Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0579 • Abraham Bäck to Carl Linnaeus, 3 September 1744 n.s.
Dated 3 Sept. n. st. 1744. Sent from Paris (France) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

HögÄdel och widtberömde Herr Professor

Herr Professorns angenäma ärholt jag förl[iden] d[ie] 1 Sept[embris]. Thet war daterat d[ie] 27 Julii. Jag har richtigt bekommit thet widlöfftiga, hwari swarades til observationerna angående Systema Naturae; Jag tackar Herr Professorn intet mindre för det senare än för det förra. Af bägge finner jag Herr Professorns bewågenhet emot mig, hwartil jag än widare recommenderar mig.

Jag har corrigerat Systema Naturae efter förra anmärkningarna och brefwet. Redan har jag infördt Hippobosca i sit ställe. Om Mag[ister] Klingenberg hade ankommit til Stockholm, så hade han kunnat berätta Herr Professorn at alt war richtigt, och färdigt til trycket, såsom jag i et bref til honom på Hambourg bad honom munteligen låta Herr Professorn weta.

Jag wäntar första Correcturen af Systema Naturae i dag el[le]r i morgon. Thet har gått något på tiden, så wäl för de Fransöska namnen, som jag welat hafwa så fullkomliga som möjeligit warit, och derföre derom anhållit hos M[onsieur] Bernh[ard] Jussieu. Så i anseende til Boktryckarens resor på landet och dichtade ursächter. Professor Bernhard Jussieu har gifwit Fransöska namnen, och jag har så mycket som jag förmådt hulpit til at explicera de swänska, på det at man eij måtte fela om meningen. Jag hoppas, at Herr Professorn skal wara nögd dermed. Om jag kunde pina af Boktryckaren 2 dussin exemplair för Herr Professorn, så såge jag gierna, emedan thet tyckes wara en niding, som intet hafwer wett eller hof. Jag har hafft häfftiga disputer med honom angående characterer och format, får se hwad jag kunnat uträtta. Thet är sant at Genera Plantarum är nitide tryckt, men at så många tryckfel inkommit genom M[onsieur] Davids och M[onsieur] Monniers försumelse är oförswarligit. De skämmas bägge. Den förre har begiärdt af mig en upsats på tryckfelen, som jag will gie honom, om han är beskiedlig karl. Han säijer sig wilja trycka om alla wackra blad, som de swåraste finnas på.

Nu är succulenta wäxterna i Academie-trägården, hwad tycker Herr Professorn om dem? der är litet af hwart, men många slag. Herr Professorn wet sielf bäst, at alla dessa kunna propageras af sådana afskurna stumpar el[le]r boutures. Jag hoppas at de ej skiämts på wägen.

M[onsieur] Bernh[ard] Jussieu är god i bottn. Han tjenar gierna Herr Professorn. Blot giorde på Bernh[ard] Jussieus och min anmodan och begäran. Thet äf en snäll ungkarl, och tjenstwillig. Han är glad at kunna hafwa warit til tjenst.

Angående at Hura, Ninsi och Morina eij hafw[e]r kommit up, så är til wetandes, det dessa intet alltid wisa sig första åhret. Likasåsom andra Americanska, i synnerhet Umbelliferae. Morina kommer intet här i jardin du Roy ibland på 15 månaders tid. Pottorna böra städse ansas och hållas. Man får äntel[igen] se örterna, när man alldeles begynner misströsta.

Jag skal se til at skaffa Herr Professorn fröen af alla som intet upkommit och blifwit omskrifna i detta och förra brefwet, förr än jag lemnar Paris. Jag täncker resa i slutet af denna månaden. Om Herr Professorn skrifwer, så kan likwel brefwet addresseras til Herr Secreter Baerck, och jag får det wisserligen.

AEschynomene L. hålles här i samma serre som Ananas, wäxer härligen och gifwer fröen.

Det fägnar mig af hjertat, at Orangeriet står så härligit. det borde stå denna inscriptionen: Deo & Linnaeo.

Huru är det möijeligit at samma slags maskar skulle så af en händelse krypa i alla Coraller, som man får se. Och at andra, i andra Lithophyta. Man bör gå ifrån de små til de stora. Se på Fucos, Corallinas, och far sedan til Gottland at begrunda Corallbergen.

Isnard är död redan för 3 åhr wid pass. Aubriet likaledes. Isnards skiöna Bibliotheque har blifwit auctionerat dessa två månader. Hans stora Herbarium vivum såldt för 600 francs. Nog har jag wetat hwad jag bordt giöra, om jag trodt mig få i framtiden giöra Botaniquen til mitt studium. Thet låter eij så ifrån Lund. Jag hoppas en gång at eij bedja dem.

Alla, alla hälsa Herr Professorn. Glöm eij at anmäla min skyldiga respect til Högwördige Herr Doctor Celsius, Herr Professor Beronius, fru Beronia. Jag grämer mig öfw[e]r wår berömda och GenomÄrliga Prof[essor] Anders Celsii bedröfweliga bortgång.

Må wel, min hjertans H[err] Professor med sin förnäma familia, och tro at jag i wärcket städse will framhärda

Högädle och Widtberömde Herr Professorns
ödmiuke tjenare
Abrah[am]Baeck.

Paris d[ie] 3 Sept[embris] n[ovo] st[ylo]
1744.

[a][a] : MS1 [written in the margin of
fol. [3]
]
à propos Om Scolopendren, som Herr Professorn begiärte weta, hwilken wi mente i öfwersända Methodo vermium. Så följa här Synonoma: Vermiculus Swammerdamii Opus magnum p. 182. Tab. IX. F. 16, 17. - Ejus alia species, vocat Physalus p. 902. T. X. F. 8 - 16. - Jonstoni T. XXVII. - Scolopendrae marinae Aldrovandi.

