Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0557 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 23 May 1744 n.s.
Dated 12 maj 1744. Sent from Uppsala (Sweden) to Paris (France). Written in Swedish.

Ädel och högtförfarne H[err] Doctor

H[err] Doctoren föröker dagel[ige]n uti mig den affection och estime jag altid burit för Eder som en trogen wän; at få så många utwalde frön på en gång, at få så månge observationer på en gång, har ingen thera skedt mig för uht i all min tid. Säll och lyckelig är H[err] Doctoren som wett giöra sig nytta af så mycket och som kommit till de sälla[s] boningar på rätte tiden.

Alt hwad wij få för decouverter äro alla bedröflige. At Magister Baelt[er][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
].
skall resa med ambassadeuren till Ryskland straxt han blifwit hans kongl[ig] höghet hofpraedikant; at Profess[or] Anders Celsius quitterat sit observatorium med denna werlden; at H[err] Doct[or] blifwit moderlös, och ej fåt komma hem först och fägnat sin mor med sin närwarelse äro alt bedröfwelige saker.

H[err] Doctoren gifwer mig lof påminna om örter, som ej upwuxit äl[le]r som fatt[as] [a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
].
.

BasellaPapaya
Phyllis Jatropha
AnthospermumLiquidambar
TamarindusVeratrum
MorinaPlumieria
HydrophyllumHura
CoffeaParkinsonia
Panax Ninsi.Guanabanus
AraliaGuajacum
CorrigiolaArapabaca
NeuradaArachnida
SanguinariaGleditsia
Papaver orient. hirsutiss.Kraftas arab
Mitella
Corrigiola
Dodartia
Chelone
Indigo
Othonna
Arctotis

ej upkomne

MonardaTetragonia Asteres
Rubia Phlomides Phyllanthus
Mollugo
LudwigiaTeucriumCoix
AmmaniaCunila Parthenium
Rivina Molucca
Atropa Scutellariae Karatas
PhyteumaLantanae Poinciana
TracheliumCymbalaria Triumfetta
HeliotropiumCelsiaAbrus
Coris
DiervillaRuellia Volkamer
Ammi Digitalis can.Grewia
BubonAnastatica Ayschynomene
PetiveriaCrambe
Bauhinia 1. HermanniaMelissa altiss.
ZygophyllumAmorpha Guajana
Fagonia RobiniaJalappa
GaridellaPsoralea Kethmiae
MalpighiaCrotalaria Emerus
EuphorbiaClitoria Corallodendr.
CorchoriElephantopus Convolvuli 1. 2. 3
MimosaeChrysocomaCytisus spinosus
CassiaeSigesbeckiaeCephalanthus</td

alla dessa wäxa vackert

aldrig kan jag till fyllest tacka H[err] Doctoren som will taga sig på beswäret af Systemate. hade Bokföraren anlit mig om de nye genera i tida, hade han fått de nye genera, som jag redan insatt uti act[is] Societ[atis] Upsal[iensis], H[err] Doctoren har lag[t] i sista bref ostridiga prof på den innersta ömhet H[err] D[octor] hyser om mig; jag will nu swara specielt till alt.

Observationes in 3 regna naturae p. 67 är wähl och tror jag artigare at de sättas för wärket; doch uteslutas ej § 1ó5 utan hela capitlet insättes. ty fast än H[err] Reaumur håller före at de ej paras, torde doch finnas framdeles at de paras då de ännu äro helt små såsom Panorpa. och hwad polypen angår så hoppas jag at han lärer propageras ex ovis såsom andre diur, fast han äfwen som wäxterne kan propageras per ramos; ty fast än wäxter krypa och så förökas, hafwa de doch sit frö.

Observationes in regnum lapideum sättas kanske näst äfter regnum lapideum, obs. in reg[num] veg[etabilum] äffter vegetabilibus och in animale äffter animalibus. äl[le]r och för hwar sit rike om så tyckes; är indifferente saker.

