Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0564 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 7 August 1744 n.s.
Dated 27 jul. 1744. Sent from Paris (France) to ? (). Written in Swedish.

Ädel och Högterfaren H[err] Doctor
förtrogne Wän.

Nu i dag fick jag H[err] Doctorens bref, wet icke hwar ifrån äl[le]r af hwem skickat, daterat Paris d[en] 9 jul[ii]. Swaret på H[err] Doctorens högtärade af d[en] 1 Maji, expedierade jag nästa postdag ifrån det jag fick H[err] Doctorens bref. tro ej at jag skulle åsido sätta at swara en wän, som i sielfwa wärket wisat huru fast han är. om H[err] Doctoren ej fått ännu brefwet, torde det sökas i Paris ibland de bref som afgingo hä[r] ifrån d[en] 11 Maji. brefwet war ganska widlöfftigt, af 2 ark helt compresst skrifne, med ganska stor reformation.

just i dag fick jag ifrån Gref Ekeblad i stockholm den nya editionen af generibus med disputationen de coffe. tack för bägge. Exemplaret war rätt nitide tryckt. Att skeppet som har succulente wäxterne redan passerat sundet har jag hört för 8 dagar sedan, wäntar det ofördrögel[ige]n hit. Hur mycket jag för dem är H[err] Doctoren förbunden will jag hälst specificera då jag får se sambling[e]n, emedlertid tusende falt tack, af et uprichtigt hierta, mehr har H[err] Doctoren tienat mig än jag någonsin kan utsäga.

Skulle H[err] Doctoren tro mig wara så otacksam, at om H[err] Doctoren will en gång hafwa af dem tillbakars, at jag då skulle näka det, som sielf haft lika förmon däraf då jag fått propagera speciem? Nej tro aldrig at jag går så långt; ej häller har jag hört något sådant exempel, mehr än endast af Sigesbeck som näkar Gmelin at se de örter han skickat från Sibirien till Petersburg.

Så snart jag får sakerne skall jag skrifwa H[err] Prof[essor] Jussieu tillika med H[err] Doct[or] Blot och tacka dem för alt godt och wähl bestält.

Bernh[ard] Jussieu giör mig så mycket godt at jag blyges där wid; kan H[err] Doctoren gifwa mig plan at tiena h[o]no[m] tillbakars?

Lund är ännu ej besatt; sedan senaste voteringen afluppet blef 1. Rothman, 2 unge Rosen. 3 D[octor] Leche och Wallerius fingo paria vota, som det sägs. sic absentes carent.

jag beklagade i förra brefwet H[err] Doct[orens] Sal[iga] Moders död;

Tack för skåhlen, jag skall om lördag dricka Eder skåhl tillbakars då societeten komer tillsammans hoos mig.

Utom alt dett förra jag raffinerade på systemet uti förra brefwet, beder jag nu tillägges än et genus inter insecta diptera.

Hippobosca os rostro cylindrico obtuso bifido, lingua setacea.

Musca Equina. Hästfluga.

H[err] Doctoren skrifwer ej när han kommer hem.

Det war skada och obotelig skada at ej Hura, Ninsi och Morina kommo upp, det jag aldrig kan reparera äffter H[err] Doctorens afskeds dag ifrån Paris.[a][a] : MS1 [remarks in French and
Swedish by the hand of Abraham
Bäck, added in the left margin of
fol. 2
]

Orangeriet står redan så härligt af H[err] Prof[essor] Jussieu och H[err] Doctorens grace i flor, at jag tors wåga det at täfla redan med alla tyska trägårdar wid academier.

Fråga H[err] Professor Jussieu cujus generis sit Bahobab. Det har nu folia digitata quina in singulo petiolo, först hade det solitaria, sedan terna.

Fråga, huru AEschynomenemem bör cultiveras, som ej will fort här äl[le]r hos Cliffordt olim. Petiveria kommer snart i blomm.

Convolvulus pentaphyllus och heptaphyllus förgör orangeriet, men blommar ej ännu.

