Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0546 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 13 March 1744 n.s.
Dated 1744 Mart. 2.. Sent from Uppsala (Sweden) to Paris (France). Written in Swedish.

Edle och Höglärde H[err] Doctor Baeck.
C[arl] Linnaeus.

Upsala 1744
Mart[ii] 2.

I förrgårs fick jag twänne H[err] Doctorens bref på en dag näml[igen] det förra af d[en] 5 october; det senare utan datum, i h[wilket] undras om jag ej fåt fröna med H[err] Adelcrantz; och samma dag fick jag H[err] Adelcrantz bref, som berättar sig hafwa et pacquet för mig hade jag fått detta senare pacquetet, hade jag aldrig wågat åter beswära H[err] Doctoren med fröen, ej häller bedia H[err] Professor jussieu åter om hielp.

Hans Kongl[ig] Höghet war hoos oss i januari månad, war uti orangeriet, och besökte mig i min Cammar, såg min lilla sambling af naturalier. då blef och Magister Baelter tagen till hans hofpraedicant.

Professionen i Lund lärer omögl[igen] bortgifwas för midsomars tiden, sedan Spöringen afsade sig förslagit, och sedan Doctor Lundberg blef död, står nu Rothman på förslagit, Doct[or] Leche i Lund och Doct[or] Rosen den yngre söker; men bägge skola disputera wid pingest tiden förn de komma på förslagit, jag är säker, om H[err] Doctoren woro hema, at han fick både förslagit och Professionen.

Ingen anatomie har warit i Upsala sedan 1735; ty lifM[edicus] Rosen är aldeles ej mehr därföre; fast han har sielf anatomiska professionen. Man giör här wist folk ganska ont i magan då man talar om H[err] Doctorens stora progresser där uti.

Det war artigt få wetta om det de utgifwit i Paris af mine små piecer; war så god låt mig wetta hwad det kostar, så skall jag styra om p[engar] genom wår tillkomande Minister Baron Scheffer. ty jag har lust se det. jag undrar om genera äro uplagde efter senaste editionen?

[a][a] : MS1 [added in the left margin
of fol. 1.
]
Om systemet skall tryckas och jag får det wetta, will jag communicera nye characteres på alla insecter, som jag tro[r] knapt skola slå felt och aldeles nye.

Samma tid som Professor Doebel dog skref jag H[err] Doctorn. där om till på paris, undrar at det ej framkommit; att det afgått kan ses af Societetens bref bok.

Så snart som H[err] Doctoren kommer hem, skall wij söka honom till ledamot af wår societate Scientiar[um] Upsaliensi.

Physices Professionen i åbo blifwer och nu ledig. Professor Browallius som nu blifw[er] theologus har fått braf p[engar] i åbo, kunde meritera at söka den tills man fick bättre.

jag må ej tro annat än at H[err] Prof[essor] Bernh[ard] Jussieu fått på posten Societatis Reg[iae] Upsal[iensis] kallelse bref at wara ledamot, hwar till han blef antagen för et par månader sedan på min proposition.

I brefwet af 5 october giör H[err] Doctoren Hortum Botanicum praesent af 30 succulente wäxter; hade jag fåt brefwet i höstas, räds jag at jag skikat expre till Paris äfter dem. men nu torde de ej wara till in rerum natura. Om de äro än i lifwe kunna de wähl inpakas i wår uti en liten kista, och genom Roen gå på stockholm, ty de succulente tola ganska länge hetta, utan at watnas, allenast en trägårdsmästare lade in dem. af succulente har jag fölliande intet uti trägården, ty jag har ej kunnat få dem på något sätt; är ibland H[err] Doctorens någon öfrig af dessa nedan före upsatte äfter Hortum cliffortianum, så må H[err] Doctorn wara säker at wij dem ej hafwa.