§ 13 in obs[ervationes] ad regn[um] lapid[eum] torde så sättas: Lithophyta ex consistentia, pondere, substantia calcarea, concretione cum terris, vi petrificante veteres amandarunt ad regnum Lapideum. Eadem ex figura, structura, analogia, fructificatione a Marsilio detecta Recentiores retulerunt ad regnum vegetabile; Eadem ex fida autopsia Clarissimo Bernh. Jussiaei nihil nisi vermium testas esse docuere recentissimi, ideoque promovenda ad regnum Animale. Noluimus in hac editione locum mutare, usque dum Doctiss. Jussiaei observata lucem adspiciant, cum Madrepora, Androsace, Corallina, Conferva et Millepora, Spongia ut et Keratophyton Titanokeratophyton vix limites admittunt.

pag. 77. § 11. Vermium testaceorum a Zoophyto inhabitante hae verba excludantur.

adde § 13. Vermium testaceorum icones pulcherrimas dedere

Bonannus, Listerus, Rumpfius, Argenvilleus, Gualterius; et hi plurimi propria methodo superbiunt, quae quamvis in museis primo intuitu speciosa satis appareat, fucata tamen et spuria habenda, quamdiu inhabitans Zoophyton incognitum, a quo genuina metho¬dus absolute desumenda sit, confirmante hoc Limace cum Cochlea, Sepia cum Nautilo; Bernh. Jussiaei proin inventa et detecta Ostrocodermatum gener[i]bus veris fundamenta sternant.

p. 3. Marmor fugax opacum. wår Gips som wij några åhr gipsat med, är ing[a]l[unda] spath; eij heller den jag såg med Prof[essor] Jussieu emot fontaineblau.

p. 14. 15. Classium characteres. är mig lika om det i systemet äl[le]r generibus tagas.

p. 15. ad calcem Monogamia omnino male; lege POLYGAMIA AEQVALIS constat multis nuptiis conjugia in eodem thalamo communi contrahentibus i[d] e[st] multis flosculis, singulis stamine et pistillo instructis, combinatis intra eundem calycem communem.

POLYGAMIA (INAEQVALIS addatur), ubi thalami &c.

Rp. Ruppius
p. 16. AuthoresT Tournefort Rv. Rivinus H Hallerus
---- L Linnaeus s. Author B Boerhaave
---- Pl. Plumier Gr Gronovius
---- D DilleniusH Houstonius
---- Roy RoyenIs. Isnardus
---- M. MicheliusN Nissole
---- V Vaillanthus Pn Pontedera
----

äffter alphabet[et]

Morus bör stå uti Monoecia; uteslutas uti Polygamia.

Anthospermum moste stå där det nu är; jag näkar ej at uti classi naturali både det, Valantia och kanske Phyllis höra till verticillatas. Anthospermi flores millies vidi, licet omnes masculos, semper quadrifidos; uti et Phyllidis fere semper 5fidos, sed numerus nil facit; men dehiscentia seminum in phyllide på 2 trådar så [illustration] som in umbellatis är nogot mehr.

Ruppia bloman har jag aldrig haft tillfälle at se, där före in generibus satt et [symbol]; jag tycker at Michelius kunnat sedt stamina, som märkt stamina in muscis. war så god stryk uht henne på sitt ställe och för henne till Tetrand: Tetrag: äfter Potamogeton, och haf tack för observationen.

Sisyrinchium måste wähl stå på sit ställe. jag har fordom noga sedt bloman, fast jag nu ej hafwer henne.

Grewia måste wähl och blifwa stående på sit ställe, som hon står.

Najas, petala cum toto charactere e Michelio hausi; proin [symbol] adjeci in generibus. Kiäre H[err] Doctor, war så god och stryk uht henne uti Monoecia, och giör uti Dioecia första ordinem så

MONANDRIA.

Najas, Fluvialis V. M.

Ficus bör aldeles stå på sitt ställe; där till har jag fullaste skiähl i werlden. in classi naturali heter det Ficus, Dorstenia, Parietaria, Urtica, Morus. Ficus alia hermaphrodita, alia Monoica, alia Dioica, alia Polygama.

subdivisiones ordinum wille jag wähl skulle conserveras.