Ptelea, Gleditsia, Aralia, Apabaca, Aristolochia scandens, PIumieria, Tamarindus, Cassine, Hydrophyllum, Neurada, Sanguinaria, Dodartia, Chelone, Amorpha, Papaja, Liquidambar, Collinsonia äro de jag aldra mäst beklagar at ej framkommit; kan frön råkas af någon thera dessa, giör H[err] Doctoren oss en tienst, som om ej wij kunna betalat, doch Gud i himelen lärer wedergiälla.

ju mehr jag tänker på corallernes analogie med andre wäxter, besynnerl[igen] wid Keratophyta och Titanokeratophyta, ju mehr stannar jag i diupt bry öfwer hwad H[err] Prof[essor] Jussieu observerat. Mon det ej kunne wara mögligt, at wissa Vermes söka sig boen uti stellis och poris af corallerne, så wähl som andra caviteter? mon åter de äro Calx såsom Ostracodermata?

åter då man ser ramificationerne, porerne utom stellis tycks man se vegetationer; så at jag stannar i Robergs slutsatser Gud wet. kanske jag wet intet. Lyckelig den som får se så många slags diur, som wij hafwom coraller till; corallium rubrum officinar[um] sällan med stellis; corallium album officinar[um]; mirum artificium vermis, si quidem vermis.

Kiära laga äntel[ige]n att ej systemet går uht för än alt det blifwet observerat som jag skref i sista bref; är det ej framkommit så ligger det på posten.

förbl[ifwer] oafl[åteligen], näst millioners hälsning till Prof[essor] Bernhard Jussieu, och l00falt hälsning till Prof[essor] Anton Jussieu, Disnard, Obriet, Pater Serres, D[octo]r Blot,

H[err] Doctorens
lydige och tacksamme
dräng
C[arl] Linnaeus.

Upsala d[ie] 27 jul[ii]
1744.

[b][b] : MS1 [added in the left margin
of fol. 1
]
NB. utanskrifften wid swaret war på H[err] Doctorens egit namn.

a Monsieur
Monsieur Abrah[am] Baeck
Docteur en Medicinae
Paris

upSUMMARY

On the same day, Linnaeus received Abraham Bäck’sBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
letter dated 9 June [not July] 1744Letter L0562.

Linnaeus had sent Bäck an answer to his letter of May 1 [Bäck to Linnaeus, 1 May 1744Letter L0560, Linnaeus to Bäck, 23 May 1744Letter L0557] by the first mail after he got it. Bäck must not think that Linnaeus would fail to answer a friend that helps him so well. If Bäck has not yet received it, it should be looked for in Paris among the letters that left Uppsala on May 11. It was a long letter, consisting of two sheets in compressed handwriting.

Linnaeus has also received from Claes EkebladEkeblad, Claes (1708-1771).
Swedish. Count, councillor, chancellor
of Åbo University. Correspondent
of Linnaeus.
the books that Bäck had sent. Linnaeus thanks Bäck for them. Genera plantarum, 3nd editionLinnaeus, Carl Genera
plantarum
, 3nd edition (Paris,
1743). Soulsby no. 299.
is nicely printed.

A week earlier, Linnaeus had heard that the ship with the box of living plants aboard had passed Öresund. Linnaeus will postpone his detailed thanks until he has seen the plants, but Bäck has helped him more than anybody could tell.

Bäck must not think that Linnaeus would dare to deny Bäck something in return, if Bäck would ask for it. Linnaeus has only heard of one case of such behaviour, that was when Johann Georg SiegesbeckSiegesbeck, Johann Georg
(1686-1755). German. Prussian botanist,
doctor of medicine at Wittenberg in
1716, physician and director of the
botanical garden at St Petersburg
1735-1747. One of the most bitter
opponents of Linnaeus’s sexual system.
Correspondent of Linnaeus.
did not allow Johann Georg GmelinGmelin, Johann Georg
(1709-1755). German. Voyager, botanist
and chemist. At the initiative of
empress Anna of Russia he spent ten
years (1733-1743) exploring Siberia. In
1749 he became professor of botany and
chemistry at Tübingen. Together
with his nephew Samuel Gottlieb he wrote
Flora Sibirica (1747-1769).
Correspondent of Linnaeus.
to see the plants that Siegesbeck had sent from Siberia to St Petersburg.

Linnaeus will write to Bernhard de JussieuJussieu, Bernard de
(1699-1777). French. Professor of
botany, brother of Antoine and Joseph de
Jussieu. Demonstrator at the Jardin des
plantes. Sébastien Vaillant’s
successor. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu. Correspondent of Linnaeus.
and to Natalis Sebastian BlotBlot, Natalis Sebastian
French. Doctor of Medicine, employed at
the Jardin du Roi, Paris.
, when he gets the plants. Jussieu has helped Linnaeus immensely, and Linnaeus asks Bäck how he could compensate Jussieu better.