A Monsieur
Mr Charles Linnaeus
Professeur en Botanique
à Upsal
Grill

upSUMMARY

Abraham Bäck thanks Linnaeus for his letter dated July 27 [Linnaeus to Bäck, 7 AugustLetter L0564], which Bäck received on September 1. Linnaeusís letter before that [Linnaeus to Bäck, 23 May 1744 Letter L0557] has also reached Bäck, with all the material for Systema naturae, 4th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 4th edition (Paris, 1744).
Soulsby no. 48.
. Bäck thanks Linnaeus for his generosity.

Bäck has introduced the changes in the text of Systema naturae, as well as the latest note about Hippobosca is also introduced. If Carl KlingenbergKlingenberg, Carl (1708-1757).
Swedish. Secretary of Uppsala
University.
had come to Stockholm, he could have told Linnaeus that everything was ready to be printed, as Bäck had told Klingenberg in a letter that Bäck sent to him in Hamburg and asked him to inform Linnaeus orally.

Bäck expects to see the first proofs today or the day after. There has been some delay, due to the French names, where Bernard de JussieuJussieu, Bernard de
(1699-1777). French. Professor of
botany, brother of Antoine and Joseph de
Jussieu. Demonstrator at the Jardin des
plantes. Sébastien Vaillantís
successor. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu. Correspondent of Linnaeus.
has helped, and to the printer [Michel-Antoine DavidDavid, Michel-Antoine
(1707-1769). French. Publisher, Paris.
] who has travelled a lot and made other excuses. Bäck has assisted in explaining the Swedish names, so that the identities are clear. Bäck hopes Linnaeus will be satisfied with the result. Bäck hopes he can obtain two dozen copies for Linnaeus from the printer. Bäck has had great difficulties with the printer over characters and size, so he will see what he has managed to do. Genera plantarum, 3nd editionLinnaeus, Carl Genera
plantarum
, 3nd edition (Paris,
1743). Soulsby no. 299.
is nicely printed, but David and Louis Guillaume Le MonnierLe Monnier, Louis Guillaume
(1717-1799). French. Physician and
naturalist. Professor of botany at the
Jardin des plantes in Paris. Personal
physician of Louis XV. Correspondent of
Linnaeus.
are ashamed of all the misprints, so David will make a list of them and has offered to reprint those sheets where the gravest misprints are found.

Bäck wonders what Linnaeus thinks of the succulents that grow in the university garden. They are of many species but just a few of each. Linnaeus knows that they can be multiplied by planting pieces or shoots, and Bäck hopes that they are not destroyed during transport.

Bäck praises Jussieu and Natalis Sebastian BlotBlot, Natalis Sebastian
French. Doctor of Medicine, employed at
the Jardin du Roi, Paris.
for their generosity and service.

Hura, Ninsi and Morina do not always show during the first year. The same is true of other American plants, especially Umbelliferae. In the Royal garden, Morina can be away for more than 15 months. Their pots must be kept clean, and you often see the plant when you start to despair about them.

Bäck will get Linnaeus seeds of the plants that did not catch and that Linnaeus wrote about, before Bäck leaves Paris, which he will do in the end of September. If Linnaeus writes to him, he should address the letter to Baerck [Carl Reinhold BerchBerch, Carl Reinhold
(1706-1777). Swedish. Deputy director,
numismatist. Correspondent of Linnaeus.
].

Aeschynomene is kept like Ananas. It grows nicely and produces seeds.

Bäck is glad that Linnaeusís greenhouse is magnificent.

Bäck is surprised that all kinds of corals seem to contain the same kind of worms and that others are in other lithophyte. The large ones should be studied, e.g. by looking at those found in the coral mountains of Gotland.

Antoine Tristan Danty díIsnardIsnard, Antoine Tristan Danty dí
(?-1743). French. Professor at the
Jardin des plantes in Paris.
died three years ago, as did Claude AubrietAubriet, Claude (1651-1743).
French. Accompanied Joseph Pitton de
Tournefort on his travels to the Orient.
. Isnardís library has recently been sold, and his large living herbarium was sold for 600 francs. If Bäck had hoped to devote himself to botany in the future, he knows what he should do, but it seems that Lund will be given to somebody else. Bäck hopes not to have to ask them for anything in the future.

Bäck sends his regards to Olof CelsiusCelsius, Olof (1716-1794).
Swedish. Bishop, historian, politician.
and to Magnus Olai BeroniusBeronius, Magnus Olai
(1692-1775). Swedish. Professor of
theology, Uppsala. Bishop of Kalmar in
1745, archbishop in 1764.
with wife [Catharina Elisabeth BeroniaBeronia, Catharina Elisabeth
(1710-1745). Swedish. Wife of Magnus
Olai Beronius.
]. Bäck is sorry that Anders CelsiusCelsius, Anders (1701-1744).
Swedish. Professor of astronomy,
Uppsala. Correspondent of Linnaeus.
is dead. Bäck hopes that Linnaeus and his family will be well.

P.S. Bäck gives a citation and synonyms for a Scolopendra in reply to a question Linnaeus had made about which species was meant when discussing the methodus vermium. There are references to works by for example, Jan SwammerdamSwammerdam, Jan (1637-1680).
Dutch. Naturalist. By his microscopical
studies Swammerdam made fundamental
scientific contributions to the study of
entomology. Boerhaave edited his
Biblia naturae sive historia
insectorum
(1737-1738).
and John JonstonJonston, John (1603-1675).
British. Physician and botanist in
Cambridge, Silesia and Poland.
.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 257-258). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 34-36   p.34  p.35  p.36.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [written in the margin of fol. [3]]