Fragmenta giöra intet uti systemet.

Cetacei må tacka Gudmat de få stå uti egen ordo; aldrig få de egen class af mig, mycket mindre få de af mig lof stå bland oxar och kor.

Raja &c. föras till Amphibia? torde ej wara så galet; tack för observationen; behöfwer et par åhr at rumineras, emedlertid torde hon få stå bland pisces; ty jag är ej mächtig så hastigt finna characterem piscis, om den ändrades.

Odödelig tack både till Prof[essor] Jussieu och till H[err] Doctoren för så mycket nytt och ohört, som jag fåt wid methoden af vermes. det kommer mig före, som hade jag warit 100 åhr död, och kommit åter in i werlden. Till at taga an alt detta, behöfwades at få med H[err] Jussieu och Eder uti privatissimo collegio gå et helt åhr; eller se det i sedt; eller åhtminstone se widlyftiga beskrifningar och ritningar. Emedlertid blifwer det wisst at H[err] Jussieu har giort det som secula seculor. förgiätit och bort giöra, som blifwer grunden till hela denna classens reformation. jag måste wänta till jag får se det widlyftigare för mig at jag det förstår, och till des en annor edition kommer då jag emedlertid få råka H[err] Doctoren.

om jag får lof af H[err] Jussieu på ett par ställen inflicka något där jag ej sjelf sedt, är det wähl, såsom

186. Tethrys (corpus plicatum, tentacula nulla excludantur) lege Organa 2 protensa tubulosa spirantia. Tentacula nulla.

187. pro specie Limacis på andra linien sätt Limax Lepus marinus.

193. Cypraea. animal (adde Limax) testa &c.

194. Haliotis. animal (adde Limax) testa.

190. Medusa corpus orbiculatum, tentacula plurima, plicae centrales.

Non intelligo quid velis per Scolopendram, Polypum et animal urticaeforme ty ingen beskrifning är på Scolopendra. ingalunda måste Eder Scolopendra wara den jag menar, af h[wil]k[e]n wij hafwa flere species terrestres. ej häller måste Eder wara en vermis. alltså står jag där. Det är wist at animal Nautili är en sepia. men Animal Balani, conchae anatiferae och verrucae testudinariae äro säkert Medusae; ty dem har jag sedt.

K[iäre] H[err] Doctor giör Eder wähl underrättad om denna nya [Ö][b][b] : MS1[manuscript damaged] . at Androsace är till stielken en Corallina, och till sin orbiculus en Madrepora lärer ingen näka mig.

at Corallina och Conferva articulata allenast differa med crusta lapidea, tyckes wara klart. at Titanokeratophyton Boerhaavi ej är något productum insecti, menar jag wara säkert. Men at Tubularia är et insectbo är ingen tvifvel.

Laga äntel[igen] at jag får weta hwad med Eder Scolopendra förstås, antingen någon Vermis äl[le]r Insectum.

Om fundamenta Botanica tryckas på Latin, sågo jag gierna at ej något ändrades utom errata typographica; men verteras de på fransöska, är det mig aldeles lika hwad H[err] Doctoren tänkt hur uti sluta ut till mitt bästa.

förslaget till Lund är ej ännu upsatt, ty Doct[or] Leche har [ej än][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
].
disputerat. Höpken kan intet giöra här wid. nog giör jag [hwad][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
].
jag kan; men försent räds jag.

Prof[essor] Winbom lärer koma till Westergiötland; Wallin till Göteborg, Ulén till Calmar; Jacob Benzelius blef Archi biskop äffter sin Bror; Biskopen i Calmar dog. Hydren blef Poeseos professor; Burman tog afsked från vice Bibliothekariatet, Olof Celsius kiöpte det, som skall och snart gifta sig med rådm[an] Kyronii äldsta dotter. Hiorter lärer knapt komma på förslaget äffter Celsius.

frö af Betula nana, Åckerbär och Hiortron skola i somar skickas. H[err] Le serres, Disnard och obriet hälsas.

