Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0574 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Elvius, 22 September 1744 n.s.
Dated 11 Sept. 1744. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Bror.

Tack för omsorgen om mitt paquet; jag har fått det richtigt.

Om jag får någon som kan rita, äl[le]r får jag wår ritare hem ifrån stockholm, Leutnanten Telot, skall jag straxt öfwerskicka något rätt curieuxt, af det gref Ekeblad skickat hem ifrån Paris, och det uti handlingarne publicera.

Nu snart sker voteringen äffter Sal[ig] Celsius.

Dett wore mig långt kiärare, om Academien wille taga en utlänning af hwario nation till Ledamot, doch de aldra utwaldaste, at Academien där igenom kunne winna sitt rätta pris hoos utlänningar.

Om stipendier för en Resande uti historia naturali, någon sin bättre kunna employeras till hela rikets lystre och reella förmon, twiflar jag mycket.

Må wähl och lef wähl.

Min Brors
egen dräng
Carl Linnaeus

Upsala d[en] 11 Sept[embris]
1744.

Secreteren wid Kongl[iga] Wettenskaps academien
Edel och Högachtad
H[err] P[ehr] Elvius
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks for a duly received parcel.

Linnaeus promises to send an observation based on a specimen he has received from Claes EkebladEkeblad, Claes (1708-1771).
Swedish. Count, councillor, chancellor
of Åbo University. Correspondent
of Linnaeus.
in Paris if he can find a draftsman to assist. Filip Jakob ThelottThelott, Filip Jakob (-1750).
Swedish. Painter, copperplate engraver,
illustrator at the Uppsala University
1734-1749.
might help.

He notes that a new member shall be elected after the late Celsius [Linnaeus means Anders CelsiusCelsius, Anders (1701-1744).
Swedish. Professor of astronomy,
Uppsala. Correspondent of Linnaeus.
].

The Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] should elect foreign members.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 149-150   p.149  p.150.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 35-36   p.35  p.36.