Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0577 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [30 October 1744] n.s.
Dated Undated, but presumably written in late October 1744.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Praeses
och
S[amt]l[ige] Herrar Ledamöter
af
Kongl[ige] Wettenskaps Acadernien.

Hwad flit och omsorg samtl Wettenskaps Societeter i Europa anwändt at uptecka, beskrifwa och kunnoga giöra alla de Diur som någonsin kunnat tillsammans fås, wisa nogsamt deras acter, utan at jag dem behöfwer specificera.

De fyrfotade Diuren äro nu i Europa, så beskrefne och aftagne, at jag twiflar om något är öfrigt utom de aldra minsta.

Jerf och Filfras är et diur, som endast fins i de norra delar af Sverige, långt annat än de gambles Hyaena äl[le]r det de i tyskland kalla filfras.

Denna Gulo jerf äl[le]r Swänska filfras, är (så mycket jag wet) aldrig beskrifwen, fast både O Magnus och Scheffer i sin Lapponia giort alt hwad de förmått.

Det skulle ej wara till wår Nations heder att ett så selsynt diur, låge längre obekant, helst sedan så månge wittre män begynt at se efter hwad som fins i wårt och sitt egit land.

Dett skulle se uht som antingen wij ej woro i stånd att sådant som sig bör, beskrifwa äller och ej sielfwa wetta hwad beskrifning fordrar och tarfwar.

jag har haft bref ifrån en i Lappmarken, som berättar, at filfras där är tagen, upfostrad. och redan skiänkt och afskickad till Hans Kongl[ige] Höghet; menar och at samma diur redan lärer wara fram, och altså i stockholm hos Eder, där äst altid kan gifwas tillfälle samma diur at af taga och som sig bör beskrifwa. hwilket så mycket nödigare är, som ingen ännu engång wet genus af honom, äller om han är af Loslaget, äl[le]r Mårdslaget, äller wargslaget.

jag ber at Mine Herrar ej förgiäta en så angelägen sak uti Historia naturali; helst patriae; som ej tillfälle torde altid yppas samma diur at få betrachta, hwar till jag är aldeles säker att Hans Kongl[ige] Höghet, som altid är så oförliklig nådig, lårer lämna alt tillfälle.

Här jemte föllier en figur på en rar wäxt af dem, Gref[we] Ekeblad skickat ifrån Paris, hwars namn, beskrifning och sälsamma natur jag skall gifwa wid handen uti et rön, det jag önskade komme fram i detta quartal. och altså at figuren blefwo stucken, at jag kunne få ett enda exemplar afcopierat, på hwilket jag får sätta bokstäfwer och nummer, dem jag måste passa wid beskrifningen.

S. T.
C[arl] Linnaeus.

upSUMMARY

Linnaeus writes to the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] and notes the efforts made by Academies in Europe to describe all four-legged animals of Europe.

Wolverine or Filfras is an animal of northern Sweden, not to be mistaken for hyena or the German Filfras

This animal, Gulo, has so far not been described although Olaus MagnusMagnus, Olaus (1490-1558).
Swedish.
and Johannes SchefferusSchefferus, Johannes
(1621-1679). Swedish. Philologist and
historian of German origin. Professor of
eloquence and political science at
Uppsala.
with his LapponiaSchefferus, Johannes
Lapponia (Frankfurt 1673).
made attempts to do so

It would be a disgrace for the nation if this rare animal were not properly described.

Linnaeus has been informed in a letter from someone in Lapland [this letter has not come down to us] that such an animal has been caught in Lapland and sent to His Royal Highness [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] in Stockholm. The Academy should use the opportunity and have it described and investigate whether it belongs to the Lynx, the Marten or the Wolf family.

Linnaeus encloses a picture of a rare plant that he has received from Claes EkebladEkeblad, Claes (1708-1771).
Swedish. Count, councillor, chancellor
of Åbo University. Correspondent
of Linnaeus.
in Paris. A description of it will follow. [The description was published in "Petiveria, en americansk växt”Linnaeus, Carl "Petiveria,
en americansk växt, beskrefven
[...], KVAH 5 (1744), 287-292.
Soulsby no. 404.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 98-100   p.98  p.99  p.100.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 36-37   p.36  p.37.