species. Cum
differentiis specierum, synonymis
autorum, nominibus incolarum, locis
habitationum, descriptionibus
insectorum
(Stockholm, 1746).
Soulsby no. 1151.
; a pirated edition was published in Leiden the same year, Fauna SvecicaLinnaeus, Carl Fauna Svecica
sistens animalia Sveciae regni:
quadrupedia, aves, amphibia, pisces,
insecta, vermes, distributa per classes
& ordines, genera & species. Cum
differentiis specierum, synonymis
autorum, nominibus incolarum, locis
habitationum, descriptionibus
insectorum
(Leiden 1746). Soulsby
no. 1152.
].

Sven BaelterBaelter, Sven (1713-1760).
Swedish. Clergyman. Cathedral dean of
Växjö. Travelled in Russia.
Correspondent of Linnaeus.
will accompany the legates to Russia.

Carl Fredrik SchefferScheffer, Carl Fredrik
(1715-1786). Swedish. Count, diplomat,
politician and councillor. Tutor to the
Swedish crown prince Gustav. Influenced
by the physiocrats in France. Brother of
Ulrik Scheffer. Correspondent of
Linnaeus.
will take the transactions of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] with him to Paris.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 17-18   p.17  p.18.