The issue of the position at Lund University is not yet decided. In the list, Johan Stensson RothmanRothman, Johan Stensson
(1684-1763). Swedish. Physician and
botanist. Studied at Harderwijk and
Leiden under Boerhaave. Influenced by
Sébastien Vaillant, whose theory
on plant sexuality he introduced to his
pupil, Linnaeus, while he was lecturer
at Växjö gymnasium.
has the first place, the young Rosén [Eberhard RosenbladRosenblad, Eberhard
(1714-1796). Swedish. Born
Rosén, ennobled Rosenblad in
1770, brother of Nils Rosén von
Rosenstein. Professor of medicine at
Lund in 1744.
] the second, while Johan LecheLeche, Johan (1704-1764).
Swedish. Botanist, plant collector and
physician. Studied the flora of Scania.
His herbarium was bought by Joseph
Banks. Professor of medicine at
Åbo. Correspondent of Linnaeus.
and Johan Gottschalk WalleriusWallerius, Johan Gottschalk
(1709-1785). Swedish. Professor of
chemistry at Uppsala.
share the third. Those who are not present do not get anything.

Linnaeus regretted the death of Bäck’s mother [Margareta Bäck-HedenbergBäck-Hedenberg, Margareta
Swedish. Mother of Abraham Bäck,
born Broo. Her first husband was Carl
Olofsson Bäck, her second husband
was Hallvard Hedenberg.
] in his former letter.

Linnaeus thanks Bäck for the toast. He will propose a toast for Bäck when the Royal Society of Sciences at Uppsala [Kungliga Vetenskaps-Societeten i UppsalaKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
] meets next Saturday.

Linnaeus makes a short addition to the Systema naturae, 4th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 4th edition (Paris, 1744).
Soulsby no. 48.
, concerning Hippobosca.

Linnaeus wonders when Bäck will return to Sweden.

Linnaeus is sorry that Hura, Ninsi and Morina did not grow. Linnaeus will not be able to replace them after Bäck has left Paris.

Linnaeus’s greenhouse is magnificent due to the gifts from Jussieu and Bäck, so that it can compete with all the academic gardens in Germany.

Linnaeus asks Bäck to ask Jussieu what gender Bahobab belongs to and how Aeschynomene should be cultivated, since it does not seem to catch very well.

Petiveria will soon flower, and Convolvulus pentaphyllus and C. heptaphyllus grow well in the greenhouse but do not flower yet.

Linnaeus lists seventeen plants that have not grown from seeds received. He asks Bäck if it is possible to get new seeds of these. Bäck would be doing a great service and one which would be difficult to compensate.

Linnaeus has thought much about Jussieu’s observations of corals and worms, and he does not know what to think of it. He wonders if it could be so that certain worms live inside the cavities of the corals, as they do in other similar places. Could they be of the same stuff as Ostracodermata? In other details, they look like plants. At present, Linnaeus tends to agree with Lars RobergRoberg, Lars (1664-1742).
Swedish. Physician and naturalist.
Professor of medicine at Uppsala.
Founder of the first university
hospital. Correspondent of Linnaeus.
. Bäck is happy to be able to see so many kinds of animals living with corals.

Linnaeus repeats his request to Bäck to arrange that the Systema naturae will not be published without the changes and additions that Linnaeus wrote about in his former letter. If Bäck has not got it, it must be searched for in the mail.

Linnaeus sends his regards to the two Jussieu [Antoine de JussieuJussieu, Antoine de
(1686-1758). French. Botanist,
professor of botany, Paris. Brother of
Bernard and Joseph de Jussieu. Joseph
Pitton de Tournefort’s successor. Uncle
of Antoine Laurent de Jussieu.
Correspondent of Linnaeus.
and Bernhard de Jussieu], Antoine Tristan Danty d’IsnardIsnard, Antoine Tristan Danty d’
(?-1743). French. Professor at the
Jardin des plantes in Paris.
, Claude AubrietAubriet, Claude (1651-1743).
French. Accompanied Joseph Pitton de
Tournefort on his travels to the Orient.
, La SerreLa Serre, French. Physician
and naturalist, Paris.
and Blot.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 31-33   p.31  p.32  p.33.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [remarks in French and Swedish by the hand of Abraham Bäck, added in the left margin of fol. 2]
b.
MS1 [added in the left margin of fol. 1]