H[err] Gref Ekeblad tackas med Jussieu som Gudar och Florae för så många frön.

Upsala d[en] 12 maj 1744.

C[arl] Linnaeus
i hast ty posten går.

fr[ij]br[ef]
a Monsieur
Monsieur Abrah[am] Baeck
Docteur en medicine
Paris
Addresse
á Le Minister du Roy
de Suede.

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his letter with the observations and the seeds [Bäck to Linnaeus, 1 May 1744Letter L0560].

Linnaeus has much sad news for Bäck. Sven BaelterBaelter, Sven (1713-1760).
Swedish. Clergyman. Cathedral dean of
Växjö. Travelled in Russia.
Correspondent of Linnaeus.
will accompany the diplomats to Russia shortly after he has been appointed chaplain to the King [Fredrik IFredrik I, (1676-1751).
Swedish. Reigned 1720-1751. Married to
Ulrika Eleonora.
]. Anders CelsiusCelsius, Anders (1701-1744).
Swedish. Professor of astronomy,
Uppsala. Correspondent of Linnaeus.
has died, as has Bäckís mother [Margareta Bäck-HedenbergBäck-Hedenberg, Margareta
Swedish. Mother of Abraham Bäck,
born Broo. Her first husband was Carl
Olofsson Bäck, her second husband
was Hallvard Hedenberg.
], and Linnaeus is sorry that Bäck could not come home to see her and make her happy.

Linnaeus lists 33 species that have not grown out of the seeds he has received. On the other hand, he lists 67 species that have started to grow very nicely.

Linnaeus thanks Bäck for his work on the new edition of Systema naturae, 4th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 4th edition (Paris, 1744).
Soulsby no. 48.
. If the printer [Michel-Antoine DavidDavid, Michel-Antoine
(1707-1769). French. Publisher, Paris.
] had turned to Linnaeus as to the new genera on time, he had received the genera Linnaeus had already sent for publishing in the transactions of the Royal Society of Sciences at Uppsala, Kungliga Vetenskaps-Societeten i UppsalaKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
, Acta societatis regiae scientiarum Upsaliensis Acta societatis regiae
scientiarum Upsaliensis
(Stockholm
1740-1751).
[Linnaeus refers to his "Decem plantarum nova genera consecta"Linnaeus, Carl "Decem
plantarum nova genera consecta",
Acta societatis regiae scientiarum
Upsaliensis
, Ser. 1. vol. 2 (1741
[1746]), 77-84. Soulsby no. 298.
].He gives his instructions and answers to most of Bäckís points. As a rule, Linnaeus accepts Bäckís and Bernard JussieuísJussieu, Bernard de
(1699-1777). French. Professor of
botany, brother of Antoine and Joseph de
Jussieu. Demonstrator at the Jardin des
plantes. Sébastien Vaillantís
successor. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu. Correspondent of Linnaeus.
suggestions.

As to Jussieuís text about vermes, Linnaeus feels that he would have to assess it more carefully and to discuss it with Bäck and Jussieu, so although he understands that Jussieu has laid a new base for the investigations of these creatures, Linnaeus will postpone the introduction of it into his Systema naturae.

Linnaeus adds a few notes where he himself has found that something should be changed.

If Fundamenta botanica is published in Latin [Linnaeus refers to the 4th edition of Systema naturae, to which was added a reprint from the second edition of the Fundamenta Botanica, the Caroli Linnaei [...] Fundamenta Botanica in quibus theoria botanices aphoristice traditurLinnaeus, Carl Caroli Linnaei
[...] Fundamenta Botanica in quibus
theoria botanices aphoristice
traditur
, 2nd ed. (Stockholm, 1740).
Soulsby no. 257.
], nothing should be changed except for misprints, but if the work is to be translated into French, Bäck may arrange it for the best.