Kleinia 1. 2. 3. 4 nobis nulla.
Crassula här af hafwa wij ingen.
Aloe 3. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. desunt.
Cotyledon nullus nobis.
Cactus 1. 2. 5. 12. 13. 14. 16. desunt.
Euphorbia 1. 3. 4. 5. 7. 8. 9, 10. 11. desunt.
succulenta rötter som länge ligga bewarade hafwa
Podophyllum, Kaempferia, Tetragonia, Sanguinaria,
Fumaria scapo nudo. Hort. cliff. Vanilla. Calla aethiopica.
Narcissus 5. Amaryllis 4. 5. Colchicum 2. Bulbocodium. Pancratium 1. 2. Polianthes 2. Bulbine 1. 2. Uvularia. Gloriosa. Erythronium. Iris 1. 11. 12.

[b][b] : MS1 [added in the left margin
of fol. 2.
]
Numeri ex horto cliffortiano.

Alla dessa kunna ligga hela 2 månader i torka.

Kan H[err] Doctoren få någon af dessa, och kistan gofwes till wår Minister Baron Scheffer är jag säker det komme fram. Kommer H[err] Doctoren till någon academie älr succederar mig skall han sielf hafwa där af gagnet.

H[err] Doctor laga at I får accurat beskrifning på fruchten af Anthospermum.

jag har hört at H[err] Jussieu skolat gifwit uht en hehl hop nova genera, giör Eder om dem bekant.

K[iäre] H[err] Doctor förgiät ej at lära känna deras Polypus om h[wil]k[e]n de giöra et sådant wäsende. jag kiänner honom intet; om det är möjligt skaffa honom inlagd i bränwin. men jag har funnit en på Ruder som ser ungefär således uth, och har samma egenskap, at då et öra klippes af, wäxer det igen; mehr mehr försök har jag ej fått giöra. [illustration]

Hälsa H[err] Monnier, säg honom at jag söker hans bekantskap mehr än han min.

förläggaren David har ej skrifwit mig till; om De det giorde, giorde de wähl; man kan i detta altid rätta och tillägga.

Capellmästaren Roman sägs drunknat wid Norkiöping.

just nu fick jag pacquetet ifrån stockholm. H[err] Doctoren altererade mig så at jag räds det jag måste öpna ådran; bloden giäser i mig. Gud gifwe jag här af ej fastnade i någon siukdom. jag skulle biuda till att tacka H[err] Doctoren, men jag finner inga ord at betyga min tacksamhet. där war så mycket och så rart at om alt det wille wäxa i trägården, borde jag aldrig önska mehr här i werlden. alt hwad rart, kiärt och angenämt gifs i Europa och af mig kunnat önskas war där uti en bunt. min obligation är hos Prof[essor] Bernh[ard] Jussieu och H[err] Doctoren större än jag kan den uttala. Ninsi! Morina! Neurada, Petiveria et o[mn]ia! o bone Deus! Gud gifwe at H[err] Adlercrans ej låtit dem uptorkas. hoppas doch at de mäste slå an. Herre gå de fort så skall jag årligen i åminnelse här af högtidelig celebrera d[en] 17 augusti in memoriam optimi D[omini] Bernh[ardi] Jussieu, och hwart åhr tractera på H[err] Doctorens födelse dag.

K[iäre] H[err] Doctor skaffa mig anting H[err] Monnier älr någon annor, som nästa åhr samblar af desse de frön, som nu ej wäxa up, at jag må få äga så mycken lycka, som jag mig conciperar.

jag wet mig i all min dar altid blefwit mer altererad af glädie än i dag.

a Monsieur
Monsieur Abrah[am] Baeck
Docteur en medecine
auprès le ministre de Svede
frijbr[ef] · / · Paris.

