Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Administrator has been automatically advised.Administrator has been automatically advised.Administrator has been automatically advised.Administrator has been automatically advised.Administrator has been automatically advised.

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0572 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Elvius, 8 September 1744 n.s.
Dated 28 Aug. 1744. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Bror.

jag tror at Bror nu intet får giöra annat än bry sig om mina commissioner, som war postdag sätta Bror at giöra. jag längtar osälige äfter dett lilla pacquet, och ber at M[in] Bror är så god wid giörligaste första tillfälle fägnar mig där med.

H[err] Baron Bielke har samblat oändelig mycket uti Botanicis i Petersburg; har och dett communicerat med mig; jag har fått af frö mehr än 200 slags örter, som alla äro siberiska, alla främmande och nästan alla af Botanicis ohörde och osedde, så at han med flit, böner, pretio et fraude har samblat alt hwad där samlas kunnat.

Det är och wist att alla desse örter tohla wåra wintrar, och med tiden kunna blifwa en prydnad för wåra trägårdar, där de tohla climatet rätt så wähl som Pioner.

Den ciberiska Cedren och Larix borde införskrifwas, så i anseende till hennes härliga wäxt och träd, som skiöna frön de där täfla med mandlen, hälst hon aldeles tohl wårt climat. det woro en skam för wår tid, om wij det skulle lämna till barnbarnens omhugsande.

at skicka H[err] Kalm till Petersburg el[le]r ciberie[n] där ifrån at skaffa örter och frön, hörer jag at H[err] Baron Bielke förestält academien.

Regeringen i Petersburg har skickat åtskillige till Siberien at botanicera, såsom Buxbaum, Hentzelman, Gerber, Melin, Messerschmidt, Steller [etc] No entry found for note [a] in L0572. och bör wij dem alt hwad wij här tills we[ta]No entry found for note [a] in L0572. om siberiska Botaniquen, hafwom ock fått till Trägårdarne i Petersburg och där ifrån till andra en hop wackra örter.

Det wore alt för wähl och Kongl[iga] Academien wille intressera sig att så laga det någon, helst Kalmen, som till resor är född och mycket arbetsam uti Historia naturali, ku[n]ne blifwa brukad till resor, nu medan han hafwer de åhren, som honom där till tie[na;]No entry found for note [a] in L0572. så kunne academien där igenom få det[t] aldra fördelachtigaste tillfellet at giöra sig i werlden distinguerad, genom de nya saker en sådan utur en främmande wärld kunne frambringa. jag tillstår att Siberiska resan skulle hafwa sin stora nytta, men fruchtar at hon blefwo för widlyftig; jag nekar intet at jag trot och tror dett en resa till norra america skulle blifwa långt fördehlachtigare. Tänk om Ek ej woro bekant i Sverige, och om någon kunne skaffa Ek i Sverige, woro icke den mehr förtient af Sverige, än den provincier tillade ett rike. at i norra america wäxa helt andra örter än hoos oss, at de som wäxa under lika latitud med oss, tohla så wähl här som där climatet, att där så wähl som här äro nyttiga wäxter för oeconomien, äro alt ofelbara saker.

at resa öfwer siön till Norra America kostade ej stort; at där lefwa kostade ej mehr än uti Siberien, där man måste resa med beteckning af soldater. bägge resor woro nyttige och giorde academien namkunnog, men dett senare tyckes mig mäst.

Att taga många til ledamöter har jag altid afrådt; så länge i academien äro mogne män tagas ej häller andra in, där om är jag wiss; men så snart en hop med unga gossar blifwa antagne, då först mister academien sin heder, då skämas de mogne at wara ledamöter; och ledamöterne sielfwe giöras farwähl af sin post; så länge man intet antager andre än dem, som excellera i sin sak, så länge är dett största heder att wara ledamot; men då poikar antagas är det lapperij och skam.

At taga Kalm till ledamot tycks mig woro tien[ligt]No entry found for note [a] in L0572. då han komer att antaga någon stor resa, men ej så just medan han ännu är student och går ibland dem, åtminstone ej för än han blifwer något äldre fast än han är ett excellent subject uti Historia naturali och där till född, som med tiden giör tienst af en vere erudito. doch måste han blifwa ett exempel utan pari, om han än antages, men skulle han skickas att resa, giör den titulen honom någon respect och altså då nödsakeligen bör honom tilldelas.

för[blifwer]
M[in] H[err] Brors
trogne dräng
Carl Linnaeus

Upsala d[en] 28 Aug[ustii]
1744

jag måste lämna H[err] Baron Bielke at han så distinguerat sig med fröns, örters och torkade exemplars förskaffande af Siberiska örter, at om tusende sade mig hans arbete, jag dett aldrig trodde, där han ej sielf wisat mig prof där af. Herrarne giorde wähl i academien om de skickade någon nu at resa till siberien äl[le]r America, medan Kalm är i styrka at resa, och jag at dem [enodera]tno-b}. en annor tid torde något dem [fattas]No entry found for note [b] in L0572..

Min Bror nu woro jag i stånd at gifwa academien 3ne excellente observationer allenast jag hade ritare i staden; wår elän¬dige academie ritare är nu i stockholm och ingen här, som kan afrita en ört.

Secreteraren uti
Kongl[iga] Wettenskaps Akademien
Ädel och Högachtad
H[err] Pehr Elfwius
stockholm

upSUMMARY

Linnaeus is longing for a certain parcel from the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
].

Sten Carl BielkeBielke, Sten Carl (1709-1753).
Swedish. Baron, government official,
patron of science, and naturalist. One
of the founders of the Royal Swedish
Academy of Sciences. Private pupil of
Linnaeus. Close friend of Pehr Kalm,
whose voyage to America he supported
financially. Correspondent of Linnaeus.
has sent more than 200 plants from St. Petersburg. They are all from Siberia and unknown by botanists.

These plants should be able to stand the winter climate in Sweden like the peonys do.

Siberian cedar and Larix should be imported.

Bielke has suggested that Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
should be sent to St. Petersburg or Siberia. Linnaeus agrees.

The Petersburg government has sent botanists Johann Christian BuxbaumBuxbaum, Johann Christian
(1693-1730). German. Professor of
botany, St Petersburg.
, Johann Gottfried HeinzelmannHeinzelmann, Johann Gottfried
(?-?). German. Botanist. Travelled in
eastern Russia.
, Traugott GerberGerber, Traugott (1710-1743).
German. Medical doctor, botanist,
director of the oldest botanical garden
in Moscow..
, Melin [Linnaeus means Johann Georg GmelinGmelin, Johann Georg
(1709-1755). German. Voyager, botanist
and chemist. At the initiative of
empress Anna of Russia he spent ten
years (1733-1743) exploring Siberia. In
1749 he became professor of botany and
chemistry at Tübingen. Together
with his nephew Samuel Gottlieb he wrote
Flora Sibirica (1747-1769).
Correspondent of Linnaeus.
], Daniel Gottlieb MesserschmiedMesserschmied, Daniel Gottlieb
(1685-1735). German. Botanist.
Travelled in Siberia.
and Georg Wilhelm StellerSteller, Georg Wilhelm
(1709-1746). German. Voyager, who
sailed with Vitus Bering and returned
with important collections from
Kamchatka.
to Siberia.

The Academy should send Kalm to Siberia or, preferably, to North America to collect plants.

The Academy should only consider men of mature age for membership.

Kalm is a possible candidate for election but it is still too early.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 145-149   p.145  p.146  p.147  p.148  p.149.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 29-33   p.29  p.30  p.31  p.32  p.33.