The professorship in Lund has not yet been decided. Johan LecheLeche, Johan (1704-1764).
Swedish. Botanist, plant collector and
physician. Studied the flora of Scania.
His herbarium was bought by Joseph
Banks. Professor of medicine at
Åbo. Correspondent of Linnaeus.
has not passed his disputation. Anders Johan von HöpkenHöpken, Anders Johan von
(1712-1789). Swedish. Count and
statesman. One of the founders of the
Royal Swedish Academy of Sciences.The
Chancellor of the Uppsala University
1760-1764. Correspondent of Linnaeus.
has nothing to do with this case, and Linnaeus does what he can but may come too late.

Linnaeus gives Bäck news about Anders WinbomWinbom, Anders (1687-1745).
Swedish. Professor of theology, Uppsala.
, of whom it is said he will be appointed [to a post] in Västergötland, Georg Wallin the YoungerWallin the Younger, Georg
(1686-1760). Swedish. Bishop and
antiquarian. Went on a tour to Germany,
Holland and England in 1708-1710 and to
France in 1720-1723. University
librarian at Uppsala, professor of
theology 1726, superintendent at Visby
in 1735, in 1744bishop of Gothenburg.
Correspondent of Linnaeus.
[will be appointed] in Gothenburg, Petrus UllénUllén, Petrus
(1700-1747). Swedish. Professor of
philosophy and theology, Uppsala.
in Kalmar, Jacob BenzeliusBenzelius, Jacob (1683-1747).
Swedish. Bishop of Gothenburg 1731-1744,
Arch Bishop of Sweden 1744-1747.
was appointed archbishop, succceeding his brother Erik BenzeliusBenzelius, Erik (1675-1743).
Swedish. Librarian of Uppsala
University. Founder of the first Swedish
society for the sciences, the Collegium
Curiosorum (1710) and of the Royal
Society of Sciences, Uppsala (1727).
Archbishop.
. The bishop in Kalmar [Herman SchröderSchröder, Herman
(1676-1744). . Bishop, Kalmar.
] has died. Lars HydrénHydrén, Lars
(1694-1789). Swedish. Professor of
poetry 1744 and of theology 1753,
Uppsala. Dean at the Uppsala cathedral
1764. Father of Anna Catharina Waldius
and father-in-law of Erik Waldius.
was appointed professor of poetry. , Olof Abraham BurmanBurman, Olof Abraham
(1709-1759). Swedish. Professor,
librarian at Uppsala. Clergyman at
Offerdal.
took leave from his post as deputy librarian, Olof CelsiusCelsius, Olof (1716-1794).
Swedish. Bishop, historian, politician.
will soon marry the eldest daughter of Nils Kyronius [Nicolos van BickernBickern, Nicolos van
(17??-17??). Swedish. Titular lord
mayor, Uppsala. Correspondent of
Linnaeus.
; the daughterís name was Catharina Charlotta KyroniaKyronia, Catharina Charlotta
(1728-1765). Swedish. Wife of Olof
Celsius the Younger, daughter of Nicolos
van Bickern (Nils Kyronius).
]. Olof Petrus HiorterHiorter, Olof Petrus
(1696-1750). Swedish. Professor of
astronomy at Uppsala 1732-1737.
will hardly be proposed as a successor to Celsius.

Linnaeus will send Jussieu seeds of Betula nana, raspberry and cloudberry next summer.

Linnaeus sends his regards to La SerreLa Serre, French. Physician
and naturalist, Paris.
, Antoine Tristan Danty díIsnardIsnard, Antoine Tristan Danty dí
(?-1743). French. Professor at the
Jardin des plantes in Paris.
and Obriet [Claude AubrietAubriet, Claude (1651-1743).
French. Accompanied Joseph Pitton de
Tournefort on his travels to the Orient.
].

Linnaeus thanks Claes EkebladEkeblad, Claes (1708-1771).
Swedish. Count, councillor, chancellor
of Åbo University. Correspondent
of Linnaeus.
and Jussieu for [sending] so many seeds.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnes arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 24-29   p.24  p.25  p.26  p.27  p.28  p.29.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [manuscript damaged; inserted readings have been taken from ED1].
b.
MS1[manuscript damaged]