Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0562 • Abraham Bäck to Carl Linnaeus, 9 June 1744 n.s.
Dated 9 Junii 1744. Sent from Paris (France) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Högädle och widtberömde Herr Professor,

Jag hoppas snart hafwa den äran at emottaga Herr Professorns gunstiga bref och swar på det som jag tog mig frihet at öfwersända d[ie] 1 Maji sistledne. Thet är ingen här, som icke önskar med mig at snart få se nya Editionen af Systema Naturae. Herr Professorn giör alla ällskare af Historia Naturalis et särdeles nöije med det arbetet, hwaraf sannerligen intet öfwer 3 Exemplaires finnas i Paris, ther dock hwar och en känner bokens wärde och Auctorns meriter.

Med Herr Grefwen Ekeblads saker sänder jag til Herr Professorn en liten kista af Plantes grasses, wel inlagde och packade i Mossa. Thet äro fåå af dem, som Herr Professorn begiärte i sitt förra gunstiga bref, som icke äro deruti inlagde. Utom des allehanda andra Aloewäxter, Mesembryanthema &c. &c. som jag för et åhr sedan skref om, och beder nu härmedelst Herr Professorn håller til goda. Thet är en ringa presente, men som Herr Professorn kan giöra något wärde af. Jag kan eij lemna dem til någon med större nöije, än til Herr Professorn, som med så stor fägnad emottager främmande vegetabilia och så ömt och sorgfälligt upföder och fostrar dem. Skulle jag en gång antingen för någon public trägård, eller för eget nöije begära någon branche af en eller annan, så wet jag wisst, at Herr Professorn håller sin ord och gier mig deraf, hwad som kan mistas.

Herr Professorn är så gunstig och anten uti bref til M[onsieur] Bernhard Jussieu, heller til mig, genom några ord låter förstå, at denna sändningen är welkommen; Herr Professorn behagar eij bortglöma at ihogkomma Doctor Blot, som bor denna tiden uti Prof[essor] Jussieus rum i jardin du Roy, och hafwer hafft mödan ospard at inpacka nämnda kista.

I en bokkista hafwer Herr secret[air] Baerck lagt det Exemplaret af Genera Pl[antarum] som bokhandlaren skiänckt til H[err] Professorn, hwartil jag hafwer fogat en Prof[essor] Jussieus thesis, hwarest la famille de Coffé är omtalad, och Herr Bernh[ard] Jussieu ber H[err] Professorn hålla till godo. Begge kistorna både den, som örterna äro i, och den, s[om][a][a] : MS1 [manuscript damaged] boken ligger uti, sändas til Herr Grefwen och Can[sle]ren[a][a] : MS1 [manuscript damaged] Gyllenborg.

M[onsieur] Bernh[ard] Jussieu beder mig hälsa oändeligen, och säijer at Han söker tilfälle at tjena Herr Professorn, och i wärcket betyga sit estime.

Jag hade för några wickor sedan de beklageliga tidenderne om min mors död, hwaraf jag alldeles warit öfwerhopad alt sedan, så at jag intet kan denna gången öfwersända Polyphistorien, som jag gierna önskade. Huru går det med Professoratet i Lund?

Professor Oelreich är nu rester til Engeland, men wäntas tillbaka. I går drucko wi alla i herborisation til St. Maur Herr Professorns skål.

Må wel min Gunstige Herr Professor och gynna mig, som lef[we]r.

Högädle och widtberömde Herr Professorns
ödmiuke tjenare
Abrah[am] Baeck.

Paris d[ie] 9 Junii 1744.

Monsieur
M[onsieur] Charles Linnaeus
Professeur en Medicine
à Upsal

upSUMMARY

Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
hopes that he will soon have Linnaeusís answer to his letter of May 1Letter L0560. In Paris, everybody is waiting for the edition of Systema naturae, of which there are only three copies in the whole city [Bäck refers to the Systema naturae, 4th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 4th edition (Paris, 1744).
Soulsby no. 48.
].

Bäck is sending a small box of living plants, packed in moss, with Claes EkebladEkeblad, Claes (1708-1771).
Swedish. Count, councillor, chancellor
of Åbo University. Correspondent
of Linnaeus.
. They are most of those that Linnaeus asked for in his letter, together with some Aloe, Mesembryanthema and others that Bäck wrote about a year ago. It is a small gift, which Bäck is glad to hand over, and Bäck knows that Linnaeus would help him with plants if Bäck were to ask for some specimens to plant in a garden that he was responsible for.

Bäck asks Linnaeus to write, either to Bernhard de JussieuJussieu, Bernard de
(1699-1777). French. Professor of
botany, brother of Antoine and Joseph de
Jussieu. Demonstrator at the Jardin des
plantes. Sébastien Vaillantís
successor. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu. Correspondent of Linnaeus.
or to Bäck himself, and say how pleased he is with this sending. He should also refer to Natalis Sebastian BlotBlot, Natalis Sebastian
French. Doctor of Medicine, employed at
the Jardin du Roi, Paris.
, who lives in the Jardin des Plantes and who has had much to do with packing the box.

In another box, Carl Reinhold BerchBerch, Carl Reinhold
(1706-1777). Swedish. Deputy director,
numismatist. Correspondent of Linnaeus.
has put the copy of Genera plantarum, 3nd editionLinnaeus, Carl Genera
plantarum
, 3nd edition (Paris,
1743). Soulsby no. 299.
, which he has got from the printer [Michel-Antoine DavidDavid, Michel-Antoine
(1707-1769). French. Publisher, Paris.
], and a treatise written by Antoine de JussieuJussieu, Antoine de
(1686-1758). French. Botanist,
professor of botany, Paris. Brother of
Bernard and Joseph de Jussieu. Joseph
Pitton de Tournefortís successor. Uncle
of Antoine Laurent de Jussieu.
Correspondent of Linnaeus.
about the genus Coffea [Descriptio et icon coffeae prima et bona anno 1713Jussieu, Antoine de
Descriptio et icon coffeae prima et
bona anno 1713
(1713)
]. Both boxes will be addressed to Carl GyllenborgGyllenborg, Carl (1679-1746).
Swedish. Chancellor of Uppsala
University and Lund University. Chancery
President (Kanslipresident) at the
Swedish Government Offices (Kungliga
Kanslikollegium) in 1738. Correspondent
of Linnaeus.
.

Jussieu sends his regards to Linnaeus.

Bäck heard of his motherís [Margareta Bäck-HedenbergBäck-Hedenberg, Margareta
Swedish. Mother of Abraham Bäck,
born Broo. Her first husband was Carl
Olofsson Bäck, her second husband
was Hallvard Hedenberg.
] death a few weeks earlier. He regrets that, because of that, he has not had time to finish his work on the polyps [Bäck refers to his forthcoming article, "Kort berättelse om Vatn-Polyper"Bäck, Abraham "Kort
berättelse om Vatn-Polyper, i
anledning af dem som funnos omkring
Stockholm och upvistes för Kongl.
Vetensk. Academ. förleden Julii
månad", KVAH 5 (1746),
]. He asks about the development of the position at the Lund University.

Niklas von OelreichOelreich, Niklas von
(1699-1770). Swedish. Censor librorum
1744-1766. University librarian,
professor of philosophy and public
official. Linnaeusís student.
has gone to England but is expected back shortly. During an excursion the day before to St Maur, there was a toast to Linnaeusís honour.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 255-256). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 30-31   p.30  p.31.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [manuscript damaged]