[d][d] : MS1 [added by Abraham Bäck
on the envelope, fol. 4.
]
beswarat d[en] 1 Maji

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for two letters [Bäck to Linnaeus, 5 October 1743Letter L0513, and Bäck to Linnaeus, undated, but presumably written in early February 1744Letter L0595] that he had got two days earlier. In the second letter, Bäck had asked about the package of seeds that Bäck had sent through Carl Fredrik AdelcrantzAdelcrantz, Carl Fredrik
(1716-1796). Swedish. Architect and
surveyor to the royal household.
. The same day, Linnaeus had also received a letter from Adelcrantz [this letter has not come down to us] with the information that he had a package for Linnaeus, and if Linnaeus had got that, Linnaeus would not have had to write again to Bäck or to Bernhard de JussieuJussieu, Bernard de
(1699-1777). French. Professor of
botany, brother of Antoine and Joseph de
Jussieu. Demonstrator at the Jardin des
plantes. Sébastien Vaillant’s
successor. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu. Correspondent of Linnaeus.
about seeds.

The King [Fredrik IFredrik I, (1676-1751).
Swedish. Reigned 1720-1751. Married to
Ulrika Eleonora.
] had visited Linnaeus in January and seen his collection of specimens. At the same time, Sven BaelterBaelter, Sven (1713-1760).
Swedish. Clergyman. Cathedral dean of
Växjö. Travelled in Russia.
Correspondent of Linnaeus.
was appointed chaplain to the King.

The position of professor in Lund will not be filled before Midsummer. Herman Diedric SpöringSpöring the Elder, Herman
Diedric
(1701-1747). Swedish.
Professor of medicine at Åbo in
1728. Father of Herman Diedric
Spöring the Younger.
has declined; Peter LundbergLundberg, Peter (d.1743).
Swedish. Physician to the admiralty,
Stockholm.
has died, so Johan Stensson RothmanRothman, Johan Stensson
(1684-1763). Swedish. Physician and
botanist. Studied at Harderwijk and
Leiden under Boerhaave. Influenced by
Sébastien Vaillant, whose theory
on plant sexuality he introduced to his
pupil, Linnaeus, while he was lecturer
at Växjö gymnasium.
has been proposed. Johan LecheLeche, Johan (1704-1764).
Swedish. Botanist, plant collector and
physician. Studied the flora of Scania.
His herbarium was bought by Joseph
Banks. Professor of medicine at
Åbo. Correspondent of Linnaeus.
and the younger Rosén [Eberhard RosenbladRosenblad, Eberhard
(1714-1796). Swedish. Born
Rosén, ennobled Rosenblad in
1770, brother of Nils Rosén von
Rosenstein. Professor of medicine at
Lund in 1744.
] apply, but they need to defend their dissertations at Whitsuntide before they can be proposed. If Bäck was at home, Linnaeus is sure he would be appointed.

There has been no teacher in anatomy in Uppsala since 1735, as Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
does not occupy himself with that although he has the professorship in anatomy. Linnaeus has noticed that he disturbs some people by talking about Bäck’s progress in anatomy.

Linnaeus thanks Bäck for the information he has got about the editions of his works that had appeared in Paris. He wonders how much they cost, so that he can send money with Carl Fredrik SchefferScheffer, Carl Fredrik
(1715-1786). Swedish. Count, diplomat,
politician and councillor. Tutor to the
Swedish crown prince Gustav. Influenced
by the physiocrats in France. Brother of
Ulrik Scheffer. Correspondent of
Linnaeus.
to buy them, for he wants to see if they follow the latest edition.

Linnaeus wants to supply new characters for insects, if Systema naturae is to be printed. [Linnaeus refers to the publishing–process of the Systema naturae, 4th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 4th edition (Paris, 1744).
Soulsby no. 48.
].

Linnaeus had written a letter to Bäck at about the time when Doebelius [Johan Jacob DöbelnDöbeln, Johan Jacob
(1674-1743). Swedish. Professor of
medicine at Lund. Correspondent of
Linnaeus.
] died. He wonders if it reached Bäck. It is clearly noted in the list of letters sent from The Royal Society of Sciences at Uppsala [Kungliga Vetenskaps-Societeten i UppsalaKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
].

