Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0576 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Elvius, 21 September 1744 n.s.
Dated d. 10 Sept. 1744.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne H[err] President,
S[amt]l[ige] Herrar Ledamöter af Kongl[ige]
Wettenskaps Academien,
Mine Herrar.

Ett särdeles tillfälle har yppat sig af hwilket Kongl[ige] Academien kan giöra sig gagn, mig nöje och Nationen heder.

En Prästmän wid namn Christoph[er] Ternström, som den tiden han här frequenterade academien gick stadigt uht med mig och H[err] Doctor Celsius at botanicera åhren 1738 till 1744, och kommit så långt i Botaniquen at ingen i riket utom H[err] Kalm kan compareras med honom; han har lagt in hwar enda Uplands wäxt, kienner dem alla med sine namn &c: med et ord naturen har willat haft honom til Botanicus fast konsten giort honom till präst.

Denne man har haft en ledsamhet, at han nu aldeles satt sig före med alla krafter söka at få komma på et ostindiskt skep och gå såsom präst till ostindien; dels för sin egen skull, dels at få Botanicera.

Om han där till kommer, är jag för wisso säker at han skall sambla inlagde örter och frön af alt det han om kommer, och om mögligt är skaffa frön af Theé, det sal[ig] Turelon nu ej mehra kan.

Det kostar Kongl[ige] Academien at bidraga till detta institutum ej mehr än at allenast recommendera honom hos H[err] Ammiral Ankarcrona och Archiebiskopen (såsom ännu Biskop i Giötheborg) at få en dylik tienst, på nogot ostindiskt skep som skall afgå, hwar på årligen plägar wara tillfelle.

samme man lofwar och att alla de fiskar han kan öfwerkomma, skola inläggas i flaskor med bränwin och noga hemföras till högw[älborne] H[err] Ammiral Ankarcrona, at academien således kan på twänne sätt profitera.

Jag bönfaller altså hoos Kongl[ige] Academien at denne Christoph[er] Ternström må blifwa här till recommenderad, och försäkrar at om samme man lefwer tills han kommer hem, academien aldrig skall ångra detta beswär.

förbl[ifwer]
Mine Herrars
ödmiuke tienare
Carl Linnaeus.

Upsala d[en] 10 sept[ember]
1744

H[err] Ammiral Ankarcrona kan här wid giöra alt, såsom Directeur och wid Compagniet aldeles fultgiörande.

Secreteren af
Kongl[ige]
Wettenskaps academien
Ädel och Högachtad
H[err] Pehr Elwius
Stockholm

upSUMMARY

Christopher Ternström who botanised together with Linnaeus and Olof CelsiusCelsius, Olof (1716-1794).
Swedish. Bishop, historian, politician.
during 1738 and 1744, and who is, next to Pehr Kalm, the most skilled botanist in the country, wishes to be accepted to travel on a ship to East India.

Ternström could collect plants and seeds, including seeds of Thea, which the late Hans TourloenTourloen, Hans (?-?). Swedish.
Supercargo at the Swedish East India
Company.
can no longer do.

Linnaeus proposes that the Academy should recommend Ternström to Admiral Theodor AnkarcronaAnkarcrona, Theodor
(1687-1750). Swedish. Admiral, member
of the Royal Swedish Academy of
Sciences.
and the Arch Bishop [Jacob BenzeliusBenzelius, Jacob (1683-1747).
Swedish. Bishop of Gothenburg 1731-1744,
Arch Bishop of Sweden 1744-1747.
] for a clergyman position on board a ship.

Ternström has promised to prepare all fishes that he collects and send them back to Ankarcrona

P.S. Ankarcrona is empowered to take all necessary decisions.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Egenhändiga anteckningar (1823), p. 172-174   p.172  p.173  p.174.
2. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 96-98   p.96  p.97  p.98.
3. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 33-34   p.33  p.34.