Bäck will be elected member of that Society when he returns to Sweden.

There is a vacant position of professor of physics in Åbo, and since Johan BrowalliusBrowallius, Johan (1707-1755).
Swedish. Professor of physics, later of
theology. Bishop of Åbo.
Correspondent of Linnaeus.
has got good resources there, it could be worthwhile to apply for it until a better position is available.

Linnaeus supposes that Jussieu has received the letter informing him that he has been elected member of The Royal Society of Sciences at Uppsala. Linnaeus had proposed that some months ago.

Linnaeus has received Bäck’s letter [5 October 1743Letter L0513] offering thirty succulents. If Linnaeus had got the letter during the autumn, he would have sent for them, but now he does not think they can be good. Those that survive the winter could be sent in spring, packed in a small box, and be taken from Rouen to Stockholm. If a gardener packed them, they should stand the transport without water. With reference to Hortus CliffortianusLinnaeus, Carl Hortus
Cliffortianus, plantas exhibens quas in
hortis tam vivis quam siccis Hartecampi
in Hollandia coluit [...] Georgius
Clifford
(Amsterdam 1737). Soulsby
no. 328.
, Linnaeus lists more than twenty species that he lacks, and adds that they can all be without water for two months. If Bäck can arrange to have them packed and the box sent to Scheffer, Linnaeus is sure that it will be delivered in good order.

Linnaeus asks Bäck for a reliable description of the fruit of Anthospermum.

Linnaeus asks Bäck to find out about the new species described by Jussieu.

Linnaeus does not know about the polyps that Bäck wrote about [Linnaeus refers to Bäck’s forthcoming article, "Kort berättelse om Vatn-PolyperBäck, Abraham "Kort
berättelse om Vatn-Polyper, i
anledning af dem som funnos omkring
Stockholm och upvistes för Kongl.
Vetensk. Academ. förleden Julii
månad", KVAH 5 (1746),
]. He asks Bäck for further information and also to try to get a specimen preserved in alcohol.

Linnaeus sends his regards to Louis Guillaume Le MonnierLe Monnier, Louis Guillaume
(1717-1799). French. Physician and
naturalist. Professor of botany at the
Jardin des plantes in Paris. Personal
physician of Louis XV. Correspondent of
Linnaeus.
.

Linnaeus has not heard from Michel-Antoine DavidDavid, Michel-Antoine
(1707-1769). French. Publisher, Paris.
David.

Johan Helmich RomanRoman, Johan Helmich
(1694-1758). Swedish. Composer, Royal
Conductor.
is said to have drowned at Norrköping [Linnaeus was misinformed, Roman died in 1758].

Linnaeus receives the package from Adelcrantz while he is writing the letter, and he thanks Bäck and Jussieu exuberantly for it. He hopes that they have not become too dry during the transport and that they will grow in the garden. Linnaeus will make August 17 a day sacred to the memory of Jussieu and celebrate Bäck’s birthday every year.

Linnaeus hopes that Bäck can help him, either through Le Monnier or through someone else, to get new seeds this year to replace those that do not grow, so that he gets also those species in his garden.

This is the happiest day in Linnaeus’s whole life.

Linnaeus will arrange for Bäck to get the text about the ants [Linnaeus refers to his "Carl Linnaei anmärkning öfwer wisen hos myrorne"Linnaeus, Carl "Carl
Linnaei anmärkning öfwer wisen
hos myrorne", KVAH, 2
(1741), 37-49. Soulsby no. 1136.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 13-16   p.13  p.14  p.15  p.16.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added in the left margin of fol. 1.]
b.
MS1 [added in the left margin of fol. 2.]
c.
MS1 [added in the left margin of fol. 2.]
d.
MS1 [added by Abraham Bäck on the envelope, fol. 4.]